buy kamagra pill is lasix soecific for fluid loss lasix effects which kidney tubule buy kamagra uk online cialis brand buy from canada without prescription safetly kamagra oral jelly pas cher
Home หนังสือ งานวิจัยหลักสูตร บสก.1 บทบาทสื่อในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา-นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์

บทบาทสื่อในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา-นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์

AddThis Social Bookmark Button

เรื่อง : บทบาทสื่อในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
ผู้ศึกษา :       นายสัมฤทธิ์  บุญรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา :   นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์
ปี : 2552

บทคัดย่อ


การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เน้นการกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศมากขึ้น หลักการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึงทุกคน อันจะช่วยแก้ไขจุดอ่อนของการปกครองส่วนกลาง ที่ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนได้ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เนื่องจาก ผลของการเมืองท้องถิ่นจะเกิดกับประชาชนโดยตรงเช่น กลไกการเลือกตั้ง แต่งตั้ง ตรวจสอบ ควบคุม ถอดถอน ในระดับท้องถิ่น

นอกจากนี้การปกครองท้องถิ่นหาใช่จะไม่มีข้อเสียไม่ การปกครองท้องถิ่นที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การทำลายประชาธิปไตยหากประชาชนยังไม่มีความพร้อม หากการเมืองไม่เข้มแข็งจะเปิดโอกาสให้คนไม่ดีเข้ามาหาผลประโยชน์ การปกครองท้องถิ่นมีโอกาสสร้างผู้มีอิทธิพล และการปกครองท้องถิ่นที่ไม่ดีจะทำให้เกิดการทุจริตมากขึ้น

จากการที่ผู้วิจัยเป็นสมาชิกเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เห็นช่องว่างของการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลท้องถิ่นและมองเห็นว่าจุดอ่อนของการเมืองระบบใหม่ได้สร้างความอ่อนแอให้กับระบบการตรวจสอบโดยสภา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจึงเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งในการทำหน้าที่ตรวจสอบ ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาจากเอกสารโดยวัดจากการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 2 ฉบับในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ถึงข่าวที่นำเสนอพร้อมทั้งการสัมภาษณ์ในเชิงเจาะลึก(In-depth- Interviews) จากแวดวงนักการเมือง คอลัมนิสต์ นักวิชาการและประชาชน พร้อมทั้งเก็บแบบสอบถามจากประชาชนทั่วไป 50 ราย

จากผลการวิจัยทำให้ทราบว่า ประชาชนมีการคาดหวังต่อการนำเสนอข่าวในลักษณะเชิงสืบสวน สอบสวน และคาดหวังให้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวที่เป็นจริงมากกว่าข่าวในลักษณะประชาสัมพันธ์  แต่หนังสือท้องถิ่นมักจะเจอปัญหาคล้ายๆกัน คือเรื่องทุน บุคลากรมีจำนวนน้อย ติดงานประจำจนไม่ได้มีการวางแผนในการทำข่าว ขาดประสบการณ์ ความรอบรู้ กลัวอิทธิพล ทำให้ข่าวในลักษณะเชิงสืบสวน สอบสวนออกมาน้อย  เพื่อให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจึงต้องอาศัยองค์กรพัฒนาสื่อ สมาคมสภาสื่อในการให้ความรู้ อบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพสื่อต่อไป

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1815 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists