Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย - 2552_25มิย52-ราชดำเนินเสวนา-หัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับทางออกของวิกฤตการเมืองไทย”

ราชดำเนินเสวนา  :  โครงการ  “ คิดอย่างไรกับรัฐธรรมนูญ ”
หัวข้อ    “รัฐธรรมนูญกับทางออกของวิกฤตการเมืองไทย”
จัดโดย
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วันพฤหัสบดีที่   25  มิถุนายน  2552      เวลา   13.00 –  16.00  น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน

วิทยากร    
นิพิฏฐ์   อินทรสมบัติ      ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
ดร.พีรพันธ์  พาลุสุข   ส.ส.พรรคเพื่อไทย
ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง      ฝู้แทนฝ่ายพลเมือง
สุรชัย  ด่านวัฒนานุสรณ์    ฝู้แทนฝ่ายพลเมือง
ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน    ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

ผู้ดำเนินรายการ
ประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์      เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

090625-seminart...
Image Download
dscn9456
Image Download
dscn9460
Image Download
dscn9472
Image Download
dscn9478
Image Download
dscn9483
Image Download
dscn9484
Image Download
dscn9497
Image Download
dscn9503
Image Download
dscn9505
Image Download

 

 

 

Phoca Gallery