get a prescription online for cialis kamagra oral jelly paiement paypal can cialis 10 mg be taken daily difference between benazipril and lasix lasix pt education
Home หนังสือ งานวิจัยหลักสูตร บสก.1 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ กบข. ศึกษากรณีการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ กบข.-นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์

ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ กบข. ศึกษากรณีการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ กบข.-นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์

AddThis Social Bookmark Button

เรื่อง : ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ กบข.  ศึกษากรณีการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ กบข.
ผู้ศึกษา :    นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์
กรรมการที่ปรึกษา :    นางสาวดวงกมล โชตะนา
ปี :    2552

บทคัดย่อ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ (กบข.) เป็นกองทุนขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศกว่าล้านคน ดังนั้นการดำเนินนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับสมาชิก กบข. ได้นั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาความพึงพอใจการรับทราบข้อมูลข่าวสารของสมาชิก กบข.  โดยการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก กบข.  ทั้งนี้เพื่อทราบว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและทำให้เกิดความพึงพอใจต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดและนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของสมาชิกต่อ กบข. และเพื่อทราบถึงความต้องการของสมาชิกที่มีต่อ กบข. โดยผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการที่เป็นสมาชิกของ กบข. และกลุ่มข้าราชการที่ได้เข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร กรุงเทพมหานคร โดยได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 300 คนในช่วงเดือนมีนาคม 2552  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม

ในภาพรวมสมาชิก กบข. มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และสามารถทราบถึงความต้องการของสมาชิก กบข. ได้ว่าผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด นั่นหมายถึงว่า กบข. ควรคงมาตรฐานการดำเนินการและรักษาไว้ให้ดีและต่อเนื่อง หากผลความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด – ปานกลาง นั่นหมายถึง กบข. ควรจะปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับ จะทำให้ผู้ศึกษานำผลสำรวจที่ได้ไปประกอบการวางแผนการปรับปรุง หรือขยายช่องทางการเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ข้าราชการสมาชิก กบข. ควรได้ทราบจากองค์กรและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป

สรุปผลจากการศึกษาได้ว่า ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน การบริการสมาชิก และการจัดสวัสดิการต่างๆ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมาชิกได้มีความรู้ และความเข้าใจ ดังนั้น ควรมีการนำเสนอ / ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละเรื่องให้มีความกระจ่างชัด เข้าใจง่าย และเพียงพออย่างต่อเนื่องแก่สมาชิก กบข. ที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาภาษาที่ใช้/คำศัพท์ทางวิชาการที่ง่ายต่อความเข้าใจของสมาชิกโดยผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงสมาชิกได้เป็นอย่างดี เช่น วารสาร กบข. รายเดือน เป็นต้น หากสามารถดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่สมาชิกได้ ก็จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกได้มากยิ่งขึ้น

เรื่องแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ กบข. ใช้เผยแพร่นั้น เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลาย และเพียงพอต่อการนำเสนอข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม สื่อในแต่ละช่องทาง ก็ควรเข้าถึงสมาชิกได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเหมาะสมกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ กบข. ควรที่จะพิจารณาเลือกใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงสมาชิกและมีการดำเนินการจัดให้แก่สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ / ต่อเนื่อง / ทันท่วงที

(ดาวโหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี้)

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1961 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists