kamagra uk oral jelly priligy ukraine does kamagra oral jelly work on females online cialis reviews lasix uses and side effects order viagra generic cheap
Home

รายงานกิจกรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2544

AddThis Social Bookmark Button

2544 ปีแห่งการทดสอบความแข็งแกร่ง
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในโอกาสครบรอบ 2 ปีของการรวมกันระหว่างสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยและสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อใหม่ว่า “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ก็เป็นธรรมเนียมที่จะต้องมีการบอกกล่าวเล่าถึงสิ่งที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากนายกสมาคม และกรรมการบริหารชุดนี้ส่วนใหญ่เคยเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารชุดแรกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นโยบายการทำงานจึงไม่แตกต่างจากนโยบายเดิมดังนี้

 1. พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของ องค์กรวิชาชีพหลังการรวมสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และเป็นกลางเพื่อให้เกิด การยอมรับและน่าเชื่อถือในวิชาชีพต่อสังคม
 3. พัฒนาการประกอบวิชาชีพด้านการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำทางความคิด
 4. สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคม ฯ สมาชิก องค์กรผู้ประกอบธุรกิจสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพในต่างประเทศ

จากนโยบายดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายการทำงาน ไว้ดังนี้

 1. จัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 2. บูรณะอาคารสำนักงานของสมาคม ฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
 3. ลดกรณีการประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
 4. พัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาชีพและวิชาการแก่บุคลากรสมาชิกในปี 2544-2545 ไม่ต่ำกว่า 100 คน
 5. ดำเนินกิจกรรมด้านข่าวสารข้อมูลการประชุม สัมมนากับองค์กรวิชาชีพ และองค์กรพัฒนาในต่างประเทศ และส่งเสริมบทบาทการนำในฐานะสมาคมวิชาชีพระดับชาติในต่างประเทศ ตลอดจน การประสานความร่วมมือทางวิชาชีพและวิชาการ
 6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม ฯ แก่มวลสมาชิกทุก 1 เดือน

ต่อไปนี้ คือรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารว่าได้ทำงานให้เป็นตามนโยบายและเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด โดยจะใช้วิธีเรียบเรียงจากเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อน

งานบูรณะอาคารสมาคม : ไม่ง่ายอย่างที่คิด

เรื่องที่คณะกรรมการบริหารชุดนี้ ถูกถามไถ่มากที่สุด และคงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ นั่นก็คือ “งานการบูรณะซ่อมแซมที่ทำการสมาคม ฯ” ที่ถนนสามเสน ซึ่งวางเป้าหมายไว้ว่าจะดำเนินการปรับปรุงให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี หรือภายในวันที่ 4 มีนาคม 2545

เมื่อเข้ารับหน้าที่ใหม่ ๆ คณะกรรมการบริหารก็ได้เร่งดำเนินการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมตามแบบที่ได้ว่าจ้างออกแบบไว้แล้ว ตั้งแต่คณะกรรมการบริหารชุดก่อน แต่ปรากฏว่าวงเงินที่ผู้รับเหมา ฯ แต่ละรายยื่นเข้ามาประกวดราคา ล้วนสูงกว่าราคากลางที่ตั้งไว้มาก คณะกรรมการ ฯ จึงตัดสินใจปรับลดขนาดของแบบที่จะทำการปรับปรุงจากเดิมจำนวน 8.5 ล้านบาท มาให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายสถาปนิกได้ปรับปรุงแบบเรียบร้อยแล้ว มีการเรียกบริษัทรับเหมาเดิมมาเสนอราคาใหม่ ปรากฏว่าทุกรายยังคงเสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้นล่าสุด คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ได้เชิญผู้รับเหมารายใหม่ ๆ ยื่นประกวดราคาเพิ่มเติม ก่อนจะมีการต่อรองราคากับผู้รับเหมา โดยหวังว่าจะสามารถคัดเลือกผู้รับเหมาและเซ็นสัญญาการก่อสร้างก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2545

ต้องยอมรับว่างานการซ่อมแซมสมาคมนั้น ไม่ได้ง่ายอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการบริหารชุดนี้ต้องการให้การประกวดราคาและว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมา เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับมวลสมาชิกมากที่สุด ความล่าช้าในการทำงานเรื่องนี้ จึงจำเป็นต้องล่าช้าออกไปอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

รายได้ของสมาคม : งานหนักของคณะกรรมการทุกชุด

จากการขยายตัวด้านกิจกรรมของสมาคม พร้อมทั้งการทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการให้กับองค์กรสื่อมวลชนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและสาธารณูปโภคปีละค่อนข้างมาก แม้ว่าในโครงการต่าง ๆ ที่สมาคมได้ดำเนินการไปแล้วล้วนแต่มีผู้สนับสนุนโครงการทั้งสิ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ยังคงเป็นภาระของสมาคม

ดังนั้น รายได้จากโฆษณาในหนังสือประจำปี “วันนักข่าว” ที่ออกเป็นประจำทุกวันที่ 4 มีนาคม จึงยังคงเป็นรายได้หลักรายการเดียวที่มาหล่อเลี้ยงให้สมาคมดำเนินการต่อไปได้ ในขณะที่ช่องทางในการหารายได้อื่น ๆ ยังคงเป็นโจทย์ที่คณะกรรมการทุกชุด รวมทั้งชุดต่อ ๆ ไป จะต้องคิดคำนึงมากขึ้น เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว สถานะการเงินของสมาคมอาจจะยากลำบากกว่านี้ในอนาคต

เสริมเขี้ยวเล็บความรู้ทางวิชาชีพ : เดินหน้าตามเป้า

ด้วยความเป็นภารกิจหลักสำคัญอย่างหนึ่งของสมาคม ฯ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาการอบรมเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพแก่นักข่าวและอนาคตนักข่าว จึงยังคงเดินหน้าไปตามเป้าหมาย

เริ่มจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบน้อย” รุ่นที่ 4 แก่นิสิตนักศึกษาด้านวิชานิเทศศาสตร์ และวารสารศาสตร์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2544 สนับสนุนโดยบริษัท เทเลคอมเอเชียคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • ตามด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักข่าววิทยุจากส่วนกลาง ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. 2544 โดยใช้งบประมาณคงเหลือจากการสนับสนุนโครงการอบรมในลักษณะเดียวกันเมื่อปี 2543
 • จากนั้น เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นร่วมกับสำนักข่าวประชา-ธรรม เมื่อวันที่ 27-30 ก.ย. 2544 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ทและและมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์
 • ต่อมาเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนตเพื่องานข่าวสำหรับนักข่าวและนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬา ฯ เมื่อวันที่ 19-20 ต.ค. 2544 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายข่าวสารและประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักข่าววิทยุจากส่วนภูมิภาค ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 16-19 พ.ย. 2544 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
 • สุดท้าย เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักข่าวใหม่เมื่อวันที่ 14-16 ธ.ค. 2544 โดย การสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารโลก องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

นอกจากนี้ สมาคม ฯ ยังคัดเลือกนักข่าวไทยอีกจำนวน 7 คน ไปร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย. 2544 รวมทั้งการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค” สำหรับนักข่าวสายสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26-27 พ.ค. 2544 โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ประชุมใหญ่ IFEX : งานรวมพลคนรักสื่อเสรี

เมื่อมาว่ากันด้วยเรื่องการดำเนินงานด้านการจัดประชุม สัมมานาต่าง ๆ ของสมาคมในรอบ 1 ปีที่ ผ่านมา คงต้องเน้นไปที่การจัดการประชุมใหญ่ประจำปีขององค์กรเครือข่ายด้านเสรีภาพสื่อนานาชาติ คือ International Free Expression exchange (IFEX) ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) เมื่อวันที่ 2-8 มิ.ย. 2544 เพราะเป็นงานระดับโลกที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกทวีปกว่า 80 คน ซึ่งสามารถลุล่วงไปด้วยดี จากความร่วมมือของกรรมการและอาสาสมัครทุกคน

นอกจากนี้ ยังมีรายการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารของ SEAPA เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนธันวาคม 2544 รวม 2 ครั้ง พร้อมกับช่วยเหลือ The Freedom Forum จัดการสัมมนา Asia Media Forum เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย. 2544

สำหรับรายการจัดการประชุมสัมมนาในประเทศ เป็นการจัดในนามของคณะกรรมการความร่วมมือวิชาชีพสื่อมวลชน (กวส.) รวม 4 ครั้ง ส่วนรายการ “เสาร์เสวนา” ยังคงมีการดำเนินการอยู่ แต่ลดความถี่ลงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โดยจัดไปทั้งหมด 7 ครั้ง

ส่วนงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศอื่น ๆ นั้น ในรอบปีที่ผ่านมา สมาคม ฯ ได้ส่งคณะผู้แทนไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวลาว ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ย. 2544 และส่งคณะผู้แทนไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวจีน เมื่อวันที่ 24 พ.ย.-4 ธ.ค. 2544 พร้อมทั้งให้การต้อนรับคณะผู้แทนสื่อมวลชนจีนระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-8 ก.พ. 2545

เมื่อรัฐท้าทายเสรีภาพสื่อ : องค์กรวิชาชีพต้องยืนหยัด

ปี 2544 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2545 ซึ่งเป็นยุคของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ได้เกิดพฤติกรรมการพยายามเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนของรัฐ ด้วยการกำจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลการเตือนและห้ามการนำเสนอข่าวที่ไม่สร้างสรรค์แก่รัฐบาล และล่าสุดคือ ความพยายามในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการทำความเข้าใจกับประชาชน หรือ ศขป. พร้อมทั้งยังมีความพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสื่อเอกชนอีกด้วย การนำเสนอแนวคิดในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักภาพการทำงานของสื่อมวลชน ทำให้ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา สมาคม ฯ ได้ไปมีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการออกแถลงการณ์ และยื่นหนังสือประท้วงพฤติกรรมดังกล่าวหลายครั้ง (ดูรายงานสถานการณ์สื่อมวลชน ปี 2544

นอกจากการทำงานด้านการเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในเชิงรับแล้วสมาคม ฯ ยังร่วมมือกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และเครือข่ายองค์กรเอกชนที่ติดตามการปฏิรูปสื่อจัดเวทีรณรงค์ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์ใน 9 อนุภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ภาคตะวันออก (จันทบุรี) ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่) ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) ภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี) ภาคอีสานตอนบน (มหาสารคาม) ภาคอีสานตอนล่าง (บุรีรัมย์) และ กทม. ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในด้านการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพ เพื่อช่วยกันผลักดันการปฏิรูปสื่อต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท

งานดูแลสมาชิก : ประเพณีที่สืบสาน

นอกเหนือไปจากงานโครงการต่าง ๆ มากมาย ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว คณะกรรมการบริหาร ฯ ยังมีภาระงานตามประเพณีในการดูแลสวัสดิการของสมาชิกที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด นับตั้งแต่การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของสมาชิก การช่วยเหลือด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และการประกันชีวิตและอุบัติเหตุแก่สมาชิก ที่ได้ดำเนินการมาอย่างไม่บกพร่อง

บทสรุป : ปีแห่งการทดสอบความแข็งแกร่ง

การทดสอบความแข็งแกร่งที่กำลังพูดถึง คงไม่ได้เป็นเพียงความแข็งแกร่งของคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เท่านั้น แต่ตลอดปีที่ผ่านมา ยังเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งมวลในการยืนหยัดต่อสู้กับผู้ที่ไม่หวังดีต่อวิชาชีพ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น “คนข่าว”

ทั้งนี้ การต่อสู้เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งดังกล่าว จะมองว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับมุมมองและทัศนคติของสมาชิกและผองเพื่อนร่วมวิชาชีพ

แต่ที่แน่นอนที่สุดคือ งานต่าง ๆ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จะประสบความสำเร็จไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ รวมทั้งเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งหลายที่คอยให้กำลังใจ รวมทั้งติติงการทำงานของคณะกรรมการบริหารชุดนี้ตลอดมา

จึงขอถือโอกาสขอบคุณทุก ๆ คนและทุก ๆ ฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1803 บุคคลทั่วไป และ 4 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists