priligy 90 mg avis is 20 mg cialis a daily dose como tomar la pastilla priligy viagra brand name only cialis daily california order online inexpensive cialis online
Home

รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2547

AddThis Social Bookmark Button

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 5ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2547-4 มีนาคม 2548 ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายในการดำเนินงานดังนี้

  1. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และดำรงไว้ซึ่งความ เป็นกลาง เพื่อให้เกิดการยอมรับ และน่าเชื่อถือของวิชาชีพต่อสังคม
  2. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และผลักดันให้มีการปฏิรูปสื่อสารมวลชนให้เป็น ไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยเร็ว
  3. พัฒนาศักยภาพการประกอบวิชาชีพด้วยการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำทางความคิด
  4. สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคม องค์กรผู้ประกอบธุรกิจสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ

จากนโยบายในการทำงานดังกล่าว คณะกรรมการบริหารได้แบ่งการทำงานออกเป็นคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 6 คณะ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ แบ่งการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 2 แผนงาน ดังนี้

1.1 แผนงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯกับองค์กรต่างประเทศในระดับนานาชาติ

1.1.1 การประชุมใหญ่ของ IFEX สมาคมฯ ได้มอบหมายให้นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ อุปนายกฝ่าย ต่างประเทศ สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของ International Freedom of Expression Exchage –IFEX เมื่อวันที่ 14-20 มิถุนายน 2547 ณ เมืองบากู ประเทศอาเซอร์ไบจัน ในฐานะที่สมาคมนักข่าวฯเป็นสมาชิกก่อตั้งของ IFEX ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรด้านสื่อมวลชนที่ทำงานรณรงค์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศแคนาดา 1.1.2. การสัมมนาเรื่องการบริหารสหภาพแรงงาน สมาคมฯ ได้มอบหมายให้นายอนุชา เจริญโพธิ์ อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องการบริหารสหภาพแรงงาน (Managing Journalists’ Union for Chage) ณ ประเทศศรีลังกา ตามคำเชิญของ Internation Federation of Journalists เมื่อ 21-23 สิงหาคม 2547 1.1.3 การให้กำลังใจบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Tempo ประเทศอินโดนีเซีย สมาคมฯ มอบหมายให้นาง สาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ เข้าร่วมให้กำลังใจนาย Bambang Harymurti บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Tempo ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถูกพิพากษาให้จำคุก 1 ปีในคดีหมิ่นประมาท ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ15-17 กันยายน 2547

1.2 แผนงานด้านความสัมพันธ์กับสมาคมนักข่าวต่างประเทศ 1.2.1.การต้อนรับสื่อมวลชนกัมพูชา หลังจากที่ห่างเหินจากการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันมาเป็นเวลานาน ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของการกลับมามีกิจกรรมด้านการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกครั้ง โดยสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท์ สนับสนุนค่าเดินทางให้กับนักข่าวกัมพูชาที่มาเยือนประเทศไทย เมื่อ 16-22 สิงหาคม 2547 โดยมีนักข่าวกัมพูชามาเยือนจำนวน 6 คน จาก 2 สมาคมฯในประเทศกัมพูชา คือ the League of Cambodia Journalists (LCJ) และ Cambodian Association for Protection of Journalists (CAPJ) และได้มีการสัมมนาร่วมกันในหัวข้อ “Role of Media in Enhancing Thai-Cambodia Relation”

1.2.2 โครงการต้อนรับสื่อมวลชนจาก สปป. ลาว เป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลากว่า 10 ปี โดยในปีนี้ผู้แทนจากสมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว(Lao Journalists Association) มาเยือนจำนวน 11 คน เมื่อ 21-28 สิงหาคม 2547 โดยในการมาเยือนครั้งนี้ได้มีการสัมมนาร่วมกันระหว่างนักข่าวไทยและนักข่าวลาวในหัวข้อ “บทบาทสื่อมวลชนกับการส่งเสริมความเข้าใจวัฒนธรรมไทย- ลาว” และในปีเดียวกันนี้ได้ให้การต้อนรับนักข่าวและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 พร้อมทั้งจัดการสัมมนาร่วมกันในหัวข้อ “ก้าวย่างใหม่ ความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ลาว”

1.2.3 โครงการจัดทำหนังสือคู่มือการทำข่าวความสัมพันธ์ไทย-ลาว “ไทยไม่รู้ซาว ลาวบ่ฮู้ยี่สิบ” โดยเป็น ความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านความสัมพันธ์ ลาว-ไทยมากขึ้นแก่สื่อมวลชนทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการทำข่าวเกี่ยวกับประเทศทั้งสอง ให้ถูกต้องแม่นยำ และครบถ้วน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชน 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมไทย-ลาวและสถานฑูตไทย ณ นครเวียงจันทร์

1.2.4 โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว จากการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทย-ลาวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการรายงานข่าวร่วมกัน โดยสมาคมฯ ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ จัดการอบรมและสัมมนาให้กับสื่อมวลชนในประเทศลาว 3 หลักสูตรคือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทำข่าวสิ่งแวดล้อมระหว่างนักข่าวไทย-ลาว จัดโดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม (21-23 พฤษภาคม 2547 ณ แขวงบ่อลิคำไซย สปป. ลาว) การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำข่าวโทรทัศน์ลาว (23-25 กรกฎาคม 2547 ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว) และการอบรมเรื่องการใช้ไอทีในงานข่าวโดยชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (24-26 กันยายน 2547 ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป. ลาว)

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาบทบาทสมาคม ฯ ในสถานการณ์เร่งด่วน สมาคมฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาบทบาทของสมาคมฯ เมื่อเกิดสถานการณ์เร่งด่วนเฉพาะหน้า โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการออกแถลงการณ์และจดหมายเตือนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

2.1 แถลงการณ์เรื่อง การยุติคดีเหตุเกิดที่ชั้น 28 ระหว่างหนังสือพิมพ์มติชนและพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เมื่อ 14 เมษายน 2547

2.2. แถลงการณ์เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วม กับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการณ์เนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม2547 เรียกร้องไปยังรัฐบาล นักการเมือง ข้าราชการ เพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนคนไทยที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ในฐานะผู้บริโภคข่าวสาร ให้ร่วมกันตระหนักถึงประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้เสรีภาพในการแสวงหาความจริงและแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540

2.3 แถลงการณ์เตือนกรณี บ.เอ็น.อาร์.ที. เชิญนักข่าวร่วมแถลงข่าวแล้วมีการจับรางวัล โดยสมาคมฯ ได้ ออกแถลงการณ์ดังกล่าวเพื่อตักเตือนเรื่องการกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว เมื่อ 15 มิถุนายน 2547

2.4 จดหมายเตือนกรณีการนำเสนอข่าว ภาพข่าว ของสื่อมวลชนในกรณี “น้องแน็ท” ซึ่งอาจก้าวล่วงไปใน เรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล รวมถึงจริยธรรมในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน เมื่อ 30 กรกฎาคม 2547

2.5.จดหมายเตือนกรณีมีกลุ่มบุคลแอบอ้างชื่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆเรียกร้องเงินจากแหล่งข่าว (5 กรกฎาคม 2547)

2.6 แถลงการณ์ข่าวผลการหาข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งไมโครโฟนในห้องนักข่าวกระทรวง ICT (13กรกฎาคม 2547

2.7. จดหมายเตือนเรื่อง เรื่องความระมัดระวังในการเสนอภาพเหตุการณ์คลื่นยักษ์ “สึนามิ” (27 ธันวาคม 2547)

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้แบ่งการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 5 แผนงาน คือ

3.1. แผนงานด้านการอบรม ต่าง ๆ ในปีนี้มีการจัดอบรมเพื่อการเพิ่มพูนทักษะจำนวน 10 ครั้ง

3.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่น 7 เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์ (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ (Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยมีนักศึกษาที่เรียนด้านวิชาการหนังสือพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2547 ณ บ้านสวนสาริการีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ทรู คอปอร์เรชั่น จำกัด มหาชน

3.1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยภูมิภาค เป็นโครงการที่สมาคมฯ ริเริ่มจัดขึ้น เป็นปีแรกเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงในวงการสื่อมวลชนไปยังนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ใน 3 ภูมิภาค คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยภาคอีสานเป็นการจัดร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสานและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (15-17 ตุลาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) การ อบรมเชิงปฏิบัติการ “Journalists Cybernate” ให้กับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ภาคเหนือ เป็นการจัดร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (22-24 ตุลาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยภาคใต้ เป็นการจัดร่วมกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (17-19 ธันวาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมภาค ละ 40 คน รวมมีนักศึกษาผ่านการอบรมจำนวน 120 คน

3.1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวใหม่ สมาคมฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวใหม่ขึ้นเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการทำข่าวของสื่อมวลชน โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเทคนิคการทำข่าวสืบสวนสอบสวน การใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เมื่อ 23-25 กรกฎาคม 2547 ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท ปูนซิเมนต์ จำกัด มหาชน มีนักข่าวรุ่นใหม่เข้าร่วมการอบรม 30 คน

3.1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 4 ภาค สมาคมฯ ตระหนักในความสำคัญของนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวความเป็นไปของชุมชนท้องถิ่น ใกล้ชิดกับข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในสภาพปัญหาอย่างลึกซึ้ง สมาคมฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับไปการจัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยในปีนี้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจำนวน 4 ครั้ง คือการสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคกลาง-ภาคตะวันออก (21-23 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมพินนาเคิล จังหวัดชลบุรี) การสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4-6 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรมภูคำ สถาบันราชภัฏเลย จังหวัดเลย ) การสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือ (18-20 มิถุนายน 2547 ณ โรงแรมเกาะลอยโกลเด้นท์ปาร์ค จังหวัดตาก ) และการสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ (26-27 มิถุนายน 2547 ณ จังหวัดภูเก็ต)

3.1.5 การอบรมหลักสูตรกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเป็นวิทยากรหลักสูตรข่าวสืบสวนสอบสวน (Train the Trainers) สมาคมฯ จัดการอบรมหลักสูตร Train the Trainers ขึ้นเมื่อ 22 – 25 มีนาคม 2547 โดยได้คัดเลือกนักข่าวที่ผ่านการอบรมการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน (ข่าวเจาะ) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายปี 2546 จำนวน 6 คนเข้าอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำข่าวสืบสวนสอบสวนจากประเทศแคนาดา Ms. Madelaine Drohan และ Mr. Bernard Simon เป็นวิทยากร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Canadian International Development Agency (CIDA) โดยความร่วมมือจาก Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)

3.2 แผนงานด้านวิชาการสาธารณะ

3.2.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการติดตามนโยบายสาธารณะ เรื่อง “4 ปีประเทศไทย : ภาพจริง- ภาพลวง ?” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรซึ่งเป็นสถาบันวิชาการและองค์กรสาธารณะ 9 องค์กร คือคณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยการพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ศูนย์สาธารณะประโยชน์และประชาสังคม นิด้าและเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบนโยบายรัฐบาลในเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายประชานิยมต่อการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อหาข้อสรุปในการหาทางออกและเสนอญัตติสาธารณะให้สังคมได้เรียนรู้ร่วมกัน ในโอกาสของการครบรอบ 4 ปีรัฐบาล โดยมีการจัดสัมมนาในเนื้อหาต่าง ๆ ถึง 10 หัวข้อ ระหว่างวันที่10 พฤศจิกายน – วันที่ 12 ธันวาคม 2547

3.2.2 . เปิดตัวงานวิจัยเรื่อง Safe Sex and the media in Southeast Asia สมาคม ฯ ร่วมกับ สมาคมเอดส์แห่งฟิลิปปินส์ (AIDS Society of the Philippines) และสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดงานเปิดตัวหนังสือชุด 7 เล่ม ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยเรื่องสื่อมวลชนกับการเสนอข่าวการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ 13 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 15

3.3 แผนงานเสาร์เสวนา ได้มีการจัดกิจกรรมเสาร์เสวนาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ยังคงเน้นเนื้อหาที่จะ ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของนักข่าว รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ประเด็นปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเดิม โดยได้จัดกิจกรรมเสาร์เสวนาไปจำนวน 15 ครั้ง ดังนี้ ”ทางออกวิกฤตภาคใต้” (9 พฤษภาคม 2547), “วิกฤตพลังงานกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ” (15 พฤษภาคม 2547), “เจาะลึกเงื่อนงำช่อง 5 ,ช่อง 9 และ ช่อง 11” (30 มิถุนายน 2547), “FTA” (1 กรกฎาคม 2547) “บทเรียนจากโรคซาร์สถึงไข้หวัดนก : ระบบเฝ้าระวังโรคบกพร่องหรืออย่างไร ?” (15 กรกฎาคม 2547), “บทบาทอย่างที่ควรจะเป็นของ สสส.?” (วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2547), วิกฤตน้ำมัน : ทางตันหรือทางออก” (14 สิงหาคม 2547), “การคุมคามสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบอำนาจรัฐ” (6 กันยายน 2547), เสวนาเรื่อง “โพลล์ เป็นพิษ?” (8 กันยายน 2547), “อำนาจ กกต. กับสื่อในแง่มุมกฎหมาย” (5 ตุลาคม 2547), “บทบาทของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอนาคตโดย ดร. ฉลองภพ สุสังกรกาญจน์” ( 12 ตุลาคม 2547), เปลี่ยนขุนพล ปรับยุทธศาสตร์ ดับไฟใต้ได้จริงหรือ?” (13 ตุลาคม 2547), “การรัฐประหารในพม่ากับผลกระทบต่อธุรกิจการเมืองไทย” (21 ตุลาคม 2547), เสวนาเรื่อง “วิกฤตองค์กรอิสระ:อนาคต สตง.” ( 31 ตุลาคม 2547)และการเสวนาเรื่อง “การเมืองภาคพลเมืองเรื่องหมากัดกัน” (30 มกราคม 2548)

3.4 คณะทำงานบัญญัติศัพท์การเสนอข่าวประเด็นผู้หญิงในสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับมูลนิธิสร้าง ความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง ได้จัดทำโครงการพัฒนาแนวทางการเสนอข่าวประเด็นผู้หญิง โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานบัญญัติศัพท์การเสนอข่าวประเด็นผู้หญิงในสื่อมวลชน โดยมีนักหนังสือพิมพ์ และนักวิชาการด้านสตรี เป็นคณะทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการเสนอข่าวและคำศัพท์ทางเลือกในประเด็นผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเรื่องเพศ รวมทั้งเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาที่พบในการนำเสนอประเด็นปัญหาผู้หญิงด้วยกรอบวิเคราะห์เรื่องเพศและสิทธิมนุษยชน โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือเพื่อนำเสนอประเด็นปัญหาไป 4 ประเด็นปัญหา คือ ประเด็นเรื่องเพศกับวัยรุ่น, ประเด็นข่มขืน, ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวและประเด็นความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ การทิ้งลูกและการทรมานเด็ก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

3.5 แผนงานจัดรายการวิทยุช่วยกันคิดทิศทางข่าว สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับสำนักข่าวไทยและบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) จัดรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว” ทางสถานีวิทยุ อสมท. FM 100.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-16.00 น. โดยเป็นรายการที่เน้นการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ข่าวในรอบสัปดาห์ และการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ โดยมีนักจัดรายการที่เป็นกรรมการ อนุกรรมการ สมาคมฯ รวมทั้งนักข่าวที่อยู่ในสนามข่าว

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ แบ่งการทำกิจกรรมออกเป็นด้านต่าง ๆ 3 แผนงาน คือ

4.1 แผนงานด้านกฎหมาย สมาคมฯ จัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ดังนี้

4.1.1 โครงการศึกษาวิจัยกลไกตามมาตรา 41 ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิจัยกลไกตาม มาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 โดยจะมีการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตราดังกล่าวจาก 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและเยอรมัน และจะมีการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษาดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การจัดทำกลไกที่สอดคล้องกับมาตรา 41 ต่อไป

4.1.2 โครงการติดตามของ กกต. เรื่องการห้ามทำโพล จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีคำสั่งห้ามเผยแพร่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (โพล) จากคำสั่งห้ามดังกล่าว สมาคมฯ เห็นว่าน่าจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติขัดขวางการพัฒนางานทางด้านวิชาการ และเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล สมาคมฯ จึงได้ประชุมระดมความคิดเห็นต่อคำสั่งห้ามเผยแพร่ผลการสำรวจดังกล่าว เมื่อ 8 กันยายน 2547 และต่อมาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการเสวนาเรื่อง “อำนาจ กกต. กับสื่อในแง่มุมกฎหมาย” เมื่อ 5 ตุลาคม 2547 โดยจากการเสวนาระดมความเห็นครั้งนี้ ทำให้สมาคมฯ ได้ข้อสรุปในการทำจดหมายถึง กกต. ขอให้ยกเลิกประกาศห้ามทำโพล โดยยืนยันว่า กกต. มีอำนาจออกได้เพียงประกาศ “อันจำเป็น” แก่การปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น มิใช่มีอำนาจออกประกาศได้ทุกเรื่อง ซึ่งประกาศห้ามดังกล่าวนั้นเป็นการขัดต่อหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพทางวิชาการของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม กกต. ก็ได้มีจดหมายแจ้งยืนยันประกาศห้ามดังกล่าวมายังสมาคมฯ เมื่อ 27 มกราคม 2548

4.1.3 การโฆษณาอาหารและยาในหน้าหนังสือพิมพ์ สมาคมฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกกรณีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารและยาในหน้าหนังสือพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงโทษเปรียบปรับหนังสือพิมพ์โดยอ้างมาตรา 88 ทวิ (4) และมาตรา 88 (5) และ (6) ข้อหาโฆษณาขายยาโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งจากข้อร้องเรียนดังกล่าว สมาคมฯ จึงได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 และหลังจากนั้น อ.ย. ก็ได้มีจัดประชุมร่วมกับผู้แทนหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุบแนวทางการโฆษณาอาหารและยาร่วมกัน จากการประชุมครั้งนี้ทำให้เกิดคณะทำงานร่วมระหว่าง อ.ย. กับสมาคมฯ ซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแนวทางดังกล่าวให้เกิดเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติต่อไป

4.2 แผนงานด้านเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 4 ภาค สมาคมฯ ได้มอบหมายให้กรรมการและอนุกรรมการของสมาคมฯ ประสานงานกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 4 ภาค ดังนี้ มอบหมายนางสาวอรุณี เอี่ยมสิริโชค เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ, นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคตะวันออก, นายวัสศ งามขำ เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสานและนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ในปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้สนับสนุนให้ทุกเครือข่าย จัดตั้งเวบไซด์ของเครือข่ายฯ โดยสมาคมฯ ได้ประสานงานหางบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้จากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท รวมทั้งได้มีการร่วมกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 4 ภาค และการอบรมเชิงปฏิบัตินักข่าวพิราบน้อย 3 ภาค และได้สนับสนุนให้เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้จัดการสัมมนาเชิงธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2547

4.3 แผนงานด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ สมาคมฯ มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ดังนี้

4.3.1 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในรอบปี 2546 สมาคมฯ ได้มอบหมายให้ดร. วิลาสินี พิพิธกุล อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ร่วมกันจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในรอบปี 2546 ซึ่งได้รวบรวมปัญหาด้านสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน โดยมุ่งเน้นไปที่สื่อหนังสือพิมพ์ มีกรณีศึกษาของหนังสือพิมพ์ 3 กรณี คือ กรณีของเครือเนชั่น เครือผู้จัดการ และหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ นอกจากนี้ รายงานยังได้ทบทวนสถานการณ์ของวิทยุชุมชน ซึ่งเป็นกลไกของการเรียนรู้สิทธิเสรีภาพแห่งสื่อภาคประชาชน และได้ประเมินประสิทธิภาพของพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งโดยหลักการแล้วน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยคุ้มครองการแสวงหาข่าวสารของสื่อมวลชนและประชาชน มีการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ตั้งแต่ปลายปี 2547 เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก South East Asian Press Aliance

4.3.2 โครงการสัมมนาเนื่องในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) สมาคมฯ ร่วมกับ SEAPA และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการสัมมนาเนื่องในวันสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เมื่อ 3-4 พฤษภาคม 2547 โดยในปีนี้เน้นเนื้อหาเรื่อง “สิทธิ เสรีภาพ ในการสื่อสารของประชาชนและสื่อมวลชน : จากรัฐธรรมนูญสู่ความเป็นจริง” มีการประชุมระดมความคิดเห็น ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์สาเหตุสภาพของสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารตาม รัฐธรรมนูญของประชาชน และสื่อมวลชนในสังคมไทย รวมทั้งการวิเคราะห์นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการสื่อสาร การโทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชน ของหน่วยงานภาครัฐกับผลต่อสิทธิและเสรีภาพการสื่อสารตาม รัฐธรรมนูญของประชาชนและสื่อมวลชน

4.3.3 โครงการจัดทำ Alert สมาคมฯ จัดทำโครงการ Alert ขึ้นเพื่อเผยแพร่ปัญหาด้านสิทธิเสรีภาพสื่อในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก South East Asian Press Aliance

4.3.4 การจัดทำรายงานสถานการณ์สื่อมวลชนในรอบปี 2547 เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนภาพสถานการณ์ของสื่อมวลชนในแต่ละปี ทั้งในด้านที่สื่อมวลชนถูกคุกคามและในด้านที่สื่อมวลชนต้องปรับปรุงตัวเอง ปกติสมาคมฯ จะเผยแพร่รายงานดังกล่าวในช่วงปลายปี เพื่อเป็นการสรุปรายงานของรอบปี แต่เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยต้องประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์ “สึนามิ” จึงได้เลื่อนการเผยแพร่รายงานดังกล่าวเป็นปลายเดือนมกราคม 2548

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ แบ่งการทำกิจกรรมออกเป็นด้านต่าง ๆ 2 ด้าน คือ

5.1 แผนงานด้านสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมด้านสมาชิกสัมพันธ์มาก เนื่อง จากต้องการเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสมาชิกทุกรุ่น ทุกวัย ในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ดังนี้

5.1.1 การจัดตั้งชมรมนักข่าวอาวุโส จากการที่สมาคมฯ ได้พยายามประสานงานกับบรรดาผู้สื่อข่าว อาวุโสทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานและผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วก็ตาม ได้พบปัญหาว่าในการติดตามผู้อาวุโสที่นอกประจำการนั้นค่อนข้างจะติดตามได้ยาก และเป็นห่วงว่าหากสมาคมฯ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้อาวุโสโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับผู้อาวุโส อาจจะทำกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้อาวุโส จึงมีการปรึกษาหารือกับบรรดานักข่าวอาวุโส ซึ่งก็มีความเห็นพ้องตรงกันว่าควรจะมีการจัดตั้งชมรมมนักข่าวอาวุโสขึ้นมา ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2547 โดยมีนายพิศาล พ้นภัย เป็นประธานก่อตั้ง คงเหลือแต่การร่วมกันผลักดันให้ชมรมฯ สามารถเดินหน้าไปได้ โดยมีสมาคมฯ ช่วยทำหน้าที่ในการสนับสนุน

5.1.2 โครงการค่ายรักการอ่าน กระจิบ กระจาบ พิราบน้อย สมาคมฯ ร่วมกับสโมสรนักอ่าน ห้าง สรรพสินค้าพาต้าและบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดทำโครงการ "ค่ายรักการอ่านกระจิบ กระจาบ พิราบน้อย" ให้กับบุตร-ธิดานักข่าว ที่มีช่วงการเรียนในระดับตั้งแต่ ป.1-ป.6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ปกครองตระหนักถึงคุณค่าของการอ่าน รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กตั้งแต่เล็กๆให้เป็นคนที่อ่านเป็นจับใจความ สรุปความได้อย่างเหมาะสมกับวัย สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรพัฒนาการอ่านนั้นควบคุมการสอนโดย อาจารย์พรสิทธิ ทรวงสุรัตนกุล ผู้อำนวยการสโมสรรักการอ่าน ซึ่งนอกจากจะมีการเรียน-การสอนในชั้นเรียนแล้ว ยังมีการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กด้วย จัดเมื่อ 16-20 ตุลาคม 2547 มีบุตร-ธิดานักข่าวเข้าค่ายจำนวน 35 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

5.2 แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ ทำกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน 3 กิจกรรม

5.2.1 จุลสารราชดำเนินราย 3 เดือน เป็นจุลสารราย 3 เดือน ที่ปีนี้มีการปรับปรุงเนื้อหา ให้มีความเป็นวิชาการมากขึ้น โดยจะเน้นการสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานข่าว ให้มีหลักวิชาการที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึง และเข้าใจได้อย่างง่าย โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดทำจุลสารราชดำเนิน 2 ฉบับ เนื้อหาหลักเน้นเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อกรณีตัดต่อตกแต่งภาพ และการฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาท

5.2.2 การจัดทำจดหมายข่าวรายเดือน เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างสมาคมฯ กับสมาชิก สื่อมวลชนและผู้สนใจ สมาคมฯ ได้จัดทำจดหมายข่าวรายเดือนเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ได้มีการเผยแพร่จดหมายข่าวรายเดือนไปจำนวน 2 ฉบับ

5.2.3 www.tja.or.th สมาคมฯ ได้พัฒนาสื่อเวบไซด์ www.tja.or.th โดยให้มีข้อมูลกิจ กรรมของสมาคมฯ ให้มีความทันสมัย และได้พยายามเพิ่มเติมเนื้อหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อสารมวลชนให้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามยังอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุงและพัฒนา คาดว่าจะได้เห็นรูปโฉมใหม่และเนื้อหาที่แน่นและครบถ้วนกว่าเก่าภายมในกลางปี 2548

5.3 แผนงานด้านสวัสดิการสมาชิก สมาคมฯ ยังคงมอบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกตามระเบียบสวัสดิการสมาชิก 4 ประเภท ดังนี้

5.3.1 สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก สมาคมฯ มอบสวัสดิการคลอดบุตรคนแรกเป็นเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท โดยในปีที่ผ่านมาได้มอบสวัสดิการคลอดบุตร จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

5.3.2 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร – ธิดาสมาชิก ในปีนี้สมาคมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร – \ธิดาสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนครอบครัวละ 1 ทุน จำนวน 114 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 456,000 บาท โดยมีพิธีมอบทุนเมื่อ 27 เมษายน 2547

5.3.3สวัสดิการรักษาพยาบาล สมาคมฯ มอบสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับสมาชิกทั้งการรักษา พยาบาลแบบผู้ป่วยในและการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก โดยในปีนี้สมาคมฯ ได้มอบสวัสดิการผู้ป่วยในให้กับสมาชิกจำนวน 4 ราย รวมเป็นเงิน 9,654 บาทและสวัสดิการผู้ป่วยนอกจำนวน 5 ราย รวมเป็นเงิน 5,849 บาท

5.3.4 สวัสดิการมรณกรรม สมาคมมอบสวัสดิการมรณกรรมให้กับสมาชิกโดยแบ่งเป็น 2 กรณีคือ การจัดทำประกันชีวิต ซึ่งในปีนี้สมาคมฯ ได้จัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกจำนวน 726คน รวมเป็นเงิน 380,997.13 บาท ซึ่งในรอบปี 2547 มีสมาชิกที่ร่วมทำประกันชีวิตเสียชีวิตจำนวน 4 คน ได้รับเงินค่าสินไหมมรณกรรมรวมเป็นเงิน 500,000 บาทและยังมีสวัสดิการสวดอภิธรรมศพจำนวน 7 ราย รวมเป็นเงิน 18,800 บาท

6.คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นคณะอนุกรรมการที่ทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้ และจัดกิจกรรมพิเศษในวาระต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม ดังนี้

6.1 การจัดงานรวมพล...ฅนข่าว (Thailand Press Fair 2004) สมาคมฯ ร่วมกับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค จัดกิจกรรม“รวมพล…ฅนข่าว” หรือ THAILAND PRESS FAIR 2004 ขึ้นเมื่อ 2-5 กันยายน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมฯ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของสมาคมฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในวิธีการทำงานของสื่อมวลชน มีองค์กรสื่อมวลชนทั้งไทยและสื่อนานาชาติเข้าร่วมจัดนิทรรศการกว่า 40 องค์กร มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและการแสดงต่าง ๆ ตลอดงานกว่า 200,000 คน และสมาคมฯมีรายได้จากการจัดงานดังกล่าวกว่า 3.5 ล้านบาท โดยได้มีการจัดสรรเงินรายได้ดังกล่าวเพื่อบริจาคเข้ากองุทนการศึกษาเพื่อบุตร-ธิดานักข่าว 2 ล้านบาท บริจาคให้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 300,000 บาท และมูลนิธิสถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 200,000 บาท และนำส่วนที่เหลือใช้จ่ายในกิจการของสมาคมฯ

6.2 โครงการสื่อข่าว คลายทุกข์ สมาคมฯ ได้จัดทำโครงการสื่อข่าว คลายทุกข์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ “สึนามิ” พัดถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย โดยสมาคมฯ มีความเห็นว่าในฐานะสื่อมวลชน ซึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่ข่าวสารความทุกข์ของประชาชน ควรจะทำหน้าที่ในการนำความทุกข์ ความเดือดร้อนและผลกระทบของประชาชนมาเผยแพร่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบายต่อไป รวมทั้งสื่อมวลชนเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลาง จึงน่าจะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสานงานให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้พบกับประชาชนผู้ทุกข์ร้อนได้อย่างดี จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการ “สื่อข่าว คลายทุกข์” ขึ้นเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้จัดทำไปแล้ว ดังนี้

6.2.1 การจำหน่ายหนังสือ“สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ” ซึ่งเขียน โดยนางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้มีการจัดงานเปิดตัวหนังสือเมื่อ 10 มกราคม 2548 โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ประเดิมซื้อหนังสือดังกล่าวในมูลค่า 1.5 ล้านบาท และยังมีหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือเป็นจำนวนมาก

6.2.2 การจัดทำกิจกรรมศูนย์ประสานงาน (One Stop Service) เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ ได้ ประสานงานผลักดันให้กระทรวงการคลังจัดกิจกรรม One Stop Service ขึ้นโดยการระดมความร่วมมือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการเงินและการประกันภัยลงพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตเพื่ออำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อและประกันภัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัย เมื่อ 14 มกราคม 2548

6.2.3 กิจกรรมอาสาสมัครสื่อข่าว “ชีวิตหลังภัยสึนามิ” เป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ ร่วมกับเครือข่าย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ กลุ่มเพื่อนนักเขียน มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคตรัง นำอาสาสมัครนักศึกษา นักพัฒนาเอกชนและนักข่าวท้องถิ่นลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเก็บข้อมูลผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อ 21-23 มกราคม 2548

จากกิจกรรมที่ได้รายงานมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดียิ่งว่านอกจากความพยายามในการพัฒนาคุณภาพวงการสื่อมวลชนภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รวมทั้งการผลักดันให้เกิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้ว สมาคมฯ ยังตระหนักถึงบทบาทและภาระกิจของสมาคมฯ ในฐานะองค์กรของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งต้องร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ อีกต่อไปด้วย

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1775 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists