Home เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรีกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2530

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2530

AddThis Social Bookmark Button

นาย   สำเริง คำพะอุ                             นายกและผู้จัดการสมาคม

นาง   บัญญัติ ทัศนียะเวช                      อุปนายก

นางสาว   เสาวณีย์ เสียงสุทธิวงศ์             เลขาธิการ

นางสาว   นาตยา เชษฐโชติรส                เหรัญญิก

นาย   สมชาย ศรีจินดา                          ปฏิคม

นาย   สมหมาย ปาริจฉัตต์                     ฝ่ายวิชาการ

นาย   เจน จำรัสศิลป์                           บรรณารักษ์

นาย   วันชัย วงศ์มีชัย                          นายทะเบียน

นาย   คธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์                  ฝ่ายสวัสดิการ

นาง   คณิต นันทวาณี                          กรรมการกลาง

นาย   กำธร เจริญวัฒน์                         กรรมการกลาง

นาย   ปราโมทย์ ฝ่ายอุประ                    กรรมการกลาง

นาย   อัมพรชัย โหลทอง                      กรรมการกลาง

นาย   บุตรดา เลิศชัย                           กรรมการกลาง

นาย   ศักดิ์ดา นพเกตุ                           กรรมการกลาง

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1297 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn