Home

แบบฟอร์มข้อมูลสื่อมวลชนที่ประสบอุทักภัย(น้ำท่วม)

AddThis Social Bookmark Button

 

แบบฟอร์มข้อมูลสื่อมวลชนที่ประสบอุทักภัย(น้ำท่วม)

ขององค์กรวิชาชีพสื่อ

1.ประวัติส่วนตัว

1.1.ชื่อ (นาย / นาง /นางสาว)................................................นามสกุล.........................................................

1.2.วัน / เดือน  / ปีเกิด....................................................................................................................

1.3.สื่อที่สังกัด...........................................................อายุงาน..................ปี

1.4 ที่ติดต่อ โทรศัพท์................................E-mail……………………………twitter……………………Facebook………………...

1.5.สถานภาพสมาชิก          r          สมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

(  )  สมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

(  )  สมาชิก ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

(  ) สมาชิก ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(  ) สมาชิกองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนอื่นๆ โปรดระบุ...................................................................

(  ) ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรสื่อใด

2.ข้อมูลความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

2.1.ประเภทที่พักอาศัย      (  ) บ้านเดี่ยว        (  ) ทาว์เฮาส์        (  ) คอนโด        (  )  อาคารพาณิชย์

( ) อื่นๆ ระบุ.................................................................................................................................

2.2.สิทธิการครอบครอง     (  ) เป็นของตนเอง   (  ) เป็นผู้อาศัย   (   ) เป็นผู้เช่า     (  ) อื่นๆ ระบุ............................

2.3.สถานที่ตั้งที่พักอาศัย...................................................................................................

.....................................................................................จำนวนผู้อยู่อาศัย..........................คน

2.4.สภาพความเสียหายที่พักอาศัยรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ  ................................................................................

เหตุเกิดตั้งแต่วันที่ ............................................................................................................................

3.ความช่วยเหลือที่ต้องการ

3.1. ที่พักพิงหลังจากประสบอุทกภัย

( ) ยังไม่มีที่พักอาศัย

(  ) อาศัยอยู่กับญาติ / เพื่อน / ครอบครัว / อื่นๆ

(  ) อาศัยศูนย์อพยพที่......................................................................................................

3.2 ความช่วยเหลือที่ต้องการ................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3.3.กรณีที่มีการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว

( ) รับภาระค่าใช่จ่ายได้บางส่วน กรุณาระบุภาระค่าใช้จ่ายที่รับได้..................................................................บาท/เดือน

( )  ต้องการที่พักอาศัยชั่วคราว ไม่มีภาระค่าใช้จ่าย

ทำเลที่ตั้งที่ต้องการ (กรณีที่สามารถจัดหาได้)..................................................................................

ระยะเวลาที่คาดว่าจะพักอาศัยชั่วคราว ...........................................................................................เดือน

3.4.ความช่วยเหลืออื่นๆ ถ้ามี (เพิ่มเติม)....................................................................................................

............................................................................................................................................. ........

......................................................................................................................................................

3.5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี).................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4.ความช่วยเหลือที่หน่วยงานต้นสังกัดให้การดูแลเบื้องต้น

...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัยทุกๆท่าน

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

**กรุณากรอกทุกคำถามแล้ว ส่งกลับที่ reporter@inet.co.th หรือ คัดลอกข้อความแล้วผ่านช่องทางติดต่อสมาคมลิ้งนี้

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2614 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

public nudity porn