Home เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรีกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2541

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2541

AddThis Social Bookmark Button

นาย   สุวัฒน์   ทองธนากุล                   (ผู้จัดการรายวัน)                   นายกสมาคม

นาย   ชาญชัย   สงวนวงศ์                   (ข่าวหุ้น)                            อุปนายก

นาย   ตุลย์   ศิริกุลพิพัฒน                     (ผู้จัดการรายวัน)                  อุปนายก

นาย   สมเจตน์   วัฒนาธร                     (เดลินิวส์)                          อุปนายก

นาย   การุณย์   มีถม                           (ไทยรัฐ)                           เลขาธิการ

นาย   ชูชัย   จิตแกล้ว                         (สยามกีฬารายวัน)                รองเลขาธิการ

นาย   สุรศักดิ์   จิรวัสตร์มงคล                 (ผู้จัดการรายวัน)                  เหรัญญิก

นาย   เชิดศักดิ์   วุ่นบำรุง                      (ไทยรัฐ)                           ประชาสัมพันธ์

นาง   คณิต   นันทวาณี                         (บ้านเมือง)                        ประธานฝ่ายหาทุน

นาย   บุตรดา   ศรีเลิศชัย                      (เดลินิวส์)                          ประธานฝ่ายส่งเสริมสมาชิก

นาย   เสมอ   บุญญาวัลย์                      (ข่าวหุ้น)                           ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

นาย   วิวัฒน์   รุ่งวรรณธวงศ์                   (เอเชียไทม์)                       ประธานฝ่ายสวัสดิการ

นาย   กิตติบูรณ์   เคหสุขเจริญ                (ศิรินคร)                             ปฏิคม

นาย   พิศาล   พ้นภัย                            (บ้านเมือง)                         นายทะเบียน

นาย   โพยม   วรรณศิริ                          (บางกอกโพสต์)                   บรรณารักษ์

นาย   เกษม   อัชฌาสัย                        (สยามรัฐ)                           กรรมการกลาง

 

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นาย   สมบูรณ์   วรพงษ์

นาย   พอใจ   ชัยะเวฬุ

นาย   ศุภเกียรติ   ธารณกุล

นาย   ไตรรัตน์   สุนทรประภัสสร์

นาย   บัณฑิต   รัชวัฒนะธานินทร์

นาย   เชาวน์   รูปเทวินทร์

นาย   สุทิน   กาญจนไพบูลย์

นาย   สมาน   สุตโต

 

ที่ปรึกษา

นาย   มารุต   บุนนาค

นาย   ทองใบ   ทองเปาด์

 

ผู้ตรวจสอบบัญชี

นาย   ประหยัด   ถิระวัฒน์

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1040 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn