Home เกี่ยวกับเรา คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะที่ปรีกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

AddThis Social Bookmark Button

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  (ไทยรัฐ)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์)                           อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (โพสต์ทูเดย์)                               อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)                            อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

นางสาว น.รินี เรืองหนู (มติชน)                                     อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์)                         โฆษก

นายธนัชพงศ์ คงสาย (เนชั่น)                                        เหรัญญิก

นายไพรัช มิ่งขวัญ (เดลินิวส์)                                       นายทะเบียน

นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล (เดลินิวส์)                            กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน (แนวหน้า)                           กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นายสุเมธ สมคะเน (ไทยรัฐ)                                       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)                                    กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นายปรวิทย์  เจนสมุทร (แนวหน้า)                                กรรมการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ (สยามรัฐ)                      กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)                            กรรมการฝ่ายวิชาการ

 

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)

นายสมาน สุดโต(โพสต์ทูเดย์)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  (ลานนาโพสต์)

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1318 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn