Home เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรีกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2526

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2526

AddThis Social Bookmark Button

2526

 

นาย   ทัศน์   สนธิจิตร                              นายกสมาคมฯ

นางสาว   วิภา   สุขกิจ                             อุปนายกคนที่1 และเหรัญญิก

นาย   เจน   จำรัสศิลป์                             อุปนายกคนที่2

นาย   พอพันธ์   สนเจริญ                           เลขาธิการ

นาย   ปราโมทย์   ฝ่ายอุประ                      รองเลขาธิการ

นาย   บุญเลิศ   ช้างใหญ่                          บรรณารักษ์

นาย   อรุณ   ลานเหลือ                            นายทะเบียนและสวัสดิการ

นาย   อัมพรชัย   โหลทอง                        กรรมการสวัสดิการ

นาย   นพดล   พูนเสริม                             กรรมการสวัสดิการ

นาง   จินดา   นาคประเสริฐ                       กรรมการฝ่ายหารายได้

นาย   วีรชัย   วโรทยานนท์                       กรรมการฝ่ายหารายได้

นาย   จักรพันธ์   จินตคัมภีรภาพ                  กรรมการฝ่ายวิชาการ

นาย   ไกรวุฒิ   ศิรินุพงษ์                          กรรมการฝ่ายวิชาการ

นาง   คณิต   นันทวาณี                            กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

กรรมการควบคุมความประพฤติ

นาย   ศรี   อินทปันตี

นาย   สมเจตน์   วัฒนาธร

นาย   โชติ   มณีน้อย

นาย   โชติ   ทัศนียะเวช

 

หมายเหตุ   เนื่องจากนายสันติ   อ้นตระการ   ปฏิคม   ได้ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหารเกินกว่า 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งคณะกรรมการบริหาร จึงถือว่าพ้นจากตำแหน่ง และมีมติให้นางวชิราภรณ์   แสงประทุม กรรมการสำรองดำรงตำแหน่งแทน

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2472 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn