Home หนังสือ งานวิจัยหลักสูตร บสก.1 กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร ของสำนักงาน ป.ป.ช.-นายชาตรี ทองสาริ

กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร ของสำนักงาน ป.ป.ช.-นายชาตรี ทองสาริ

AddThis Social Bookmark Button

เรื่อง : กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้ศึกษา :    นายชาตรี  ทองสาริ
กรรมการที่ปรึกษา :    นายประสงค์   เลิศรัตนวิสุทธิ์
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ

จากสภาพปัญหาเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นของประชาชนที่ผ่านการสื่อสารมวลชนนั้น  ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงการทำหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ สำนักงาน ป.ป.ช. ว่าได้ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด  ผลการศึกษาสภาพการณ์สื่อสารมวลชนของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่มีต่อเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่า ยังมีปัญหาในเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป ระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความทันสมัย เป็นระบบ ไม่มีฐานข้อมูลและสถานะของคดี ผู้ร้องเรียนและสาธารณชนไม่สามารถติดตามเรื่องได้  การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันยังไม่มีความชัดเจน

การศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางในการสื่อสารมวลชนของสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย  พบว่ามี 3 แนวทาง ดังนี้

1. การสื่อสารขององค์กร เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สร้างค่านิยม จิตสำนึก ความตระหนัก และความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างองค์กรกับสาธารณชน เป็นการสื่อสารโดยทั่วไปที่กำหนดเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม

2. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  ที่เป็นภาพรวมทั้งหมดของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่บุคคลรับรู้ได้จากประสบการณ์หรือมีความรู้ มีความประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ที่ต้องสั่งสม สร้างเสริมผ่านการสื่อสารหลายช่องทาง ให้ภาพลักษณ์ที่ดียังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

3. การสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤต  กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบที่รุนแรง ก่อให้เกิดความตึงเครียดสร้างความกดดัน ตื่นตระหนก สร้างความสับสนหรือสร้างความเข้าใจในเชิงลบ  องค์กรจำเป็นต้องหาหนทางจัดการกับภาวะวิกฤต เพื่อคงสภาพเดิม ยังยั้งชะลอ ขจัดปัดเป่าให้องค์กรพ้นจากภาวะวิกฤต

สำหรับการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลให้การสื่อสารมวลชนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและสังคมเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พบว่า ผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ช.ตั้งแต่ระดับกรรมการ ป.ป.ช.และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ควรมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสาร ทีมงานด้านสื่อสารมวลชนขององค์กร ระบบการสื่อสารภายในองค์กร เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ความร่วมมือ ขวัญกำลังใจของบุคลากรและทีมงานสื่อสารมวลชนขององค์กร การใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและการได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชน องค์กรของรัฐและภาคเอกชน

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2562 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn