สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

Folder Path: \ Downloads \

Folder: การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพ52

folder.png

AddThis Social Bookmark Button


โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ระดับชาติ
หัวข้อ “บทเรียนสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน ? ”  
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา
สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย
วันเสาร์ที่ ๑๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

..........................................

หลักการและเหตุผล

ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาการสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้ดำเนินการโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการห้องเรียนสาธารณะ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ โครงการพิราบน้อย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพหนังสือพิมพ์ให้กับนักศึกษาสาขาหนังสือพิมพ์ โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองที่สร้างสรรค์ต่อประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการความร่วมมือวิชาชีพและวิชาการสื่อสารมวลชน (กวส.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการ
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน การประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมากและกว้างขวาง  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการช่วยแก้วิกฤติ รวมทั้งบทบาทของการส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อ ให้สื่อสารมวลชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม โดยที่คณะกรรมการ กวส. เป็นความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาชีพ และนักวิชาการสื่อสารมวลชน จึงเห็นถึงบทบาทร่วมกันในด้านการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อสะท้อนมุมมองต่อแก้วิกฤติในสังคม จึงเห็นสมควร จัดประชุมวิชาการสื่อสารมวลชน ในหัวข้อการประชุม “บทเรียนสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน ? ”  ขึ้น

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ประจำปี
2.    เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน

3.    เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
4.    เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
5.    เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพ อันจะเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย
1.    ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในฐานะผู้เสนอผลงานวิชาการ จำนวน ๕ คน
2.    นักวิชาชีพและนักวิชาการในหลักสูตรผู้บริหารสื่อระดับสูง (บสส.) และผู้บริหารสื่อระดับกลาง (บสก.) ของสถาบันอิศรา ในฐานะผู้นำเสนอผลการวิจัย จำนวน ๕ คน
3.    นักวิชาชีพ ในวงวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกรรมการ จำนวน ๒๐ คน
4.    คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์  ผู้เข้าร่วมการประชุม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน ๑๐๐ คน
5.    สื่อมวลชน ร่วมรายงานข่าว จำนวน ๑๐ คน

Sub-Folders:

 • folder.png

  กิตธิพัฒน์ ทัศวิล

  File Count:
  12
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  ความต้องการของประชาชนและสังคม
  ต่อบทบาทและความเป็นกลางทางการเมืองในการนำเสนอรายการ
  ของผู้ประกอบการเคเบิลทีวี
  โดย
  นายกิจธิพัฒน์   ทัศวิล


  งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม
  หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 1
  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 • folder.png

  ลดาวัลย์ แก้วสีนวล

  File Count:
  2
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  ชื่อเรื่อง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส)

  Cross-Cultural Communication : A Case Study of Buddhist  and Muslim in The Southern Border of Thailand (Yala Pattani and Narathiwas)

  ชื่อผู้วิจัย นางลดาวัลย์  แก้วสีนวล

  บทคัดย่อ
  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกรณีศึกษาชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการ และลักษณะของการสื่อสารของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   ศึกษาปัจจัยทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม  ที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร  ศึกษาอิทธิพลของสื่อมวลชน  สื่อบุคคล และสื่ออื่น ๆ ที่มีผลต่อการสร้างความรู้  การสร้างความเข้าใจ  และความร่วมมือระหว่างประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ  เพื่อสร้างรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประชาชน ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม   ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการวิจัยแบบผสมสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร  การเก็บข้อมูลพื้นฐานโดยใช้แบบสอบถาม  การประชุมกลุ่มเฉพาะ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะการสื่อสารของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในพื้นที่มีการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกประเภท  และสื่อที่เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ  สื่อบุคคล  โดยเฉพาะผู้นำทางศาสนา  โดยเหตุผลที่มีการสื่อสารระหว่างกันได้แก่ ความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติ ความเป็นครูกับศิษย์ ความเป็นเพื่อน ความเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และการร่วมธุรกิจกัน   ส่วนเหตุผลที่ไม่สื่อสารกัน  ได้แก่ ความแตกต่างด้านภาษา ทัศนคติและความเชื่อที่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยยังพบว่า  สื่อบุคคลมีอิทธิพลในด้านการให้ข่าวสาร ความรู้ แต่ไม่มีผลต่อการสร้างความร่วมมือ ส่วนสื่อมวลชนมีอิทธิพลด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้แต่ไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีพบว่าทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของกันและกัน  สำหรับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคือ การปรับกระบวนทัศน์ในการสื่อสารภายใต้กระบวนทัศน์   “DO IT RIGHT”

 • folder.png

  ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม

  File Count:
  4
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  ความขัดแย้งในพื้นที่สาธารณะ: ศึกษากรณีการกำหนดวาระข่าวมาตรการห้ามขายเหล้า ช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2552

  โดย ดร.นิษฐา  หรุ่นเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  ที่มาและความสำคัญของปัญหา:
  ในช่วงกลางของศตวรรษที่ผ่านมา Lippmann ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนไว้ในหนังสือเรื่อง public opinion ว่า สื่อมวลชนหรือในกรณีนี้คือหนังสือพิมพ์ได้เสนอความเป็นจริงของโลกภายนอกอย่างมีการเลือกสรรในสิ่งที่จะมาเป็นข่าว ด้วยวิธีการคงไว้และด้วยวิธีการเลือกทิ้ง ตลอดจนเลือกภาษาที่จะนำเสนอ และเลือกวิธีการนำเสนอ ทั้งด้วยวิธีการคัด/ตัด/ทอนข้อมูล ผลก็คือสิ่งที่ถูกเลือกมานำเสนอนั้น ได้สร้างภาพของโลกในสภาวะเหมือนจริงขึ้นมาในสมองของเราในฐานะของผู้รับสาร เนื่องจากเราจะคิดถึงสิ่งนั้น คิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น และมองสิ่งๆนั้นตามมุมที่ถูกสื่อนำเสนอ และนี่เองคือสิ่งที่เรียกว่า “การกำหนดวาระทางสังคม” หรือ agenda-setting

  อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของกระบวนทัศน์สำหรับการกำหนดวาระข่าวสารได้แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ สถานการณ์ที่แหล่ง/ปัจจัยภายนอกหรือการที่ “ปัจเจกบุคคล” เข้ามาแทนที่บทบาทของสื่อมวลชนในการกำหนดปริบทและประเด็นของการสื่อสารต่างๆในสังคม

  ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ McCombs (1994) ที่ได้เปรียบเทียบให้เห็นว่า ในการกำหนดวาระข่าวสารของสื่อนั้น อุปมาอุปมัยได้ดังการปอกเปลือกหัวหอม ที่ภายในใจกลางของหัวหอมหรือข่าวที่ได้รับการนำเสนอผ่านทางสื่อมวลชนประจำวันนั้น ได้ถูกกำหนดหรือได้รับอิทธิพลมาจากหลายชั้นด้วยกัน หรือที่ Kosicki (1993) เรียกว่า “behind the scene process” โดยเฉพาะที่เปลือกนอกสุดหรือองค์ประกอบหลักในการประกอบสร้างวาระของข่าวในแต่ละวัน ผู้สร้างข่าวหรือครึ่งหนึ่งของวัตถุดิบสำหรับการเขียนข่าวของสื่อจะมาจากการทำงานของนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาล เอกชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

  และเมื่อปอกเปลือกหัวหอมในลำดับถัดมาจะพบว่าสิ่งที่เข้ามากำหนดวาระข่าวสารก็คือ การให้คุณค่าความเป็นข่าว ธรรมเนียมปฏิบัติทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน และความเป็นนายทวารข่าวสาร (gatekeeper) สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นผลให้นักข่าว/ช่างภาพ/ฝ่ายเลย์เอาท์/และบรรณาธิการจะสร้าง “news judgment” ของตนเอง และขององค์กร ว่าจะเลือกเรื่องใดมาเป็นข่าว และเมื่อเลือกมาแล้วจะรายงานข่าวนี้อย่างไร หรือจะสร้างความโดดเด่นหรือสร้างความสำคัญให้กับข่าวในประเด็นนั้นๆมากน้อยแค่ไหน

  ในกรณีของการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากว่าเราพิจารณาจากการจัดวาระข่าวสารของสื่อมวลชนที่ผ่านมา จะพบได้ว่า ประเด็นในการนำเสนอเรื่องของเหล้าผ่านพื้นที่สื่อมวลชนนั้น ได้ทำให้เราในฐานะผู้รับสารสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ถึงบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีทั้งส่วนได้และส่วนเสีย โดยสังเกตเห็นได้ถึงมุมมองของฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คัดค้านจากประเด็นที่นำเสนอ จากลักษณะของการนำเสนอและภาษาที่ใช้

  ยกตัวอย่างเช่น การที่ ปาริชาต สถาปิตานนท์ และ นัฐวิภา สินสุวรรณ ได้แสดงให้เห็นถึงข้อค้นพบจากการวิจัยในหนังสือ “แบรนดิ้ง-แบรนด์ “บาป”: เทคนิคการสื่อสารการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย” ว่า ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หยิบประเด็นปัญหาเรื่อง “การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ในช่วงก่อนหน้าจะมีการบังคับใช้พรบ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาเป็นประเด็นหลักในการสื่อสารผ่าน “สื่อมวลชน” ในลักษณะต่างๆ อาทิ การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน (media interview) การจัดทำเอกสารสำหรับสื่อมวลชน (press release) และการจัดประชุมระดมสมองกลุ่มพันธมิตรและเผยแพร่ข้อสรุปผ่านสื่อมวลชน ทั้งโดยการเป็นแหล่งข่าวเองและการประสานความร่วมมือกับเอเจนซีการประชาสัมพันธ์

  ทั้งนี้ หากพิจารณาในเชิงวาทศิลป์ที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักกล่าวอ้างว่า การควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นนโยบายที่ไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เนื่องจากผู้ประกอบการจะหันไปปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีในการเข้าถึงผู้บริโภค เช่น การลดราคาสินค้า การเลือกใช้ช่องทางอื่นๆ อาทิ สื่อสมัยใหม่ หรือการจัดงานพิเศษต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค

  ผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสามารถตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่า เมื่อมีความพยายามของภาครัฐบาลและเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่จะเสนอและกำหนดมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกออล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2552 การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งอีกครั้งถึงความพยายามที่จะกำหนดวาระข่าวสารในเรื่องเหล้าของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนสามารถสังเกตเห็นได้ถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้และมีส่วนเสียจากมาตรการดังกล่าว รวมถึงความพยายามช่วงชิงการนำเสนอประเด็นข่าวสารเพื่อสนับสนุนความต้องการและความเคลื่อนไหวของกลุ่มตนเอง โดยเฉพาะกระบวนการจัดวาระข่าวสารของกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผู้บริโภคสื่อจำเป็นจะต้องรู้ให้เท่าทัน อันเนื่องมาจากว่า ผลลัพธ์ของการจัดวาระข่าวสารนั้น ทำให้ไม่เพียงแต่สื่อมวลชนจะบอกให้เราคิดเกี่ยวกับอะไรเท่านั้น แต่ยังบอกให้คิดอย่างไร และมีอะไรบ้างที่จะต้องคิดถึงอีกด้วย

  ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแหล่ง/ปัจจัยหรือ “ใคร” ที่มีอิทธิพลหรือเป็นผู้กำหนดวาระข่าวสาร จากกรณีศึกษาการนำเสนอข่าวมาตรการห้ามขายเหล้าช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2552 โดยจำกัดขอบเขตเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ในระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ที่มีความพยายามในการนำเสนอและกำหนดมาตรการห้ามขายเหล้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย

 • folder.png

  นงค์นาถ ศรีสกุล ห่านวิไล

  File Count:
  4
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  รูปแบบการคุกคามสื่อยุคใหม่กับผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

  โดย
  นงค์นาถ   ศรีสกุล ห่านวิไล

  งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม
  หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 1
  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
  พ.ศ.2551

 • folder.png

  ประกิต หลิมสกุล

  File Count:
  3
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  อิทธิพลที่ส่งผลให้ข่าวไม่เป็นข่าว  กรณีศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบัน

  โดย
  นายประกิต  หลิมสกุล

  งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม
  หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 1
  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
  พ.ศ. 2551

 • folder.png

  ดร.เสริมศิริ นิลดำ

  File Count:
  1
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  หลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม: กรณีศึกษาวิกฤตการณ์จังหวัดชายแดนใต้

  (News Values During Crisis: A Case Study of The Crisis in The Southern Border of Thailand)

  ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

  บทคัดย่อ

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมและอันดับความสมควรเป็นข่าวขององค์ประกอบดังกล่าว โดยศึกษาในวิกฤตการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณ ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อรวบรวมคุณลักษณะของข้อมูลและเรื่องราวที่สมควรเป็นข่าวในวิกฤตการณ์ที่เป็นกรณีศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีความเกี่ยวข้องหรือบทบาทกับวิกฤตการณ์   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยบุคคล 4 กลุ่มได้แก่ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิกฤตการณ์ (2) ภาครัฐ (3) นักสื่อสารมวลชน และ (4) ประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 41 คน

 • folder.png

  ว่าที่ ร.ต.ศิโรจน์ มิ่งขวัญ

  File Count:
  19
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขัน
  ของอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ไทย

  ว่าที่ ร.ต.ศิโรจน์  มิ่งขวัญ

  วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
  แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  พ.ศ.2547

 • folder.png

  สมปรารถนา คล้ายวิเชียร

  File Count:
  4
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  การนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางและมีอิสระของ
  หนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” (เครือมติชน) : กรณีศึกษา ปตท.

  โดย  นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร

  งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม
  หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 1
  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
  พ.ศ. 2551

 • folder.png

  สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

  File Count:
  2
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  ระบบและกลไกการรับผิดรับชอบของสื่อในยุคดิจิตัล
  Media Accountability System in the Digital Age

  โดย
  สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

  งานเอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม
  หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บ.ส.ก.) รุ่นที่ 1
  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
  พ.ศ. 2552

 • folder.png

  ธีรเดช เอี่ยมสำราญ

  File Count:
  1
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  คู่มือรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

  ธีรเดช เอี่ยมสำราญ


  หลังจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ยืดเยื้อ มาหลายปี   สมาคมนักข่าวฯมีโครงการจัดทำ หนังสือคู่มือรายงานข่าวความมั่นคง  ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  และกองทัพไทย  แต่จนรอดจนรอด โครงการก็พับไป

  ความพยายามครั้งใหม่เกิดขึ้น หลังสังคมไทยผ่านความรุนแรง ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  ม็อบเสื้อเหลือง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551   ตามด้วยเหตุการณ์ ม็อบเสื้อเหลืองบุกไปยึดทำเนียบรัฐบาล สนามบินดอนเมืองและสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อบีบให้รัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ลาออกจาก    จากเหตุการณ์ความรุนแรงในทุกสนามข่าว  นักข่าวหลายคนและหลายสำนัก ได้บอกเล่าผ่านหนังสือ บันทึกคนข่าว 7 ตุลาคม   เสียงของนักข่าวหลายคน พูดตรงกันว่า  การายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นเรื่องที่ยากและเสี่ยงมาก

 • folder.png

  ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา

  File Count:
  1
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  ชื่อเรื่อง    การสื่อข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้สื่อข่าวท้องถิ่น
  The Conflict News Reporting of Stringer in Southernmost of Thailand
  ชื่อผู้เขียน    นายภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  Mr.Phirakan Kai-nunna, Lecturer, Faculty of Communication Sciences,
  Prince of Songkla University, Pattani Campus
  ทุนวิจัยคณะวิทยาการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  บทคัดย่อ
  การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) กระบวนการสื่อข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (2) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการสื่อข่าว และ       (3) ทัศนคติต่อแนวคิดการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพ

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จังหวัดละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก

  ผลการวิจัย พบว่า (1) การสื่อข่าวสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งออกเป็น 10 ขั้นตอน ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม การค้นพบและสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การประเมินสถานการณ์ การวางแผนการสื่อข่าว การเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุ การแสวงหาข้อมูลข่าว การประเมินคุณค่าข่าว การตรวจสอบความถูกถ้วน การเขียนและรายงานข่าว และการประเมินผลงานข่าว (2) ปัญหาและอุปสรรคของผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ประกอบด้วย กฎหมายที่บังคับใช้เฉพาะพื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้สื่อข่าว ความร่วมมือของชาวบ้านกับผู้สื่อข่าว สถานที่และภาวะกดดันด้านเวลา อันตราย ทักษะการสื่อข่าว เวลาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และขวัญกำลังใจของผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ส่วนข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย องค์กรต้นสังกัดควรจัดสวัสดิการที่เหมาะสม กองบรรณาธิการควรรีไรท์ข่าวที่คำนึงถึงผลกระทบเชิงลบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่รัฐควรกำหนดแนวทางการทำข่าวร่วมกันที่ชัดเจน ชาวบ้านควรให้ข้อมูลแก่ผู้สื่อข่าว สมาคมวิชาชีพควรพัฒนาทักษะวิชาชีพและดูแลขวัญกำลังใจของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นให้มากขึ้น ควรมีเวทีการประชุมร่วมกันของผู้สื่อข่าว สถาบันการศึกษาควรเป็นตัวกลางในการพัฒนาวิชาชีพและเชื่อมประสานหน่วยงานรัฐ (3) ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเกือบทั้งหมดไม่เชื่อมั่นว่าแนวคิดการสื่อข่าวเพื่อสันติภาพจะนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง

 • folder.png

  โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)

  File Count:
  2
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor)
  รายงานผลการศึกษารอบที่  34 (ฉบับย่อ)

  ฟรีทีวีกับการรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมือง ระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน 2552
  (Political Demonstration and news reporting on free television: 8-14 April 2009)

  ได้รับการสนับสนุนจาก   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 • folder.png

  วิโรจน์ ศรีหิรัญ

  File Count:
  5
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  งานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพสื่อมวลชนระดับชาติ

  ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  ความรู้เท่าทันหนังสือพิมพ์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
  Newspaper Literacy of  People in Bangkok

  ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
  นายวิโรจน์ ศรีหิรัญ
  MR. WIROJ SRIHIRUN

 • folder.png

  ดร. กันยิกา ชอร์

  File Count:
  3
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  A Profile of Women Journalists in Thailand


  Kanyika Shaw

วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1407 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists