Home

ความเป็นมา-ชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย

AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

ชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย

Thailand Data Journalism Network (TDJ)

 

หลักการและเหตุผล

การก้าวเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศเปิดพรมแดนใหม่ให้โลกใบนี้ ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนสังคม ทั้งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไปจนถึงการปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาวะ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ประชาสังคมได้พัฒนาความฉลาดรู้ทางข้อมูล

หนึ่งในภาคส่วนที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพคือ “นักสื่อสาร” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเครื่องมือสำคัญอย่าง ‘วารสารศาสตร์ข้อมูล’ (Data Journalism) ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารที่ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured data) เป็นแกนหลักในการเล่าเรื่อง และมีการใช้ระเบียบวิธีจัดการข้อมูลบนฐานคิดแบบวัตถุวิสัย (Objective)

ทั้งนี้การสื่อสารข้อมูลเชิงลึกอย่างเต็มศักยภาพจำเป็นต้องอาศัยการประสานงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงนำมาสู่การก่อตั้งชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย โดยเป็นการต่อยอดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงลึก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดผลงานการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปัจจุบันชมรมนี้มีสมาชิกทั้งที่เป็นนักวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ นักออกแบบ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

 

วัตถุประสงค์

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกในประเทศไทย

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกในประเทศไทย

3. สนับสนุนให้เกิดพัฒนาการในการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศไทย

 

 

 

คณะกรรมการ

 • ดร.เอกพล เธียรถาวร                    ประธาน
 • นายอรรถพล เลิศล้ำ                              รองประธาน
 • นางสาวเทียมใจ ทองเมือง              เลขานุการ
 • นางสาวขนิษฐา สุโกมล                 เหรัญญิก
 • นางสาวเพทาย กันนิยม                 ผู้ประสานงาน
 • นายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล              ผู้ประสานงาน

 

ที่ปรึกษาชมรม

 • นายมงคล บางประภา
 • รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ
 • ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง
 • ดร.พรรณี อมรวิพุธพนิช
 • ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร
 • อ.ภัทราวดี ธีเลอร์
 • นางสาวปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง
 • นาวสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
 • นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ
 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1241 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists