โครงการพัฒนาแนวทางการนำเสนอข่าวประเด็นผู้หญิง

 

            ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการนำเสนอข่าวปัญหาผู้หญิงโดยสื่อหนังสือพิมพ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความรุนแรงทางเพศนั้น   ได้รับเสียงท้วงติงจากสังคมอยู่บ่อยครั้ง ว่าเป็นการนำเสนอข่าวที่ละเมิดสิทธิของผู้ที่ตกเป็นข่าว  หลายครั้งเป็นการตอกย้ำปัญหา  และผลิตซ้ำมายาคติที่หล่อเลี้ยงวงจรความรุนแรง     แต่ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนมีหน้าที่รายงานสถานการณ์ความเป็นไปที่เกิดขึ้นในสังคม  รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงด้วย   จึงสมควรที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรวิชาชีพสื่อ  สถาบันวิชาการด้านสื่อสารมวลชน  องค์กรภาครัฐ   และองค์กรพัฒนาเอกชน  ควรรวมกันทบทวนปัญหาและหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ 

            โครงการพัฒนาแนวทางการนำเสนอข่าวประเด็นผู้หญิง ที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศและสิทธิมนุษยชน  มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาแนวทางการนำเสนอข่าวประเด็นผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเรื่องเพศและสิทธิมนุษยชน  เพื่อช่วยลดผลกระทบทางลบและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เสมอภาคของคนในสังคมในระยะยาวต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.   รวบรวมและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่พบในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ผู้หญิง ภายใต้กรอบคิดเรื่องเพศและสิทธิมนุษยชน

2.      พัฒนาแนวทางการนำเสนอข่าวประเด็นผู้หญิงที่ละเอียดอ่อนต่อมิติเพศและสิทธิมนุษยชน

3.      ผลิตคู่มือการนำเสนอข่าวประเด็นผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศและสิทธิมนุษยชน

 

กิจกรรม

1. จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญฯ  และคณะทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางการนำเสนอข่าวประเด็นผู้หญิง  โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้อง  มาเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นและเสนอแนวทางการทำงาน

2.จัดประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 8 ครั้ง  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล  และระดมความคิดเพื่อหาแนวทางและคำศัพท์ใหม่ๆในการนำเสนอข่าวประเด็นผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเรื่องเพศและสิทธิมนุษยชน   ผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมนอกจากคณะทำงานฯแล้ว  อาจจะเป็นสื่อมวลชนและนักกิจกรรมที่มีความสนใจในประเด็นนี้   

3.จัดการประชุมระดมสมองร่วมกันระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญฯและคณะทำงานฯ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อสร้างชุดคำศัพท์ที่ใช้ในการรายงานข่าวที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติหญิงชายและสิทธิมนุษยชน  โดยรวบรวมทางเลือกในการเสนอข่าวและคำศัพท์ต่างๆ จากการทำงานของคณะทำงานฯ มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการระดมสมอง  

4.จัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือทางแนวทางและคำศัพท์ที่เป็นผลจากการประชุมระดมสมองสู่นักสื่อสารมวลชนที่สนใจ    โดยจัดงานแถลงข่าวครึ่งวันเพื่อแนะนำคู่มือดังกล่าว   

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

            1 ปี  ตั้งแต่ 1 มิถุนายน  2547 -  31 พฤษภาคม 2548

 

หน่วยงานรับผิดชอบ

                สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ร่วมกับ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)   โดยมีผู้ประสานงานหลักดังนี้

1.      คุณนาตยา เชษฐโชติรส  

อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2.      คุณณัฐยา  บุญภักดี    

ผู้ประสานงานมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผุ้หญิง