3 พฤษภาคม ของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้เป็น

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญทุกท่านร่วมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
เพื่อรณรงค์คัดค้านการที่เครือข่ายรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ผลักดันร่างกฏหมายที่ใช้ควบคุมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ซึ่งถูกตั้งฉายาว่า "กฏหมายคุมสื่อ"

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปคุณ