priligy virker det order viagra without prescription with fsa card discount cialis daily use patient on d5w and lasix
Home เกี่ยวกับเรา ระเบียบต่างๆ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐

AddThis Social Bookmark Button

ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับในหมวดที่ ๓  ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในสื่อออนไลน์ เข้ามาเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมได้

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพจากสื่อออนไลน์ เป็นไปด้วยความชัดเจน อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  หมวด ๖ การบริหารสมาคม ข้อ ๑๖ ข.  ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑  ว่าด้วยคุณสมบัติสมาชิกสามัญ  แล้วให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ ให้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมาชิกสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ สำนักข่าวออนไลน์ หมายถึง องค์กรสื่อมวลชนที่มีกองบรรณาธิการทำหน้าที่ผลิตข่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งประกอบการเป็นปกติธุระ ทั้งที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร โดยเว็บไซต์นั้น จะต้องปรากฏแหล่งที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ ผู้บริหาร ผู้ลงทะเบียน และผู้รับผิดชอบทางเทคนิคในข้อมูลการจดทะเบียนเว็บไซต์นั้นไว้อย่างชัดเจน

ข้อ ๔ ผู้ที่ทำงานในกองบรรณาธิการ จะต้องเป็นพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว ภาพข่าวหรือคลิปข่าวในตำแหน่งนักข่าว หัวหน้าข่าว ผู้เรียบเรียงข่าว ช่างภาพ หัวหน้าช่างภาพ บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ เลขานุการกองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่แปลข่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล พนักงานพิสูจน์อักษร ฝ่ายศิลป์ หรือชื่อตำแหน่งที่เรียกอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน

ข้อ ๕ การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมตามข้อ ๓ และ ข้อ ๔ เพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารสมาคม ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3434 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists