what do you do when lasix and aldactone stop working cialis 5 mg daily long term effect priligy dapoxetine buy online australia priligy 30mg reviews cheapest online generic cialis viagra combo

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2530

AddThis Social Bookmark Button

นาย   สำเริง คำพะอุ                             นายกและผู้จัดการสมาคม

นาง   บัญญัติ ทัศนียะเวช                      อุปนายก

นางสาว   เสาวณีย์ เสียงสุทธิวงศ์             เลขาธิการ

นางสาว   นาตยา เชษฐโชติรส                เหรัญญิก

นาย   สมชาย ศรีจินดา                          ปฏิคม

นาย   สมหมาย ปาริจฉัตต์                     ฝ่ายวิชาการ

นาย   เจน จำรัสศิลป์                           บรรณารักษ์

นาย   วันชัย วงศ์มีชัย                          นายทะเบียน

นาย   คธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์                  ฝ่ายสวัสดิการ

นาง   คณิต นันทวาณี                          กรรมการกลาง

นาย   กำธร เจริญวัฒน์                         กรรมการกลาง

นาย   ปราโมทย์ ฝ่ายอุประ                    กรรมการกลาง

นาย   อัมพรชัย โหลทอง                      กรรมการกลาง

นาย   บุตรดา เลิศชัย                           กรรมการกลาง

นาย   ศักดิ์ดา นพเกตุ                           กรรมการกลาง