Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2552_4มิย52-หัวข้อ “ ส.ว. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน ”

ราชดำเนินเสวนา  :  โครงการ  “ คิดอย่างไรกับรัฐธรรมนูญ ”
หัวข้อ    “ ส.ว. กับความเป็นผู้แทนของปวงชน ”
จัดโดย
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วันพฤหัสบดีที่   4 มิถุนายน  2552      เวลา   13.00 –  16.00  น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน


วิทยากร    
ส.ส.  ผุสดี   ตามไท     
สมเกียรติ   ศรลัมภ์    
สำราญ  รอดเพชร    
ประทีป  อึ้งทรงธรรม     
ดร.เจตน์  โทณวนิก       
ผู้ดำเนินรายการ
ศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์

dscn9180
Image Download
dscn9181
Image Download
dscn9183
Image Download
dscn9185
Image Download
dscn9188
Image Download
dscn9191
Image Download
dscn9199
Image Download
dscn9206
Image Download
dscn9221
Image Download
dscn9224
Image Download

 

 

 

Phoca Gallery