Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ (ฟังเสียง / Listen) สัมมนา กลไกการกำกับดูแลและควบคุมกันเองของสื่อมวลชนไทย เปรียบเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ

(ฟังเสียง / Listen) สัมมนา กลไกการกำกับดูแลและควบคุมกันเองของสื่อมวลชนไทย เปรียบเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ

AddThis Social Bookmark Button

ฟังเสียงการสัมมนาภาษาไทย /   ฟังเสียงการสัมมนาภาษาอังกฤษ(English)

 

 

 

 

สัมมนา กลไกการกำกับดูแลและควบคุมกันเองของสื่อมวลชนไทย เปรียบเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับมูลนิธิฟรีดริค  เอแบร์ท  จัดงานสัมมนา กลไกการกำกับดูแลและควบคุมกันเองของสื่อมวลชนไทย เปรียบเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 09:00-13:00 น.  ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องประสบการณ์ที่แตกต่างในประเทศเยอรมนีและไทย ในประเด็นกลไกการกำกับดูแลและการควบคุมกันเองของสื่อ

พบกับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์  รองประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในการนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่อง กลไกการกำกับดูแลและควบคุมกันเองของสื่อมวลชนไทย และวิจารณ์โดย ดร. โวฟกัง ชูล์ส  ผู้อำนวยการสถาบันฮานส์ เบร์โดว มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก   ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การเปิดการอภิปราย ซักถามโดย ผศ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ         กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง  คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คุณบุญเลิศ คชายุทธเดชบรรณาธิการอาวุโส มติชน  และ คุณจอน อึ๊งภากรณ์ ประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

สนใจเข้าร่วมโทร. 02-668-9422 หรืออีเมลล์ reporter@inet.co.th

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

กลไกการกำกับดูแลและควบคุมกันเองของสื่อมวลชนไทย
เปรียบเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ
จัดโดย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ร่วมกับ
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท  (Friedrich-Ebert-Stiftung)


หลักการและเหตุผล
กลไกการกำกับดูแลและการควบคุมกันเองเป็นทางที่สิ่งที่สื่อให้ความสำคัญว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ สื่อไทยมีการควบคุมกันเอง แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมกันเองมีทั้งข้อดีข้อด้อยต่าง ๆ ดังนั้นจะทำให้การควบคุมกันเองมีประสิทธิภาพได้อย่างไร การหารูปแบบการควบคุมกันเองจึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อให้มีเสรีและความรับผิดชอบต่อสังคม

จากการเห็นความสำคัญของการพัฒนากลไกการกำกับดูแลและการควบคุมกันเอง ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได้ทำงานวิจัยในเรื่องดังกล่าว ในการสัมมนาครั้งนี้ จะนำผลการวิจัยมาเผยแพร่และได้เชิญดร. โวฟกัง ชูล์ส ผู้อำนวยการสถาบันฮานส์ เบร์โดว มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดีในเยอรมนี มาวิจารณ์ผลงานโดยอาศัยประสบการณ์และมุมมองจากเยอรมนี

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับมูลนิธิฟรีดริค
เอแบร์ทจึงร่วมกันจัดงานสัมมนาดังกล่าว เพื่อให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องประสบการณ์ที่แตกต่างในประเทศเยอรมนีและไทย ในประเด็นกลไกการกำกับดูแลและการควบคุมกันเองของสื่อ

วัตถุประสงค์
1.     เสวนาเรื่องบทบาทสื่อและความรับผิดชอบในประเด็นกลไกในการออกกฏหมายและการควบคุมกันเองของสื่อ โดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่เสนอในงานสัมมนา
2.    เพื่อระบุว่าขอบเขตของกฏหมายและการควบคุมกันเองสามารถไปด้วยกันได้กับเสรีภาพของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ได้ไกลมากน้อยแค่ไหน
3.     ระดมสมองเพื่อเสนอคำแนะนำเรื่องบทบาทของสื่อ กฏหมายสื่อและการควบคุมกันเองจะได้รับการปรับปรุงอย่างไร เพื่อส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อ

เวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 09:00-13:00 น.
ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประมาณ 30-50 ท่าน จากสื่อมวลชน กรรมการสภาวิชาชีพสื่อ ภาคเอกชน นักการเมือง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เยาวชน กลุ่มสตรี ภาคเอกชน นักวิชาการ

องค์กรร่วมจัด
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท  (Friedrich-Ebert-Stiftung)


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


กำหนดการ สัมมนา เรื่อง
“กลไกการกำกับดูแลและควบคุมกันเองของสื่อมวลชนไทย
เปรียบเทียบกับมาตรฐานนานาชาติ”
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้
จัดโดย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท


08.30 - 09.00    ลงทะเบียน
09.00 - 09.30    กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์
คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์           นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
คุณมาร์ค ศักซาร์                ผู้อำนวยการ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
ดำเนินรายการโดย
คุณพลภฤต เรืองจรัส        กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย         

09.30 - 10.00    กฏระเบียบและการควบคุมกันเอง
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์      รองประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
คุณวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เสนองานวิจัยเรื่อง กลไกการกำกับดูแลและควบคุมกันเองของสื่อมวลชนไทย”

10.00 – 10.20    ดร. โวฟกัง ชูล์ส      ผู้อำนวยการสถาบันฮานส์ เบร์โดว มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิจารณ์งานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ    
อาหารว่างเสริฟ์ระหว่างการประชุม

10.30 – 12.30        เปิดการอภิปราย ซักถามจากผู้เข้าร่วม
ผศ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ     กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
คุณบุญเลิศ คชายุทธเดช    บรรณาธิการอาวุโส มติชน    
คุณจอน อึ๊งภากรณ์        ประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ดำเนินการสนทนาโดย
คุณอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์          สถานีวิทยุ FM. 101   

12.30            กล่าวปิดงานสัมมนาโดย

คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์        นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
12.40            รับประทานอาหารกลางวัน        

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2395 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists