Home หนังสือ งานวิจัยหลักสูตร บสก.1 การศึกษาความคิดเห็นของประชากรในตลาดบางลำพูที่มีต่อบทบาทสื่อมวลชนกับ การสร้างกระแสสมานฉันท์-นางน้ำเพ็ชร ฉลูกัลป์

การศึกษาความคิดเห็นของประชากรในตลาดบางลำพูที่มีต่อบทบาทสื่อมวลชนกับ การสร้างกระแสสมานฉันท์-นางน้ำเพ็ชร ฉลูกัลป์

AddThis Social Bookmark Button

เรื่อง : การศึกษาความคิดเห็นของประชากรในตลาดบางลำพูที่มีต่อบทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างกระแสสมานฉันท์
ผู้ศึกษา :    นางน้ำเพ็ชร ฉลูกัลป์
กรรมการที่ปรึกษา :    นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
ปี :2552

บทคัดย่อ

เนื่องมาจากกระแสเรื่องการรวมตัวของกลุ่มสมาคมนักข่าวและนักสันติวิธีร่วมรณรงค์ในการจัดสานเสวนา “ยุติความรุนแรง แสวงสันติด้วยการสานเสวนา” เพื่อสร้างสมานฉันท์ แต่ยังไม่มีอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรม มีการกระจายข่าวแต่ก็ไม่มากเท่าที่ควร ทำให้นึกถึงคำของรัฐบุรุษว่า “สื่อมวลชนควรจะลุกขึ้นมาช่วยกันมากกว่านี้หรือไม่” จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนในเขตบางลำพูที่มีต่อบทบาทสื่อมวลชนกับการ สร้างกระแสสมานฉันท์ เพื่อทราบความคิดเห็น รวมทั้งปัจจัยในการรับรู้ของประชากรในตลาดบางลำพูที่มีต่อบทบาทของสื่อมวลชนว่ามีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลต่อการสร้างกระแสสมานฉันท์

การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยในการรับรู้ของประชากรในตลาดบางลำพูที่มีต่อบทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างกระแสสมานฉันท์ ศึกษาความคิดเห็นของประชากรในตลาดบางลำพูที่มีต่อบทบาทสื่อมวลชนกับ การสร้างกระแสสมานฉันท์ และเพื่อศึกษาปัจจัยในการรับรู้และความคิดเห็นของประชากรในตลาดบางลำพูที่มีต่อบทบาทของสื่อมวลชนว่ามีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลต่อการสร้างกระแสสมานฉันท์พิมพ์วัตถุประสงค์ที่ศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการรับรู้และความคิดเห็นของประชากรในตลาดบางลำพูที่มีต่อบทบาทสื่อมวลชนกับการสร้างกระแสสมานฉันท์ โดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็นกับประชากรในบางลำพูจำนวน 100 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของประชากรในตลาดบางลำพู จึงได้ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอิงความสะดวก (convenience sampling) ด้วยการวัดตัวแปรเป็นการสอบวัดเพียงครั้งเดียว (One – Shot Descriptive Study) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)

ในการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างกระแสสมานฉันท์ คือ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ และบุคคลในครอบครัว และจากผลสำรวจทำให้ทราบถึงการสร้างกระแสสมานฉันท์ของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการสร้างกระแสสมานฉันท์ของประชากรในตลาดบางลำพู

จากการศึกษาในครั้งนี้การสร้างกระแสสมานฉันท์ ทำให้ทราบถึงมุมมองที่ประชาชนมองสื่อมวลชนถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อสื่อมวลชนที่ประชาชนให้ความไว้วางใจในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสมานฉันท์ ดังนั้นสื่อมวลชนควรจะออกมาทำหน้าที่สร้างกระแสในการสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่ระดับความคิดเห็นต่ำสุดคือ บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างกระแสสมานฉันท์ให้เป็นรูปธรรมนั้นสื่อมวลชนควรนำไปคิดเพื่อพัฒนาบทบาท ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจว่าสื่อมวลชนมีบทบาทเป็นกลางในการสร้างการกระแสสมานฉันท์ต่อไป

 

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ืที่นี้)

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1628 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists