priligy dapoxetine review lasix l trade and generic name can u have lasix eye surgery in the special opperations kamagra oral jelly about how long before daily cialis effective best lasix doctor in idaho
Home หนังสือ งานวิจัยหลักสูตร บสก.1 การสร้างชุมชนคนจิตอาสาผ่านสื่อวิทยุ สวพ. FM 91-นางผ่องใส ศรีวังพล

การสร้างชุมชนคนจิตอาสาผ่านสื่อวิทยุ สวพ. FM 91-นางผ่องใส ศรีวังพล

AddThis Social Bookmark Button

เรื่อง การสร้างชุมชนคนจิตอาสาผ่านสื่อวิทยุ สวพ. FM 91
ผู้ศึกษา    นางผ่องใส  ศรีวังพล
กรรมการที่ปรึกษา    ดร. กนกกาญจน์  อนุแก่นทราย
ปี : 2552


บทคัดย่อ
การสร้างชุมชน / คนจิตอาสาผ่านสื่อวิทยุ  ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงบทบาทของสถานีวิทยุ สวพ. FM 91 ในการสร้างชุมชนคนจิตอาสา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค้นหาคนทำความดีไว้เป็นกระแสสังคมรับรู้ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุมชนคนจิตอาสาผ่านสื่อวิทยุ จำนวน 151 คน จากบุคคลหลายอาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำความดี คติประจำใจของชุมชนคนจิตอาสาและบุคคลตัวอย่าง อันดับแรก มีแรงบันดาลใจมาจากต้องการทำเพื่อถวายในหลวง  คิดเป็นร้อยละ 86.09 และคติประจำใจของชุมชนคนจิตอาสาและบุคคลตัวอย่าง อันดับแรกการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 25.82  โดยพฤติกรรมการปฏิบัติของชุมชนคนจิตอาสา ในการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ  ของสถานีวิทยุ สวพ. FM 91  อันดับแรกเป็นผู้ที่ให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อมชุมชนเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมเอื้ออาทร คิดเป็นร้อยละ 60.92  ส่วนความคิดเห็นและอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้บริหารโครงการ สถานีวิทยุ สวพ. FM 91 การได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ ในการสร้างกระแสไม่ว่าจะเป็นทีวี หนังสือพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นกระแสของสังคมในระดับชาติจะดียิ่งขึ้น

สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา เสนอว่าควรมีการเผยแพร่ และยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดีที่ทำความดีให้สาธารณชน   ได้ทราบ และให้เป็นกระแสเพื่อคนส่วนมากจะได้ถือปฏิบัติและเป็นแบบอย่างในการทำหน้าที่พลเมืองดี มีความเสียสละ มีน้ำใจ อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเป็นการเพิ่มพูนให้มีผู้กระทำความดีมากยิ่งขึ้น พื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ   ส่วนการสร้างชุมชน คนจิตอาสาผ่านสื่อสถานีวิทยุและสื่ออื่นๆ ควรสนับสนุนเป็นวาระแห่งชาติของทุกหน่วยงานทั้งของรัฐและองค์กรเอกชน เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนทุกคนมีความตระหนักในด้านความรักสามัคคี ด้านความเอื้อเฟื้อเสียสละต่อส่วนรวม  รวมทั้งเสนอให้มีการทำวิจัยต่อยอดจากเรื่อง การสร้างชุมชนคนจิตอาสาไปสู่ “การให้เป็นการบรรลุธรรม”

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1624 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists