Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความหัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21

ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความหัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21

AddThis Social Bookmark Button

 

ที่ สขนท. นว.  066/19/ 2561

5 กันยายน 2561

เรื่อง                  ขอเชิญนักศึกษาส่งเรียงความหัวข้อ “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ

เข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21

เรียน คณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์

คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ หรือคณะและเอกวิชาที่มีการเรียนการสอน

ด้านสื่อสารมวลชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มเรียงความ หัวข้อ “สื่อมอลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 21   ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development)  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีนักศึกษารวมทั้งคณะทำงานเข้าร่วมจำนวน 70 คน

การสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 21 มีข้อมูลดังนี้

  1. กรอกแบบฟอร์มประกวดเรียงความใบสมัครทางออนไลน์ที่
    http://bit.ly/tjapirab21

  2. ให้นักศึกษาส่งประเด็นพร้อมบอกเหตุผลในการลงพื้นที่ทำข่าวที่จังหวัดอยุธยามา 3 ประเด็น

3. นักศึกษาต้องส่งข้อมูลประวัติผู้สมัคร ประสบการณ์และผลงานที่เคยทำเกี่ยวกับข่าว และเรียงความหัวข้อเรื่อง “สื่อมวลชน” แบบไหนที่สังคมยอมรับและเชื่อถือ  (ความยาว 1หน้ากระดาษเอ4 ฟ้อนต์คลอเดียขนาด16)  ส่งมาทาง email: pirabnoy.tja@gmail.com เท่านั้น หมดเขตรับสมัคร วันที่ 3 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนในชั้น ปีที่ 3 หรือปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ หรือคณะและเอกวิชาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นายมงคล บางประภา)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ประสานงาน  นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล  086-0740005

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2446 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists