การต่อสู้ของสมาคมฯ

ดัชนีบทความ
การต่อสู้ของสมาคมฯ
หนังสือพิมพ์ยุคแรกเริ่มโดยศาสนจักร (ก่อน พ.ศ. 2349)
หนังสือพิมพ์ยุคราชสำนัก (พ.ศ. 2349   2475)
หนังสือพิมพ์ยุคการเมือง (พ.ศ. 2475   2535)
หนังสือพิมพ์ยุคธุรกิจหนังสือพิมพ์ (พ.ศ. 2535   2540)
หนังสือพิมพ์ยุคปฏิรูปสื่อ (พ.ศ. 2540   ปัจจุบัน)
บทสรุป / เอกสารอ้างอิง

บทสรุป

ประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ในไทยตั้งแต่มีสื่อสิ่งพิมพ์อุบัติขึ้น พิจารณาจากกรอบความคิดเกี่ยวกับสภาพทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม แบ่ง  ยุคสมัยของหนังสือพิมพ์  ออกเป็น 5 ยุคหลัก เริ่มจากยุคแรกเริ่มโดยศาสนจักร (ก่อน พ.ศ. 2349) หรือยุคของมิชชันนารี ก่อนสมัยรัชกาลที่ 4 หลังจากนั้นเป็นยุคราชสำนัก (พ.ศ.2347   2475) สมัยรัชกาลที่ 4 ที่กิจการการพิมพ์ได้เริ่มต้นขึ้นในไทยอย่างเป็นทางการ จนถึงรัชกาลที่ 7 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตย จนถึงยุคการเมือง (พ.ศ.2475   2535) นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองครั้งสุดท้าย (พฤษภาทมิฬ) เรื่อยมาจนถึงยุคอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ (พ.ศ.2535   2540) นับจากสิ้นสุดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง จนกระทั่งมีการปฏิรูปการเมือง ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 จนกระทั่งถึงยุคการปฏิรูปสื่อและสื่อทางเลือก (พ.ศ.2540   ปัจจุบัน) เริ่มจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่มีการปฏิรูปสื่อตามมาตรา 39   40 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่หนังสือพิมพ์กำลังถูกท้าทายจากสื่อใหม่อย่างอินเตอร์เน็ต

 

เอกสารอ้างอิง

 • ขรรค์ชัย บุนปาน และสุจิตต์ วงษ์เทศ. (บรรณาธิการ). (2512). หนุ่มเหน้าสาวสวย. (ฉบับปฐมฤกษ์), พระนคร : โรงพิมพ์ผดุงศิลป์.
 • ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2524). ชีวิตและงานของเทียนวรรณ และ ก.ศ.ร. กุหลาบ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ.
 • โชติ มณีน้อย. ใน ดิสทัต โรจนาลักษณ์ (บรรณาธิการ). (2537). โชติ ทัศนียะเวช อนุสรณ์และศัพท์บัญญัติวิชาการหนังสือพิมพ์ (หนังสืออนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ โชติ ทัศนียะเวช, 17 กรกฎาคม 2537). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ลิเบอร์ตี้เพรส.
 • ดรุณี หิรัญรักษ์. (2530). การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ดิสทัต โรจนาลักษณ์ (บรรณาธิการ). (2537). โชติ ทัศนียะเวชอนุสรณ์ และศัพท์บัญญัติวิชาการหนังสือพิมพ์ (หนังสืออนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ โชติ ทัศนียะเวช, 17 กรกฎาคม 2537). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ลิเบอร์ตี้เพรส.
 • นวลจันทร์ รัตนากร, ชุติมา สัจจานันท์ และ มารศรี ศิวรักษ์. (2524). ปกิณกะเรื่อง หนังสือในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์.
 • นักข่าวแห่งประเทศไทย, สมาคม. หนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม ระหว่างปี พ.ศ. 2507   พ.ศ. 2547.
 • นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคม. หนังสือที่ระลึกประจำปีของสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.
 • ประกาศ วัชราภรณ์. (2538). นักเขียน  นักหนังสือพิมพ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า.
 • -------------------------------- . (2543).  สุภาพบุรุษ  นักประพันธ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง.
 • ประทีป เหมือนนิล. (2519). วรรณกรรมไทยปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์.
 • มนันยา ธนะภูมิ. (2539). ก.ส.ร. กุหลาบ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • วัลลภ สวัสดิวัลลภ.(2527). หนังสือและการพิมพ์. ลพบุรี : วิทยาลัยครูเทพสตรี.
 • วิชัย พยัคฆโส. (2542).  การพิมพ์ยุคโลกาภิวัฒน์  เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง  การจัดเตรียมและวางแผนเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ . ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • สถิตย์ เสมานิล. (2539). วิสาสะ ว่าด้วยการหนังสือพิมพ์ไทย (เล่ม 2). (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ต้นอ้อ แกรมมี่.
 • สมบูรณ์ วรพงษ์. (2538). บนเส้นทางหนังสือพิมพ์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า.
 • สุภาพรรณ บุญสะอาด. (2517). ประวัติหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์บรรณกิจ.
 • สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2542). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสวนสุนันทา.
 • --------------------------- . (2552).  ปฏิรูปหนังสือพิมพ์ไทย : พันธกิจร่วมนักวิชาชีพ   วิชาการ . ใน 5 มีนาคม วันนักข่าว, สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.
 • ---------------------------- . (2543). ยุคสมัยหนังสือพิมพ์ไทย : จากเริ่มถึงปัจจุบัน., เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา หลักวารสารศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, (อัดสำเนา 40 หน้า).
 • เสลา เรขะรุจิ. (2544). ๑ ศตวรรษหนังสือพิมพ์ไทย. (พิมพ์ครั้งแรก). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2543.
 • หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคม. (2544). ๖๐ ปี ส.น.ท., กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์พลชัย


 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3816 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn