Home หนังสือ งานวิจัยหลักสูตร บสก.1 ศึกษาความเป็นการในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International ) ภาคภาษาไทย-นายชาติณรงค์ วิสุตกุล

ศึกษาความเป็นการในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International ) ภาคภาษาไทย-นายชาติณรงค์ วิสุตกุล

AddThis Social Bookmark Button

เรื่อง : ศึกษาความเป็นการในการเสนอข่าวของ CRI Online (China Radio International ) ภาคภาษาไทย
ผู้ศึกษา :    นายชาติณรงค์  วิสุตกุล
กรรมการที่ปรึกษา : นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี
ปี : 2552

บทคัดย่อ

ความเป็นกลางในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเป็นปัญหาที่ถูกถามถึงอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศในโลกเสรีประชาธิปไตย ประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศที่ปกครองในระบอบสังคมนิยม ประเทศจีนซึ่งปกครองในระบอบสังคมนิยมแบบจีนโดยเฉพาะ

หลังการปฏิรูปและเปิดประเทศได้มีการให้สิทธิเสรีภาพในหลายๆเรื่องกับประชาชน สื่อมวลชนของจีนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างมาก ในฐานะที่ผู้เขียนเคยเข้าไปทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญภาคภาษาไทยในสถานีวิทยุนานาชาติจีน (CRI) จึงสนใจศึกษาถึงความเป็นกลางในการนำเสนอข่าวของ CRI ภาคภาษาไทยในยุคหลังการปฏิรูปและเปิดประเทศจะมีเสรีภาพในการทำงานมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร หรือยังคงต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐตามทฏษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ในการนำเสนอข่าวของ CRI Online ภาคภาษาไทย ศึกษาหลักเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการคัดเลือกข่าวของ CRI Online ภาคภาษาไทย และศึกษาถึงทิศทางในการนำเสนอข่าวในอนาคตของ CRI Online ภาคภาษาไทย วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องแบบเจาะลึก และการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา โดยผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า หลังการปฏิรูป และเปิดประเทศCRI Online ภาคภาษาไทย จะมีเสรีภาพในการทำหน้าที่สื่อมวลชนมากขึ้น แต่เสรีภาพของการทำหน้าที่ก็มีจำกัด ขึ้นอยู่กับนโยบายจากรัฐบาล ขณะเดียวกัน รัฐบาลจีนก็ยังใช้ CRI ภาคภาษาไทย เป็นกระบอกเสียงของรัฐเช่นในอดีต ย่อมแสดงให้เห็นว่า การนำเสนอข่าวของ CRI Online ซึ่งเป็นสื่อมวลชนของรัฐ ยังขาดความเป็นกลางในการนำเสนอข่าว ข้อเสนอแนะรัฐบาลจีนควรกำหนดนโยบายสื่อสารมวลชนใหม่ ให้สื่อมวลชนแสดงบทบาทหน้าที่ตามหลักสากลได้

ยกเลิกการใช้สื่อเพื่อทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐ ควรแยกหน่วยงานสื่อมวลชนออกจากงานประชาสัมพันธ์  ควรกำหนดหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนใหม่ในสถาบันการศึกษาของจีน และเปิดโอกาสให้เอกชนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานและสามารถใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานงานด้านสื่อมวลชนมากขึ้น โดยไม่ยึดติดกับแนวคิดสังคมนิยมแบบเดิม

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1618 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists