Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ,TJA : Thai Journalist Association,สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย http://tja.or.th/member-benefits Mon, 19 Aug 2019 22:26:11 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2562 http://tja.or.th/member-benefits/5096--2562 http://tja.or.th/member-benefits/5096--2562  

 

รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2562

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสมาคมฯที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี และสมาชิกอาวุโสที่อายุไม่เกิน 75 ปี กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดเรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที สิทธิประโยชน์สมาชิก / ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิก  โดยสิทธิประโยชน์เบื้องต้น กรณีสมาชิกเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ จะได้รับสินไหมมรณกรรม 100,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ จะได้รับสินไหมมรณกรรม 200,000 บาท

เริ่มคุ้มครอง 9 มิถุนายน 2562  ถึง  8 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ mem_no1 mem_name
1 E0003696 กนกลักษณ์ ธนรักษ์กิตติโชติ
2 E0002101 กมล (อนุสนธิ์) ชวาลวิทย์
3 E0002102 กมลทิพย์ สอาดนัก
4 E0003892 กรกมล เรืองเวทย์สกุล
5 E0003215 กรชนก (จันทร์เพ็ญ) เจนนภาภัณฑ์กิจ
6 E0003971 กรวริฬ กิ่งแก้วกันจารุ
7 E0004015 กรวัฒน์ วีนิล
8 E0002108 กริชภิญญา ปัจฉิมนันท์
9 E0004155 กฤติมา โฆสิตสมิต
10 E0003216 กฤษณา ไพฑูรย์
11 E0003385 กวี จงกิจถาวร
12 E0003882 กษม จักรเครือ
13 E0003218 กอบแก้ว แผนสท้าน
14 E0003387 กัญณัฎฐ บุตรดี
15 E0003666 กัมพล (ศิวกร) เสนสอน
16 E0002112 กัลยาณ์ ธรรมปรีชาไว
17 E0002114 กาญจนา บุนปาน
18 E0003390 กานต์ เหมสมิติ
19 E0004156 กำธร ธนวิภูษิต
20 E0002118 กิตติ ไกรฤกษ์
21 E0004157 กิตติ วงษ์ใบแก้ว
22 E0003698 กิตตินันท์ นาคทอง
23 E0004040 กิตติพงศ์ นโรปการณ์
24 E0003108 กิตติพงษ์ ตรีเมฆ
25 E0004158 กิตติพันธ์ เหตระกูล
26 E0003222 กุลนธี นวลย้อย
27 E0004159 กุลนารี เหล่าวานิช
28 E0002773 เกริก เขมะบุลกุล
29 E0003097 เกริกชัย ซุ่นพงศ์
30 E0002126 เกรียงไกร บัวศรี
31 E0003065 เกรียงไกร ภู่ระย้า
32 E0002129 เกษตร น้อยทิพย์
33 E0003612 เกษมณี นันทรัตนพงษ์
34 E0004138 โกวิท คงหาสุข
35 E0002825 โกศล นาคาชล
36 E0003225 ไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
37 E0004110 ไกรวุฒิ ลำดวนหอม
38 E0004160 ไกรสีห์ พุธรักษา
39 E0004161 ไกรสีห์ เวชรักษ์
40 E0003822 ขนิษฐา สุโกมล
41 E0003667 ขุนทอง ลอเสรีวานิช
42 E0004162 ขุนพล พรหมแพทย์
43 E0002137 เขมชาติ ชวนะธิต
44 E0003227 เขมมิกา พลายงาม
45 E0004042 คณาธิศ ศรีหิรัญเดช
46 E0003228 คณาภพ ทองมั่ง
47 E0004043 คมน์ เครือวัลย์
48 E0004163 คำนูณ สิทธิสมาน
49 E0004164 คำรณ ขันธชวนะ
50 E0003702 จตุรงค์ ปทุมานนท์
51 E0003229 จรรยารักษ์ วิโรจน์สกุล
52 E0003919 จรัญ พงษ์จีน
53 E0003230 จรินทร์ นุชนิศากร
54 E0002891 จริยา พันธ์ศรี
55 E0004165 จเร ขำอรุณ
56 E0003703 จเร รัตนราตรี
57 E0004166 จักรกฤษณ์ ศรีตระเวณ
58 E0002150 จักรพันธ์ วงศ์สลับสี
59 E0002151 จักรฤทธิ์ นาคเสวี
60 E0003876 จักรี ผดุงขันธ์
61 E0003075 จันดารา อุดมสิน
62 E0003704 จันทนา เชียงทอง
63 E0003406 จันทร์ทิพย์ เทศรงค์ทอง
64 E0002156 จันทวรรณ แก้วสุวรรณ
65 E0002157 จันทิมา ตันตราภรณ์
66 E0002158 จันทิมา สุขสมพืช
67 E0002795 จารึก เรืองเกษม
68 E0004167 จำนงค์ จันทรสำเภา
69 E0002160 จำรัตน์ พูลทรัพย์
70 E0002161 จิตตนาถ ลิ้มทองกุล
71 E0003668 จิตปภาส ปริญญากุล
72 E0004168 จิตวดี เพ็งมาก
73 E0004169 จินดา เมฆวัฒนาเลิศ
74 E0002163 จินตนา จันทร์ไพบูลย์
75 E0004170 จินตนา ปัญญาอาวุธ
76 E0004171 จิรพรรณ บุญหนุน
77 E0004027 จิรภัทร เจริญพูล
78 E0003975 จิรวัชร สิทธิโชติพงศ์
79 E0003409 จิระชัย ธนะโสภณ
80 E0003618 จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม
81 E0002170 จิรากร พุ่มพวง
82 E0003410 จิราวัฒน์ จารุพันธ์
83 E0003599 จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
84 E0002171 จีระ กลิ่นหอม
85 E0004172 จีระชัย  ธนโสภณ
86 E0002174 จุฑานันทน์ บุญทราหาญ
87 E0004020 จุไรวรรณ วงศาสนธ์
88 E0002175 จุฬาภรณ์ กุดวิเทศ
89 E0004173 จุฬารัตน์ แสงปัสสา
90 E0003710 เจตนา จนิษฐ
91 E0002830 เจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์
92 E0004044 เจษฎา จันทรรักษ์
93 E0004174 ฉลวย เหรียญทอง
94 E0002179 ฉลาด จันทร์เดช
95 E0003235 ฉัตรชัย ธนจินดาเลิศ
96 E0004175 เฉลิมชัย ยอดมาลัย
97 E0004176 แฉล้ม จันทรวงศ์ไพศาล
98 E0004177 ชฎิล เทพวัลย์
99 E0003669 ชนะ ผาสุกสกุล
100 E0003711 ชนิดา สระแก้ว
101 E0004150 ชนิตา งามเหมือน
102 E0004178 ชนิตา ภระมรทัต
103 E0002187 ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
104 E0003127 ช่อทิพย์ คลี่แก้ว
105 E0003418 ชัชพัชร ทองกรณ์
106 E0003976 ชัย งามเมืองแมน
107 E0003712 ชัยพงษ์ ชัยพงษ์ชิระพจน์
108 E0002189 ชัยยศ สำราญพันธ์
109 E0003620 ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
110 E0003713 ชัยวัฒน์ อยู่น้อย
111 E0003077 ชัยสิทธิ์ รอดทอง
112 E0003925 ชาญชัย กิ่งเงิน
113 E0003422 ชาญชัย สงวนวงศ์
114 E0002195 ชาญชัย หลำสำเริง
115 E0002196 ชาญวิทย์ ทานกระโทก
116 E0002198 ชาติชาย ศิริพัฒน์
117 E0002199 ชานัญ ถือนิล
118 E0003621 ชาย ปถะคามินทร์
119 E0002202 ชาลินี แก้วคงคา
120 E0003238 ชิษณุชา เรืองศิริ
121 E0003424 ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์
122 E0003086 ชุติมณฑน์ ศรีขำ
123 E0004179 ชุติมา ซุ้นเจริญ
124 E0003622 ชุติมา นิ่มสุวรรณสิน
125 E0003239 ชุติมา นุ่นมัน
126 E0004180 ชุมพต   บุญครอง
127 E0004035 ชุมพล แก้วแจ่ม
128 E0003170 ชุลีพร แฟ้มคลองขอม
129 E0004045 ชุลีพร อร่ามเนตร
130 E0002900 ชูชัย สระแก้ว
131 E0004181 ชูพงศ์ มณีน้อย
132 E0004182 เชวง ภริตานนท์
133 E0004183 เชษฐ์ สุขสมเกษม
134 E0002212 เชาวลี ชุมขำ
135 E0004184 เชิดศักดิ์ ถนัดภาษา
136 E0004185 เชิดศักดิ์ วุ่นบำรุง
137 E0003241 โชคชัย บุญยะกลัมพะ
138 E0004186 โชติ พุฒวันเพ็ญ
139 E0003715 ไชยชม ฟูสินไพบูลย์
140 E0002216 ไชยรัตน์ ส้มฉุน
141 E0004187 ไชยา แก้วหาญ
142 E0003242 ญาณาธิป พึ่งแย้ม
143 E0003716 ฐานวัฒน์ วรประสิทธิ์ชัย
144 E0003601 ฐานิศร์ สมิตานนท์
145 E0004188 ฐิตาภา ทรงเผ่า
146 E0004189 ฐิติวรรณ ไสวแสนยากร
147 E0004046 ณรงค์ จรุงธรรมโชติ
148 E0004191 ณรงค์ ทรัพย์คงอยู่
149 E0004190 ณรงค์ โบษกรนัฏ
150 E0002228 ณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์
151 E0004192 ณรนารถ บุญเย็น
152 E0003928 ณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์
153 E0003718 ณัฎฐ์ แก้วปัด
154 E0004047 ณัฎฐาภรณ์ เพิ่มศรีสุข
155 E0004193 ณัฏฐ์พิชญ์ วงษ์สง่า
156 E0004154 ณัฐนันท์ จุฑาภรณ์
157 E0004049 ณัฐพร รุจิวรรณ์
158 E0003172 ณัฐพล ศรีภิรมย์
159 E0003059 ณัฐยา มหาเทียน
160 E0004194 ณัฐา มีเจริญ
161 E0002907 ณัษฐพร อินทร์คง
162 E0002834 ณิฌา ฐิติชีวิน
163 E0002908 ดนฤดี วงษ์เคี่ยม
164 E0003670 ดรงค์ ฤทธิปัญญา
165 E0004195 ดรุณี ไทยกมล
166 E0003627 ดวงพร ลิ้มทองกุล
167 E0002909 ดวงฤทัย ผ่องใส
168 E0003438 ดารากร วงศ์ประไพ
169 E0004196 ดาริน โชสูงเนิน
170 E0002237 ดาวเรือง วรจินดา
171 E0004197 ดำรงเกียรติ มาลา
172 E0002238 ดำฤทธิ์ วิริยะกุล
173 E0004198 ดิลก บุญยะประภา
174 E0003930 ดิลก ศิริฤกษ์
175 E0002241 ดิษนีย์ นาคเจริญ
176 E0003252 เดชา ชนะโชติ
177 E0003853 เดชาธร แสงศัพท์
178 E0004117 ตวงศักดิ์ ชื่นสินธุวล
179 E0004199 ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์
180 E0004200 เติมศักดิ์ เฉลิมพลานุภาพ
181 E0004201 ถวัลย์ วงศ์สุภาพ
182 E0004050 ทรงพร ศรีสุวรรณ
183 E0004115 ทรงวิทย์ ดลประสิทธิ์
184 E0004202 ทวี สุวรรณพัฒน์
185 E0003720 ทวีพร พิชัย
186 E0004203 ทวีศักดิ์ อ่อนละมุน
187 E0004204 ทองนากศิริ เหล่าวงษ์โคตร
188 E0002260 ทิพวิมล จันทาทับ
189 E0003816 เทียมใจ ทองเมือง
190 E0003175 ธนกฤต แก้วโกริยะ
191 E0004205 ธนจักร กมล
192 E0004206 ธนพร วัฒนสุวกุล
193 E0003023 ธนพล ปิยสิรานนท์
194 E0004051 ธนัชพงศ์ คงสาย
195 E0002791 ธนิตา อิสรา
196 E0004207 ธรรเกียรติ   กันอริ
197 E0003630 ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว
198 E0002270 ธวัชชัย ปุณณะรัตน์
199 E0004208 ธานี พงษ์โกศล
200 E0003725 ธิดารัตน์ เย็นสงค์
201 E0004209 ธีรพงษ์ เอกโชติ
202 E0003726 ธีรวัฒน์ ดุรงค์กวิน
203 E0003451 ธีรวัฒน์ ธรรมสกุล
204 E0002280 ธีระชัย ทองเสน
205 E0003259 ธีระพงษ์ เหลืองทองกุล
206 E0002282 น.รินี เรืองหนู
207 E0004052 นพดล ศรีทวีกาศ
208 E0003727 นพดล สันติภาพจันทรา
209 E0004210 นพปฎล รัตนพันธ์
210 E0002914 นพพร เจริญเปี่ยม
211 E0002288 นพพร ชวนภิรมย์
212 E0002289 นพภาภรณ์ เกตุพิจิตร
213 E0002293 นภาพร แจ่มจันทร์
214 E0003454 นภาพร เนินสกุลชัย
215 E0003981 นริทธิ์ เพิ่มสิทธ์
216 E0002297 นริศรา สุทธิคำ
217 E0003883 นฤนุช สุนทรศิริ
218 E0003126 นฤมล ไชยขันธ์
219 E0003263 นวพรรษ (สุวัฒน์) บุญชาญ
220 E0003264 นวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์
221 E0004211 นันท์ชนก วงษ์สมุทร์
222 E0003935 นันทนีย์ นราภินนท์
223 E0003265 นันทภรณ์ แพพ่วง
224 E0002301 นาตยา คชินทร
225 E0002302 นาตยา เชษฐโชติรส
226 E0004212 นาตยา บุญเลิศสิทธิเดช
227 E0003458 นารีนาฎ ภัยวิมุติ
228 E0004054 น้ำฝน บำรุงศิลป์
229 E0003268 นิติ โมราวรรณ
230 E0003459 นิพนธ์ วิรยศิริ
231 E0003460 นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์
232 E0003063 นิภาวรรณ จันทร์เปลี่ยน
233 E0003269 นิรมล ธีระจินต์
234 E0004055 นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
235 E0003631 นุชรัตน์ ผลหิรัญกิจ
236 E0003732 นุสรา พินิจพงศ์
237 E0003936 นุสรา อินทร์น้อย
238 E0003159 เนาวรัตน์ สุขสำราญ
239 E0003937 บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์
240 E0002319 บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
241 E0002320 บวร ศรีทรงวุฒิ
242 E0003184 บังอร ธงทอง
243 E0003273 บังอร ราชสิงโห
244 E0003733 บัญชา จันทร์สมบูรณ์
245 E0003984 บัญชา นันทวโนทยาน
246 E0003734 บัณฑิต จันทร์เฮง
247 E0004213 บัณฑิต จันทศรีคำ
248 E0004214 บุญกลม ดงบังสถาน
249 E0002325 บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
250 E0003736 บุญลาภ ภูสุวรรณ
251 E0002329 บุตรดา ศรีเลิศชัย
252 E0004056 บุษกร ภู่แส
253 E0002919 บุษดี พนมภู
254 E0003738 เบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตร
255 E0002332 ปฏินันท์ สันติเมทนีดล
256 E0003817 ปนัดดา เหล่าชูวงศ์
257 E0003469 ปรวิทย์ เจนสมุทร
258 E0003634 ประกิต หลิมสกุล
259 E0003986 ประคองจิต ไชยชนะ
260 E0004129 ประชิต ควรพูนผล
261 E0004057 ประดับสุข บุญมา
262 E0004215 ประดับสุข บุญมาก
263 E0003939 ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
264 E0004216 ประนอม บุญล้ำ
265 E0002337 ประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี
266 E0004217 ประพันธ์ บุญยเกียรติ
267 E0004218 ประพันธ์ สุขทะใจ
268 E0004219 ประไพ ไกรสรโกวิทย์
269 E0004220 ประไพพรรณ รัฐอมฤต
270 E0003282 ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
271 E0002346 ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
272 E0002814 ประสัยห์ จารุรัตน์
273 E0003188 ประเสริฐ คำพลงาม
274 E0004029 ประเสริฐ ปรีกลาง
275 E0004058 ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล
276 E0002351 ประหยัด คูณสมบัติ
277 E0004221 ประหยัด เวศนารัตน์
278 E0003740 ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร
279 E0002353 ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
280 E0003286 ปราโมทย์ ฝ่ายอุประ
281 E0003074 ปริญญา ช้างเสวก
282 E0004059 ปริญญา สุวรรณมณี
283 E0002923 ปริศนา ทับดวง
284 E0002356 ปรีชา ชัยยาโลม
285 E0003288 ปรีชา ภูริวัฒนากิจ
286 E0003742 ปรีชา หยั่งทะเล
287 E0002357 ปรียา ชื่นทรวง
288 E0003476 ปรุง ปัญญาประดิษฐ์
289 E0003637 ปัทมนันท์ ขำอรุณ
290 E0004222 ปาณี ชีวาภาคย์
291 E0003848 ปานใจ ปิ่นจินดา
292 E0003478 ปาริชาติ เฉลิมศรี
293 E0004143 ปาริชาติ บุญเอก
294 E0003744 ปาริชาติ ป่าเขตต์
295 E0003480 ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์
296 E0004223 ปิยะโชค ตั้งมั่นสุจริตกุล
297 E0003481 ปิยะนันท์ ขุนทอง
298 E0003745 ปุณญาดา มะจิ๊
299 E0002367 เปี่ยมศักดิ์ สุวรรณ
300 E0003592 ผ่องพรรณ จงยศยิ่ง
301 E0003048 ผาณิต นิลนคร
302 E0002368 พงษ์เทพ ทับบุรี
303 E0004030 พงษ์ธร กิจเจริญยิ่ง
304 E0003295 พงษธร พุกรัดกรุด
305 E0002370 พงษ์พรรณ อ่องสะอาด
306 E0003942 พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
307 E0002373 พงษ์ศักดิ์ พิพิธพงศ์พัฒน์
308 E0003099 พจนา จักรกาย
309 E0004061 พณัฐสิทธิ์ (พิชัย) ศรีรัตนวงศ์
310 E0002376 พนมพร นุกูลรักษ์
311 E0002377 พนอ หลิมไทยงาม
312 E0003944 พรชัย ปุณณวัฒนาพร
313 E0002380 พรประไพ เสือเขียว
314 E0004224 พรพรรณ พจนพริ้ง
315 E0002381 พรพรรณ พูลเกษม
316 E0004225 พรรณพิมล แดงรัศมีโสภณ
317 E0004140 พรรณารวี พิศาภาคย์
318 E0002927 พลพิบูล เพ็งแจ่ม
319 E0002929 พสุพล ชัยมงคลทรัพย์
320 E0004036 พัชรพรรณ โอภาสพินิจ
321 E0002778 พัชรินทร์ ธรรมรส
322 E0002386 พัชรินทร์ สารพูนทรัพย์
323 E0004065 พัชรี ผจงกิจพิพัฒน์
324 E0003674 พัฒนพงศ์ แต้สกุล
325 E0002388 พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์
326 E0004226 พัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์
327 E0003297 พัทธนันท์ ศรแก้ว
328 E0004227 พันธ์ศักดิ์ ไม้เขียว
329 E0002393 พานิช บัณฑราภิวัตน์
330 E0003083 พิกุล จันทวิชญสุทธิ์
331 E0003058 พิชชานี การวุฒิ
332 E0002394 พิชญะ วงษ์ฟัก
333 E0003750 พิเชษฐ์ ชูรักษ์
334 E0003301 พิเชษฐ์ ณ นคร
335 E0004068 พิเชษฐ์ รื่นกลิ่น
336 E0004228 พิเชษฐ์ ศิวกุลรังสรรค์
337 E0003643 พิทักษ์ คันธจันทน์
338 E0003945 พินิต ทองสุข
339 E0003875 พิบูลย์ ลี้สุขสม
340 E0004229 พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
341 E0003303 พิมพ์ปวีณ์ แซ่เตียว
342 E0004230 พิมพ์พัดชา กาคำ
343 E0003489 พิสิฐ ภูตินันท์
344 E0003818 พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากลุ
345 E0003305 พีรยุ ดีประเสริฐ
346 E0003990 พีรวัส อนุอัน (ว่าที่ ร.ต.)
347 E0003121 พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์
348 E0002932 พูนทรัพย์ ทองทาบ
349 E0002413 เพ็ญทิพย์ อักษรเนียม
350 E0003306 เพ็ญพิชญา แซ่เตียว
351 E0003901 เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ
352 E0003752 เพลินฤดี ศรีรัตนตาปี
353 E0003493 ไพโรจน์ โฉลกคงถาวร
354 E0004069 ไพศาล ชัยเพชร
355 E0003754 ไพสันติ์ พรหมน้อย
356 E0004231 ภมร มานะพรชัย
357 E0004070 ภักดี สุขเพิ่ม
358 E0003309 ภัทราพร โพธิอาศน์
359 E0004232 ภันทิลา ศรีขำ
360 E0003877 ภาคภูมิ ภู่กาญจน์
361 E0004146 ภาพิมล ธนรุ่งเจริญกิจ
362 E0003310 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
363 E0003311 ภิญโญ อัศวสันติชัย
364 E0003756 ภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์
365 E0002427 ภูริพรรธน์ ตุลยธรวงศ์
366 E0004072 ภูวสิษฎ์ สุกใส
367 E0003885 ภูษณิศา สัญญารักษกุล
368 E0003497 มงคล บางประภา
369 E0003498 มณฑลทัศน์ นันทวิสูตร์
370 E0002430 มณฑา ศรีสุข
371 E0002935 มณเฑียร อินทะเกตุ
372 E0002431 มณีรัตน์ มีนา
373 E0004233 มณีรัตน์ สว่างคำ
374 E0002936 มธุริดา รัตนอุบล
375 E0004234 มนเฑียร พานทอง
376 E0003947 มนตรี ไม้จีน
377 E0002435 มนตรี ร่มรุกข์
378 E0004235 มนัส อุดร
379 E0002442 มยุรี พัวศิริมิตร
380 E0002938 มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์
381 E0004236 มยุรีย์ สุขยิ่งเจริญวงศ์
382 E0004237 มะลิวัณย์ ยงยุทธ
383 E0003128 มัลลิกา อัศวราชันย์
384 E0004074 มานพ ชูแสง
385 E0003949 มานิจ โมฬีชาติ
386 E0004238 มานิตย์ ลือประไพ
387 E0002451 มาโนช สาระศาลิน
388 E0004239 มาริสา ฉิมประภา
389 E0003760 มาริสา ช่อกระถิน
390 E0004240 ยงยุทธ ขวัญมงคล
391 E0004241 ยิ่งศักดิ์ ตรงต่อศักดิ์
392 E0002453 ยุทธเดช ชื่นทรวง
393 E0003318 ยุพิน แสงฉาย
394 E0004024 ยุวดี ใบเนียม
395 E0002457 ยุวนันต์ สวัสดิ์วงษ์
396 E0003820 เยาวริน แก่นภักดี
397 E0002461 โยธิน พรหมชัย
398 E0003762 โยธิน เพ็ชรล่อเหลียน
399 E0004242 รวีนาถ โรจวิภาค
400 E0003193 รสพร จิรประณีต
401 E0002464 ระวิวรรณ ธำรงวินิจฉัย
402 E0004243 รังษี จีนะธงประดิษฐ์
403 E0002945 รังสรรค์ สว่างศรี
404 E0004244 รังสีไชย มณีโชติ
405 E0003045 รัชนี วงศ์ลาโพธิ์
406 E0003508 รัฐปัถย์ เสถียรภูริภาคย์
407 E0003509 รัตนกมล วงศ์เครือศร
408 E0003764 รัตนา เตชะเสาวภาคย์
409 E0003510 รัตนา ฤทธิงาม
410 E0003062 รัตนาภรณ์ มีสิงขร
411 E0002472 รุ่งชัย คงสุข
412 E0002475 รุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว
413 E0002479 ฤดี พิริยะพงษ์พันธ์
414 E0003323 ลฎาภา ทิวะสิงห์
415 E0002483 ลักขณา ธรรมรักษา
416 E0003514 ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
417 E0003902 ลักษ์โตเย่น วุฒิศักดิ์
418 E0002485 ลัดดา ธนวิชากร
419 E0003767 ลำยอง ปกป้อง
420 E0003768 เลขา เกลี้ยงเกลา
421 E0002488 เลอสรรค์ ศรีกนก
422 E0003195 วชิร สายจำปา
423 E0003517 วชิรหัตถ์ นามบุตร
424 E0004245 วรณ คล้ายพงษ์
425 E0004077 วรธาร ทัดแก้ว
426 E0002491 วรพจน์ เที่ยงตรง
427 E0003324 วรพจน์ แสนประเสริฐ
428 E0003648 วรพล เขตต์บรรพต
429 E0003049 วรพล เพชรสุทธิ์
430 E0002492 วรรณทนา ธนาวรรณกิจ
431 E0002494 วรรณภา งามสมวงษ์
432 E0003519 วรรณศิริ วงศ์วานิช
433 E0004078 วรรณี ห่อวโนทยาน
434 E0002495 วรรธะนี มหาวุฒิวงศ์
435 E0004246 วรลักษณ์ อโนทัยสินทวี
436 E0003769 วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
437 E0003521 วรวุฒิ เดือนขาว
438 E0004247 วรสิร์ศรี รัตนสาขา
439 E0003995 วรันธร รุ่งเลิศ
440 E0003066 วรางคสุขม่วง
441 E0004112 วราภรณ์ กันยาเฮง
442 E0002502 วราวุธ คูณสมบัติ
443 E0002503 วริษฐ์ ลิ้มทองกุล
444 E0003884 วริษฐา ภักดี
445 E0004248 วสันต์ เตชะวงศ์ธรรม
446 E0003996 วัชรพงษ์ จันทร์คง
447 E0002508 วัชรินทร์ อิ่มอารมย์
448 E0003952 วัฒนะชัย ยะนินทร
449 E0004079 วัน แย้มมาก
450 E0003649 วันชัย ภมรมานพ
451 E0002511 วันชัย วงศ์มีชัย
452 E0003899 วันเพ็ญ แก้วสกุล
453 E0003953 วัลลภ ชัดแววศรี
454 E0002516 วัลลภา เสนาะจิตต์
455 E0003150 วัสยศ งามขำ
456 E0002856 วาทินี ห้วยแสน
457 E0004080 วารุณี สิทธิรังสรรค์
458 E0003775 วารุณี อินวันนา
459 E0003330 วาสนา นิภากรพันธ์ (เเพชรเกตุ)
460 E0003331 วาสนา พันธ์ครู (อมาตยกุล)
461 E0004249 วิจิตร พหลสิทธิ์
462 E0004250 วิจิตรา บุณยพรหม
463 E0004251 วิชเลิศ งามขำ
464 E0003777 วิชัย สอนเรือง
465 E0003093 วิชัย เสาร์หิรัญเมธี
466 E0003526 วิชัย แสงทวีป
467 E0002957 วิชาตรี ทับดวง
468 E0004252 วิชิต สุขพัฒน์
469 E0003198 วิชุดา อ่อนศิลา
470 E0002530 วิเชียร ดอนก้อนไพร
471 E0002532 วิญญู ศรีนาง
472 E0003529 วิฑูร พึงประเสริฐ
473 E0004253 วิทยา นาคธร
474 E0004141 วินัย งอกอ่อน
475 E0003098 วิบูลย์ อัศวชานนท์
476 E0002537 วิภา เทพศิริ
477 E0002782 วิภาวรรณ หาญชนะ
478 E0003333 วิมล ทัศนบริบูรณ์
479 E0002539 วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
480 E0004081 วิมุตตา ทอมสิน
481 E0004082 วิโรจพันธ์ อนันต์ภิรมย์ริ่น
482 E0004254 วิไล อักขระสมชีพ
483 E0004255 วิศิษฎ์ แสงเมือง
484 E0004256 วิษณุ โชลิตกุล
485 E0004000 วิษณุ นกนาค
486 E0003779 วิษณุ นุ่นทอง
487 E0004083 วิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์
488 E0002546 วีระ ประทีปชัยกูร
489 E0004258 วีระศักดิ์ แป้นสุวรรณ
490 E0004257 วีระศักดิ์ พงศ์อักษร
491 E0002548 วุฒิณี ทับทอง
492 E0004259 วุฒิพงษ์ หลักคำ
493 E0003886 ศชากานท์ แก้วแพร่
494 E0004142 ศมทัตต์ ไรแสง
495 E0003651 ศรีชัย เรืองไรรัตนกุล
496 E0003118 ศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์
497 E0002962 ศรีสุดา จันทรสีมา
498 E0003534 ศศิธร ทองกวาว
499 E0003067 ศศิธร แย้มศิลา
500 E0002552 ศศิมา ดำรงสุกิจ
501 E0002553 ศะศิมา ใจชุ่ม
502 E0004260 ศักดิ์ชัย ศรีสอน
503 E0004148 ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม
504 E0003338 ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ
505 E0004261 ศิริพร เตโชพิศาลวงศ์
506 E0002561 ศิริโรจน์ ศิริแพทย์
507 E0003956 ศิลปชัย ศรีไพรวัลย์
508 E0003957 ศิลปชัย ศรีรุ้ง
509 E0004262 ศิวดล ชวลิตปรีชา
510 E0004263 ศึกษา วงศ์จินดา
511 E0002565 ศุภกิจ วัณโณ
512 E0002567 ศุภนุช บัวผ่อง
513 E0003339 ศุภพจน์ สุภาคง
514 E0003958 ศุภพล กมลาภิรมย์
515 E0004031 ศุภภร รักษาทรัพย์
516 E0002965 ศุภรดา ญาณพระรักษา
517 E0004001 ศุภรภัทร (ปาริชาติ) ชำนิบรรณการ
518 E0003605 ศุภรัตน์ แสงสีทอง
519 E0003340 ศุภฤกษ์ ธงไชยฤทธิ์
520 E0004264 ศุภฤกษ์ วิเชียรปัญญา
521 E0002807 ศุภลักษณ์ หัตถพนม
522 E0004265 สงบ จันทโชติ
523 E0003341 สดศรี คุปตะพันธ์
524 E0004266 สนธิ ลิ้มทองกุล
525 E0003343 สนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก
526 E0004267 สมกฤช เปรมสุขสวัสดิ์
527 E0004268 สมเกียรติ อ่อนวิมล
528 E0003784 สมแข ปัญจวงค์
529 E0002579 สมควร สีเน
530 E0004145 สมคิด แซ่ตู
531 E0002581 สมจิตต์ อิสระพินิจ
532 E0003785 สมชัย ตั้งมั่นสุจริตกุล
533 E0003345 สมชัย ธรฤทธิ์
534 E0003894 สมชาติ แซ่เอียะ
535 E0002819 สมชาติ นาคหล่อ
536 E0004269 สมชาย ภาณุไพศาล
537 E0003786 สมถวิล เทพสวัสดิ์
538 E0002593 สมปอง แจ่มเกาะ
539 E0002594 สมพงษ์ ตั้งกฤษณขจร
540 E0003120 สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
541 E0002595 สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ
542 E0004111 สมฤดี คงเกิด
543 E0002600 สมศักดิ์ นิ่มอนงค์
544 E0002601 สมศักดิ์ ศรีกำเหนิด
545 E0003544 สมหมาย ปาริจฉัตต์
546 E0003788 สมหมาย สาตะโยธิน
547 E0004118 สมาน พิมพ์โครต
548 E0004270 สรญา จิตพงศ์สถาพร
549 E0004086 สรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ
550 E0003903 สรัญญา จันทร์สว่าง
551 E0004088 สลักจิตร ผิวพรรณ์
552 E0003349 สวิชย์ บำรุงสุข
553 E0004271 สวิชย์ บำรุงสุข
554 E0004272 สังวร แก้วถาวร
555 E0003056 สัจภูมิ ละออ
556 E0003007 สันติ เต๊ะเปีย
557 E0003791 สายัณห์ พรนันทรัตน์
558 E0002801 สารภี นำธรรมวงศ์
559 E0002623 สาโรจน์ มณีรัตน์
560 E0004089 สาวิตรี เล็กมณี
561 E0003959 สำเนย ฟูสินไพบูลย์
562 E0004090 สำราญ สมพงษ์
563 E0004273 สำเริง คำพะอุ
564 E0002626 สำเริง บุญมี
565 E0004091 สิตานัน เตียงเกตุ
566 E0003685 สิทธิเดช จันทรศิริ
567 E0003550 สิริพร พานทองถาวร
568 E0004121 สิริลักษณ์ เขตร์กุฎี
569 E0002633 สืบพงษ์ อุณรัตน์
570 E0003554 สืบศักดิ์ ปลื้มจิตต์
571 E0004092 สุกัญญา ตระกูลสุขโข
572 E0004275 สุกัญญา ศุภกิจอำนวย
573 E0004274 สุกัญญา สังฆธรรม
574 E0003681 สุกัญญา แสงงาม
575 E0002636 สุขสันต์ พจนรุ่งวกุล
576 E0002637 สุขะวุฒิ วรธรรม
577 E0003355 สุคนธวิทย์ จังคศิริ
578 E0002802 สุจิต เมืองสุข
579 E0004006 สุจิตรา ขวัญวงกระจ่าง
580 E0002820 สุจิตรา วงษ์อัษฎาพร
581 E0002643 สุชาดา ปาทาน
582 E0002644 สุชาดา รุจิโชค
583 E0003357 สุชาติ พิมโคตร
584 E0002648 สุณัฐตินันท์ อุ่นหล้า
585 E0002649 สุดใจ บูรณะกิจ
586 E0003559 สุดารัตน์ งามพิรุณตระกูล
587 E0004276 สุทธิพร สุนทรชัย
588 E0004277 สุทธิวรรณ ตัญญูพงษ์ปรัชญ์
589 E0003795 สุธิมา ประดับหิน
590 E0002659 สุนทร กุลวัฒนวรพงษ์
591 E0003359 สุนนต์ คชพันธุ์
592 E0003209 สุนันทา ผกาหลง
593 E0004133 สุนันทา อินทรดนตรี
594 E0003562 สุประวัติ ศริลักษณ์
595 E0004119 สุปรานี คงนิรันดรสุข
596 E0002998 สุพจน์ ศิลปงาม
597 E0004127 สุพจน์ อุ้ยนอก
598 E0003360 สุพรรณนา เจริญผล
599 E0003656 สุพัต ทีปะลา
600 E0003797 สุภัทรา บุณยพรหม
601 E0002668 สุภางค์ ศิริเดช
602 E0004095 สุภาพงษ์ เทียนสี
603 E0002670 สุภาพร มีลาภา
604 E0002978 สุมนชยา จึงเจริญศิลป์
605 E0002676 สุเมธ จันทะวงศ์
606 E0004096 สุเมธ สมคะเน
607 E0004153 สุรกิจ แก้วมรกต
608 E0004278 สุรชัย นาเจริญ
609 E0004279 สุรเชษฎ์ วัชรวิศิษฎ์
610 E0002797 สุรเชษฐ์ ศิลานนท์
611 E0004097 สุรพล ระวิวงษ์
612 E0002683 สุรพล ล่อใจ
613 E0004098 สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
614 E0002684 สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล
615 E0004139 สุรศักดิ์ ศิริวงศ์
616 E0003568 สุรัตน์ อัตตะ
617 E0003103 สุริยะ คชินทร
618 E0004008 สุริยา ปะตะทะโย
619 E0003659 สุรียพัชร์ แก้วไพรสี
620 E0003799 สุวภัทร รัตนะพันธ์
621 E0002866 สุวรรณรักษ์ สุขมะ
622 E0004280 สุวรรณา อยู่ขวัญ
623 E0002692 สุวัฒน์ ทองธนากุล
624 E0003366 สุวิชชา เพียราษฎร์
625 E0003367 เสกสรรค์ กิตติทวีสิน
626 E0002697 เสด็จ บุนนาค
627 E0003963 เสถียร วิริยะพรรณพงศา
628 E0003660 เสนาะ สุขเจริญ
629 E0003964 เสริมศักดิ์ ทองศรีสุข
630 E0003965 เสริมศักดิ์ ศุกวรรณ
631 E0003662 เสริมสุข กษิติประดิษฐ์
632 E0004032 เสาวนีย์ จุ้ยประเสริฐ
633 E0003212 เสาวพร ชื่นประภานุสรณ์
634 E0003801 เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน
635 E0004010 แสงจันทร์ กาญจนขุนดี
636 E0003802 แสงทิพย์ ยิ้มละมัย
637 E0004122 แสงระวี สุมณฑา
638 E0004100 หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ
639 E0003804 อณุรัจจ์ มณีพันธุ์
640 E0002707 อโณทัย ถือวรรณ
641 E0002708 อดิเรก อินต๊ะพรม
642 E0004132 อดุลย์ แดงมูล
643 E0002709 อดุลย์ ประพฤติดี
644 E0004147 อติชาติ เทียบเพชร
645 E0002711 อธิชา ชื่นใจ
646 E0002712 อนงค์ จำรัสบุญสม
647 E0002981 อนันตเดช พงษ์พันธุ์
648 E0002716 อภิชัย รุ่งเรืองกุล
649 E0004101 อภิชาติ จันทร์บรรจบ
650 E0004103 อภิญญา (ศรีเพริศ) ภู่กิ่ง
651 E0004151 อภินันท์ บัวหภักดี
652 E0002721 อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
653 E0002722 อมรศรี วองเทียม
654 E0003807 อมรศักดิ์ ไม้งาม
655 E0004137 อรณิชชา ลำเพาเลิศ
656 E0003373 อรนุช วานิชทวีวัฒน์
657 E0003079 อรพิน อุตตมางคพงศ์
658 E0003663 อรรถชยา โทนุศิษย์
659 E0002984 อรวรรณ จารุวัฒนะถาวร
660 E0003135 อรวรรณ เหม่นแหลม
661 E0003577 อรวรางศ์ คนเพียร
662 E0002727 อรสา ผาวันดี
663 E0002729 อรุณ ลอตระกูล
664 E0002786 อรุณรัตน์ เชื้อบาง
665 E0002731 อรุณี ทรงพรวานิชย์
666 E0003578 อลงกฎ จิตต์ชื่นโชติ
667 E0004281 อลันณ์ พิชิตวงศ์
668 E0004282 อศินา พรวศิน
669 E0003890 อักษร วิสุมา
670 E0004136 อักษราภัค พุทธวงษ์
671 E0003378 อังคณา รุ่งพรนุรักษ์
672 E0002988 อังสนา ศรีวัฒนา
673 E0004149 อัจฉรา พุทธาสมศรี
674 E0004104 อัญชลี จิตติวิชกุล
675 E0003580 อัญชลี มั่นวาที
676 E0003966 อัมพา สันติเมทนีดล
677 E0004144 อานนท์ นันตสุคนธ์
678 E0003810 อานุภาพ เงินกระแชง
679 E0004106 อาภาพร เทศทองดี
680 E0004107 อารีย์ เหมเปา
681 E0003060 อารีลักษณ์ ผินสูงเนิน
682 E0002792 อาวุธ มะณีแสง
683 E0004283 อำนวย ภากะษัย
684 E0004011 อำนาจ เกิดเทพ
685 E0003591 อำนาจ จงยศยิ่ง
686 E0003664 อิทธิเทพ กาญจนรัตน์
687 E0003814 อิศรินทร์ หนูเมือง
688 E0003967 อุทัย เดชแพง
689 E0002911 อุทิตา รัตนภักดี
690 E0003380 อุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
691 E0004109 อุบล ชาญปรีชาสมุทร
692 E0002760 อุไร วิรุณพันธ์
693 E0003590 อุษา มีชารี
694 E0004152 เอกสิทธิ์ วิริยะศักดิ์
695 E0003968 โอภาส เพ็งเจริญ
696 E0003969 โอฬาร จงกุลสถิตย์ชัย
697 E0003970 ไอณัฐชา อมรรัตนสีห์

เพิ่มเติม
698 E0004284 พีรภัทร ทิมทองคำ
699 E0004285 ทวีพร จำนงนุสรณ์
700 E0004286 สรัญญา จงใจหาญ
701 E0004287 ศศดิศ ชูชนม์
702 E0004288 กิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์
703 E0004289 จิรวรรณ โรจนพรทิพย์
704 E0004290 กรชนก รักษาเสรี
705 E0004291 นิตยา นัดทะยาย
706 E0004292 ปริญญา ม่วงอากาศ
707 E0004293 เพ็ญจันทร์ เจริญสุทธิพันธ์
708 E0004294 รัญชน์ วังวิบูลย์
709 E0004295 สฤษฎ์เดช มฤตทัต
710 E0004296 สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล
711 E0004297 สุพจน์ วรรณเจริญ
712 E0004298 อนุชา เจริญโพธิ์
713 E0004299 อภิชิต จินากุล
714 E0004300 อรนุชา หุตะสิงห์
715 E0004301 อัญชลี คงกรุต
716 E0004302 ไพรัช มิ่งขวัญ
717 E0004303 ศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ
]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม Wed, 19 Jun 2019 10:04:03 +0000
เอ็มบีเคมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประจำปี 2562 http://tja.or.th/member-benefits/5033--2562 http://tja.or.th/member-benefits/5033--2562

เอ็มบีเคมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 62 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล  บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  รับมอบเงินสนันสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2562  จากนางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน 40,000 บาท

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม Sun, 21 Apr 2019 05:17:17 +0000
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 http://tja.or.th/member-benefits/5039--2562 http://tja.or.th/member-benefits/5039--2562

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 62 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล  บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง   อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ  นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด  นายทะเบียน สมาคมฯ นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ   รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  นายกานต์ เหมสมิติ   รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายมณเฑียร อินทะเกตุ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายณัฐนันท์ จุฑากรณ์ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์  จงยินดี  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิเอสซีจี และนางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2562 จำนวน 82 ทุน ๆละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 410,000 บาท และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 10 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี

กรณีที่ไม่ได้มารับทุนในวันที่ 21 เมษายน สมาชิกต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันพุธที่ 8  พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

มูลนิธิเอสซีจีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จำนวน 10 ทุน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 62 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล  บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายอนุวัฒน์  จงยินดี  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิเอสซีจี ร่วมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 10 ทุนให้กับบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2562  เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 11 มีผู้ได้รับทุนจากโครงการนี้รวมปีนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 124 ทุน

(ดูรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 - 2562)

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม Sun, 21 Apr 2019 05:07:21 +0000
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 http://tja.or.th/member-benefits/5028-2019-04-11-07-44-15 http://tja.or.th/member-benefits/5028-2019-04-11-07-44-15

 

 

 

 

 

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ น.

กล่าวเปิดโดย คุณมงคล บางประภา  นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวแสดงความยินดีโดย ผู้แทนจากมูลนิธิเอสซีจี

๑๐.๑๕ น.     พิธีมอบเข็มที่ระลึกสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง

๑๐.๓๐ น.      ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

๑๐.๓๕ น.      พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๒

๑๑.๓๐ น.       ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๖๒

๑๒.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หมายเหตุ กรุณาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี

และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี ๒๕๖๒  สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๒  โดยปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี  จำนวน ๑๐ คน และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ๘๒  คน (เรียงลำดับตามชื่อสมาชิก)

***พิธีรับทุนวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ***

 

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องสนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจี

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)

สังกัด

ชื่อ-นามสกุล (บุตร)

ศึกษาต่อระดับชั้น

กัมพล  เสนสอน(ศิวกร)

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

ปัณณทัต  เสนสอน

มัธยมศึกษาปีที่๑

กิตติพงศ์  นโรปการณ์

ไทยรัฐ

ฉัตรชนก  นโรปการณ์

มัธยมศึกษาปีที่๑

ชูชัย  สระแก้ว

สยามรัฐ

ภูริณัฐ  สระแก้ว

มัธยมศึกษาปีที่๔

ณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์

เดลินิวส์

ชวัลวิทย์ ปลื้มจิตต์

มัธยมศึกษาปีที่๒

ธนจักร  กมล

ไอพีเอ็มทีวี

พรปลายฟ้า  กมล

มัธยมศึกษาปีที่๔

ประเสริฐ ปรี่กลาง

บ้านเมืองออนไลน์

นันทัชพร ปรี่กลาง

มัธยมศึกษาปีที่๖

ลักษณะศักดิ์  โรหิตาจล

เดลินิวส์

พลธิษณ์  โรหิตาจล

ปวช.ปี๑

วิชาตรี ทับดวง

ไทยรัฐ

ปร์วีร์  ทับดวง

มัธยมศึกษาปีที่๑

สุจิต เมืองสุข

มติชน

สุทธิทัต สานสุวรรณ

มัธยมศึกษาปีที่๑

๑๐

อุษา มีชารี

เดลินิวส์

กอดี สุวรรณฤทธิ์

มัธยมศึกษาปีที่๒

 

ผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล (สมาชิก)

สังกัด

ชื่อ-นามสกุล (บุตร)

ศึกษาต่อระดับชั้น

กมล ชวาลวิทย์

สำนักข่าวไทยพับลิก้า

ภูมิ ชวาลวิทย์

มัธยมศึกษาปีที่๖

กษม จักรเครือ

โพสต์ทูเดย์

สรมน จักรเครือ

มัธยมศึกษาปีที่๑

กิตติพงษ์ ตรีเมฆ

สยามรัฐ

เรืองกิตต์  ตรีเมฆ

อนุบาล๓

เกริก เขมะบุลกุล

เดลินิวส์

วิณิษา  เขมะบุลกุล

ประถมศึกษาปีที่๔

โกวิท  คงหาสุข

เดลินิวส์

จิรภัค  คงหาสุข

อนุบาล๓

คมน์ เครือวัลย์

ช่อง ๓

ศุภัชฌา เครือวัลย์

มัธยมศึกษาปีที่๕

จักรี ผดุงขันธ์

ไทยรัฐ

ภาวิช ผดุงขันธ์

ประถมศึกษาปีที่๔

จันทวรรณ แก้วสุวรรณ

เดลินิวส์

สัจจะ แก้วสุวรรณ

มัธยมศึกษาปีที่๑

จันทิมา ตันตรารณ์

ผู้จัดการ ๓๖๐

สุทธิจิตต์ อินทรประดิษฐ์

ประถมศึกษาปีที่๕

๑๐

จิรวัชร  สิทธิโชติพงศ์

ไทยรัฐ

ฐพัชร์  สิทธิโชติพงศ์

ประถมศึกษาปีที่๖

๑๑

จิรากร  พุ่มพวง

ไทยรัฐ

ธนพล  พุ่มพวง

มัธยมศึกษาปีที่๓

๑๒

จุฑานันท์  บุญทราหาญ

เดลินิวส์

นลิญา

จินดาเลิศอุดมดี

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๓

จุไรวรรณ  วงศาสนธิ์

ไทยรัฐ

ชวินธร  แสงวิเศษ

ประถมศึกษาปีที่๒

๑๔

ฉัตรชัย ธนจินดาเลิศ

โพสต์ทูเดย์

พีรเชษฐ์ ธนจินดาเลิศ

มัธยมศึกษาปีที่๑

๑๕

ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม

บางกอกโพสต์

ปรานต์ ยนเปี่ยม

ประถมศึกษาปีที่๒

๑๖

ชัยสิทธิ์ รอดทอง

แนวหน้า

กัญญารัตน์ รอดทอง

ประถมศึกษาปีที่๒

๑๗

เชษฐ์ สุขสมเกษม

ไทยรัฐ

ธัญกมล สุขสมเกษม

อนุบาล๓

๑๘

ณัฏฐ์ แก้วปัด

ผู้จัดการ ๓๖๐

อคิระห์ แก้วปัด

อนุบาล๒

๑๙

ณัฐพล ศรีภิรมย์

สยามรัฐ

กัญศุมาภร ศรีภิรมย์

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๐

เดชาธร  แสงศัพท์

เดลินิวส์

ภูวิช  แสงศัพท์

ประถมศึกษาปีที่๕

๒๑

ธนพร  วัฒนสุวกุล

เดลินิวส์

ธนัตถ์  ศิริแพทย์

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๒

ธนัชพงศ์  คงสาย

ไบรท์ทีวี ออนไลน์

ธัญดา  คงสาย

ประถมศึกษาปีที่๓

๒๓

ธวัชชัย ปุณณะรัตน์

แนวหน้า

สิรินธรัตน์

ปุณณะรัตน์

ประถมศึกษาปีที่๖

๒๔

ธีรวัฒน์ ดุรงค์กวิน

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศส

กวิน ดุรงค์กวิน

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๒๕

นพดล ศรีทวีกาศ

SMM TV

(FM ๙๖ MHz)

เอราวัณ ศรีทวีกาศ

มัธยมศึกษาปีที่๒

๒๖

นริทธิ์ เพิ่มสิทธิ์

เดลินิวส์

อาภัสสร เพิ่มสิทธิ์

มัธยมศึกษาปีที่๑

๒๗

นฤนุช สุนทรศิริ

โพสต์ทูเดย์

กรวุฒิ สถาวระ

ประถมศึกษาปีที่๔

๒๘

นิติ โมราวรรณ

แนวหน้า

ชลเทพ โมราวรรณ

มัธยมศึกษาปีที่๕

๒๙

นิภาวรรณ  จันทร์เปลี่ยน

ไทยรัฐ (CEO)

ธันยชนก  ปานเพ็ง

ประถมศึกษาปีที่๒

๓๐

บังอร  ธงทอง

ไทยรัฐ

วุฒิเมศ  ธงทอง

ประถมศึกษาปีที่๒

๓๑

บัญชา  นันทวโนทยาน

ไทยรัฐ

รุจิดา  บุญประเสริฐ

ประถมศึกษาปีที่๒

๓๒

ประชิต  ควรพูนผล

สยามรัฐ

กิตติยา

เลิศพงศ์ไพบูลย์

ประถมศึกษาปีที่๒

๓๓

ประเสริฐ  ภาคภูมิวุฒิกุล

ไทยรัฐ

พิชญะ

ภาคภูมิวุฒิกุล

มัธยมศึกษาปีที่๕

๓๔

ปุณญาดา มะจิ๊

ผู้จัดการ ๓๖๐

พลกฤต เรืองเดช

มัธยมศึกษาปีที่๔

๓๕

ผาณิต  นิลนคร

เดลินิวส์

ไอศูรย์  นิลนคร

ประถมศึกษาปีที่๒

๓๖

พงษ์เทพ ทับบุรี

มติชน

พงษ์พิชิต ทับบุรี

มัธยมศึกษาปีที่๔

๓๗

พงษ์พรรณ  อ่องสะอาด

เดลินิวส์

ณัฐปภัสร์ อ่องสะอาด

มัธยมศึกษาปีที่๑

๓๘

พนอ หลิมไทยงาม

สยามรัฐ

ศุภกร หลิมไทยงาม

ประถมศึกษาปีที่๔

๓๙

พลพิบูล เพ็งแจ่ม

เดลินิวส์

กัลยาธิดา เพ็งแจ่ม

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๔๐

พานิช บัณฑราภิวัฒน์

เดลินิวส์

พิชาวีร์

บัณฑราภิวัฒน์

ประถมศึกษาปีที่๓

๔๑

พิชญะ  วงษ์ปัก

ไทยรัฐ

พิชญาดา  วงษ์ปัก

ประถมศึกษาปีที่๔

๔๒

พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์

ผู้จัดการ ๓๖๐

ชัญญาณ์ณัฐ

สกุลจันทร์

อนุบาล๒

๔๓

ภาคภูมิ ภู่กาญจน์

แนวหน้า

ภูฟ้า ภู่กาญจน์

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๔๔

มณเฑียร อินทะเกตุ

คมชัดลึก

กุลนัดดา อินทะเกตุ

มัธยมศึกษาปีที่๑

๔๕

มณีรัตน์ มีนา

สถานีโทรทัศน์

ฟ้าวันใหม่

จันทรัสม์ มีนา

ประถมศึกษาปีที่๔

๔๖

มณีรัตน์ สว่างคำ

เดลินิวส์

ลัลน์รดา ศรีภูธร

อนุบาล๓

๔๗

มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์

แนวหน้า

มนัสนันท์

โสตถิชัยอาภรณ์

ประถมศึกษาปีที่๖

๔๘

มานพ  ชูแสง

Thai  World Media

จิดาภา  พนมศักดิ์

มัธยมศึกษาปีที่๓

๔๙

รังสรรค์ สว่างศรี

สยามรัฐ

ภูริทัตตา สว่างศรี

ประถมศึกษาปีที่๓

๕๐

รัตนา ฤทธิ์งาม

ผู้จัดการ ๓๖๐ องศา

ชยพล ฤทธิ์งาม

อนุบาล๓

๕๑

ลฎาภา ทิวะสิงห์

แนวหน้า

เติมเต็ม

ธไบอัส ไมเออร์

ประถมศึกษาปีที่๔

๕๒

เลขา เกลี้ยงเกลา

สำนักข่าวอิศรา

อัมมาน ยูโซะ

ประถมศึกษาปีที่๒

๕๓

วรธาร ทัดแก้ว

โพสต์ทูเดย์

อารยา ทัดแก้ว

ประถมศึกษาปีที่๖

๕๔

วรรณศิริ วงศ์วานิช

ประชาชาติธุรกิจ

ชญานิศ วงศ์วานิช

ประถมศึกษาปีที่๓

๕๕

วรรณี ห่อวโนทยาน

ไทยรัฐ

ปราณปรียา

ห่อวโนทยาน

ประถมศึกษาปีที่๖

๕๖

วัน แย้มมาก

บางกอกโพสต์

กมลมาตุ แย้มมาก

อนุบาล๒

๕๗

วิชัย  สอนเรือง

สยามรัฐ

ชนกนาถ  สอนเรือง

ประถมศึกษาปีที่๓

๕๘

วิชุดา  อ่อนศิลา

มติชน

ธีร์วิพัฒน์  จันทร์ลอย

ประถมศึกษาปีที่๓

๕๙

วินัย งอกอ่อน

ผู้จัดการ ๓๖๐

อาชวิน ชัยวุฒิมากร

ประถมศึกษาปีที่๒

๖๐

วิบูลย์ อัศวชนนท์

มติชน

ฉันทัช อัศวชนานนท์

ประถมศึกษาปีที่๔

๖๑

วิษณุ นกนาค

ไทยรัฐ

ณัฏฐนนท์ นกนาค

ประถมศึกษาปีที่๔

๖๒

ศรีสุดา จันทรสีมา

มติชน

วนวรรณ จันทรสีมา

มัธยมศึกษาปีที่๖

๖๓

ศศิธร ทองกวาว

เดลินิวส์

พิมพ์ระพี ทองกวาว

ประถมศึกษาปีที่๖

๖๔

ศึกษา  วงศ์จินดา

ทีวีช่อง ๘

ชลธิชา  วงศ์จินดา

มัธยมศึกษาปีที่๒

๖๕

สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ

มติชน

พงศภัค แหวนจะโป๊ะ

มัธยมศึกษาปีที่๔

๖๖

สมศักดิ์ นิ่มอนงค์

มติชน

วิชยุตม์ นิ่มอนงค์

มัธยมศึกษาปีที่๑

๖๗

สมหมาย สาตะโยธิน

ผู้จัดการ ๓๖๐

วิศวัช ทิพย์ศรีมงคล

อนุบาล๓

๖๘

สรัญญา  จันทร์สว่าง

กรุงเทพธุรกิจ

ทรงชัย  จันทร์สว่าง

มัธยมศึกษาปีที่๕

๖๙

สลักจิตร  ผิวพรรณ์

บ้านเมืองออนไลน์

ศศิวิมล  เมฆชัยภักดี

มัธยมศึกษาปีที่๑

๗๐

สันติ เต๊ะเปีย

ผู้จัดการรายวัน

ชาลิสา เต๊ะเปีย

ประถมศึกษาปีที่๖

๗๑

สุชาดา รุจิโชค

มติชน

นฤดล รุจิโชค

มัธยมศึกษาปีที่๖

๗๒

สุณัฐตินันท์  อุ่นหล้า

ไทยรัฐ

ตุลวิภัทร  อุ่นหล้า

มัธยมศึกษาปีที่๕

๗๓

สุนันทา  อินทรดนตรี

คมชัดลึก

กรณ์วรินทร์

อินทรดนตรี

ประถมศึกษาปีที่๕

๗๔

สุพจน์  ศิลปงาม

ไทยรัฐ

กฤษธเนศ  ศิลปงาม

ประถมศึกษาปีที่๕

๗๕

สุรกิจ  แก้วมรกต

ไทยรัฐ

ณภัทร   แก้วมรกต

ประถมศึกษาปีที่๒

๗๖

สุรพงษ์  เทียนสี

บ้านเมืองออนไลน์

ณัฐนันท์  เทียนสี

ประถมศึกษาปีที่๒

๗๗

เสถียร วิริยะพรรณพงศา

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

กันยาวีร์

วิริยะพรรณพงศา

อนุบาล๓

๗๘

อนุชา เจริญโพธิ์

บางกอกโพสต์

อาชวิน  เจริญโพธิ์

มัธยมศึกษาปีที่๓

๗๙

อักษร วิสุมา

โพสต์ทูเดย์

ปุณณ์ วิสุมา

ประถมศึกษาปีที่๔

๘๐

อาวุธ  มะณีแสง

ไทยโพสต์

ณัฐนนท์  มะณีแสง

มัธยมศึกษาปีที่๓

๘๑

อุทัย เดชแพง

แนวหน้า

ศุภวิชญ์ เดชแพง

ประถมศึกษาปีที่๓

๘๒

เอกสิทธิ์  วิริยะศักดิ์

ไทยรัฐ

วิรินทร์นารา

วิริยะศักดิ์

อนุบาล๑

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม Thu, 11 Apr 2019 07:27:38 +0000
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก ประจำปี2562 http://tja.or.th/member-benefits/4937-2019-03-18-06-06-41 http://tja.or.th/member-benefits/4937-2019-03-18-06-06-41  

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก

นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (18 มีนาคม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศยกเลิกเพดานเงินเดือนกับสมาชิกฯผู้ขอทุนการศึกษาบุตร-ธิดาประจำปี2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เนื่องจากสื่อหลายแขนงประสบปัญหาเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างในองค์กร มีผลกระทบต่อสมาชิกของสมาคมฯ สมาชิกบางส่วนต้องถูกเลิกจ้าง มาตรการดังกล่าวคงสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกฯในยามนี้ได้ระดับหนึ่ง

ขณะเดียวกันทางมูลนิธิเอสซีจี ยังคงอนุมัติทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้บุตร-ธิดาสมาชิกจำนวน 10 ทุน หากสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 10 เมษายน  2562 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบ ฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  ถนนสามเสน โทร.  02 - 668 9422  หรือ download จาก www.tja.or.th ทั้งนี้สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันพุธที่ 17เมษายน  2562 โดยสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน  2562  เวลา  10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลดประกาศและใบสมัคร (doc) (pdf)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก  ประจำปี  2562

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก  โดยให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับสมาชิกเป็นประจำทุกปีนั้น ในปี 2562 สมาคมฯ ได้มีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง และ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2562 โดยทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

ประเภทที่ 1  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทย ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ในปี พ.ศ. 2562 ขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักข่าวได้ทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างแน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อสนับสนุนให้บุตร-ธิดาของสมาชิกตระหนักในคุณค่าของภารกิจในหน้าที่ของผู้ปกครอง โดยจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 คุณสมบัติ

(1) ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

(3)  สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น (กรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องนี้แล้ว ไม่สามารถขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิกได้อีก ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น)

(4) ผู้รับทุนการศึกษาต้องอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับปริญญาตรี

(5) ผู้รับทุนควรจะต้องต้องมีความประพฤติดี  มีผลการเรียนที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ในระหว่างที่รับทุน นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ 2.5 ในแต่ละปีการศึกษา หากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่ำ 2.5 มูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์การให้ทุน

(6) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมูลนิธิฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการที่มูลนิธิฯ จัดขึ้น

(7) สำหรับนักเรียนที่เรียนสายอาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก

1.2 สิทธิในการรับทุนสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) ผู้ปกครองพ้นจากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ

(2) ขาดการชำระเงินค่าบำรุง สมาชิก

(3) ผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ดี และความประพฤติไม่เหมาะสม

 

1.3 หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(1) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(3) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(4) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(5) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

(6) หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

1.4 กระบวนการพิจารณา

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจำนวน 5  คนประกอบด้วย 1. รองเลขาธิการ สมาคม

2. เหรัญญิก สมาคม 3. นายทะเบียน สมาคมฯ 4.อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคม และ 5.ผู้แทนกรรมการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้พิจารณาตัดสิน

 

ประเภทที่ 2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2562

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา

สมาคมฯจะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาสมาชิกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลายหรือปวช. โดยใช้ดอกเบี้ยจากบัญชีกองทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2.2 คุณสมบัติ

(1) ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

(2) ไม่กำหนดเพดานเงินเดือน

(3) สมาชิกสามารถขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น

(4) สมาชิกวิสามัญที่มิได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วหรือประกอบอาชีพอื่น ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

2.3 หลักฐานในการยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุน

(1) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562

(2) สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

(3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

(4) สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

(5) หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

(6) หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

 

3. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 10 เมษายน  2562 โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. 02-668-9422 หรือ download จาก www.tja.or.th

 

4. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนทั้งสองประเภทในวันพุธที่ 17  เมษายน 2562  และสมาชิกต้องนำบุตร-ธิดาแต่งชุดนักเรียน มารับทุนในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน  2562   เวลา 10.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน หากไม่มารับในวันดังกล่าว ท่านต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันพุธที่ 8  พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

ยื่นแบบฟอร์มภายใน                             วันพุธที่ 10 เมษายน 2562

ประกาศผลการพิจารณา                         วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษา                  วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ส่วนผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม 2562

 

5. หมายเหตุ

สมาชิกต้องเลือกว่าจะสมัครเข้ารับทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  หากในกรณีที่สมาชิกขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องแล้วไม่ผ่านการพิจารณา สมาคม ฯ จะพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกให้แทน หากสมาชิกมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  (2.2)

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม  2562

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2562

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า(นาย/นาง)…………….………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภท o สามัญ oวิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………เงินเดือน.....................................................................................

บุตรที่ประสงค์จะรับทุนการศึกษาชื่อ……………………………………..……………………….…………

จบการศึกษาระดับชั้น……………………………………………….จากสถาบัน…………………………………..

ศึกษาต่อระดับชั้น……………………………………………………จากสถาบัน…………………………………..

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร – ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

o       สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562

o       สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

o       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

o    สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

o      หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

o       หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

o       อื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอให้สมาคม ฯ แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาดังกล่าว ตามที่อยู่ …………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………โทรศัพท์……………………….……..โทรสาร……………………………….มือถือ…………….……………..…….

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ          ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภายในวันพุธที่ 10  เมษายน 2562

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

ทุนการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2562

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสมาคมฯ

1.1 ชื่อ-นามสกุล(นาย/นาง)…………….………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภท o สามัญ o วิสามัญ

อายุ.................................สังกัด………………………………………ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………….…………………เงินเดือน........................................................................

1.2 สถานภาพสมรส     o สมรส/อยู่ด้วย      o หย่าร้าง     o เป็นม่าย     o อื่นๆ.............................

1.3 ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส (นาย/นาง)…………………………………อายุ……………………….………………

อาชีพ………………..…………… ตำแหน่ง.....……………..……………รายได้………………..……………………

1.4 จำนวนบุตร.....................คน กรุณาระบุข้อมูลในตารางด้านล่าง

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

การศึกษาอยู่ในระดับชั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลเกี่ยวบุตร-ธิดา สมาชิก (ผู้รับทุนการศึกษา)

2.1 ชื่อ-นามสกุล(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว)……………………………….………………………………

วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................อายุ.................................

2.2 การศึกษาของผู้รับทุน

o มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้น..................โรงเรียน.............................................................................

o มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น..................โรงเรียน.........................................................................

o ปวช. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................

o ปวส. ชั้นปี..................ชื่อสถาบันการศึกษา...............................................................................

o ปริญญาตรี ชั้นปี..........ชื่อสถาบันการศึกษา.......................................................................

2.3 ผลการเรียนล่าสุด............................................................................................

2.4 ตำแหน่งของผู้รับทุนในขณะที่รับการศึกษา เช่น หัวหน้าชั้น,ประธานนักเรียน,

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.5 กิจกรรมต่างๆ ของผู้รับทุนที่เข้าร่วมในขณะที่รับการศึกษา

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.6 เหตุผลและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องครั้งนี้

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................            ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

o       สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำปี 2562

o       สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก

o       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน

o    สำเนาสมุดรายงานผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการ

o       หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (Slip เงินเดือน)

o    หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุน

o          หนังสือรับรองจากกองบรรณาธิการว่าเป็นพนักงานของบริษัท

o       อื่น ๆ (ถ้ามี)

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนพร้อมหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

ภายในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 (กรณีที่ได้รับทุนต่อเนื่องจะมีการโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้รับทุนในช่วงเดือนสิงหาคม 2562)

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม Mon, 18 Mar 2019 06:06:00 +0000
รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ2561 http://tja.or.th/member-benefits/4949-2561 http://tja.or.th/member-benefits/4949-2561 รายงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ2561

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก  ประจำปี 2561

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก จำนวน  96  ทุน ๆ  ละ  4,000.-  บาท

รวมเงิน                          384,000.00


ลำดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

จำนวนที่เบิก

รวม (บาท)

สวัสดิการบุตรคนแรก
1

กานต์ เหมสมิติ

ไทยรัฐ


5,000.00

2

รุ่งชัย คงสุข

เดลินิวส์


5,000.00

3

บัณฑิต จันทร์เฮง

ไทยรัฐ


5,000.00

4

สุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัย

ไทยรัฐ


5,000.00

20,000.00

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (คนไข้นอก)  ประจำปี 25611

กิตตินันท์ นาคทอง

ผู้จัดการ

1

500.00

2

เกษตร น้อยทิพย์

มติชน

1

500.00

3

จันดารา อุดมสิน

แนวหน้า

3

1,500.00

4

จุฬาภรณ์ กุดวิเศษ

ผู้จัดการ

1

500.00

5

ชนะ ผาสุขสกุล

ผู้จัดการ

6

3,000.00

6

ช่อทิพย์ คลี่แก้ว

ผู้จัดการ

1

500.00

7

ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม

โพสต์ทูเดย์

3

1,500.00

8

ชุติมา นุ่มมัน

มติชน

2

1,000.00

9

ชุมพล แก้วแจ่ม

สยามรัฐ

2

1,000.00

10

ดารินทร์ หอวัฒนกุล

วิสามัญฯ

2

1,000.00

11

ธิดารัตน์ เย็นสงค์

ไทยรัฐ

1

500.00

12

นพพร เจริญเปี่ยม

เดลินิวส์

1

500.00

13

นพภาภรณ์ เกตุพิจิตร

ไทยรัฐ

2

980.00

14

นภา คงวัฒน์

ผู้จัดการ 360

1

450.00

15

นวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์

ผู้จัดการ

1

500.00

16

ปนัดดา เหล่าชูวงศ์

สมาคมนักข่าวฯ

6

3,000.00

17

ประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง

ผู้จัดการ 360 องศา

2

1,000.00

18

มนัสนันท์ วิภวาอนันต์

วิสามัญฯ

1

500.00

19

มยุรี พัวศิริมิตร

ไทยรัฐ

3

1,500.00

20

รสพร จิรประณีต

ผู้จัดการ 360

4

1,840.00

21

รัตนกมล วงศ์เครือศร

ผู้จัดการ 360

3

1,305.00

22

รัตนาภรณ์ มีสิงขร

ไทยรัฐ

5

1,500.00

23

วรรณทนา ธนาวรรณกิจ

ไทยรัฐ

6

3,000.00

24

วิภาวรรณ หาญชนะ

ไทยรัฐ

1

300.00

25

สดศรี คุปตะพันธ์

มติชน

2

902.00

26

สมจิตต์ อิสระพินิจ

ไทยรัฐ

3

1,100.00

27

สุพัด ทีปะลา

มติชน

2

1,000.00

28

สุมนชยา จึงเจริญศิลป์

วิสามัญฯ

3

1,225.00

29

สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล

ผู้จัดการ

4

2,500.00

30

สุริยา ปะตะทะโย

เนชั่น

6

2,840.00

31

เสด็จ บุนนาค

วิสามัญฯ

2

1,000.00

32

เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน

มติชน

6

3,000.00

33

อนุชา เจริญโพธิ์

บางกอกโพสต์

6

3,000.00

34

อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

สำนักข่าวอิศรา

3

1,500.00

35

อัศรินทร์ หนูเมือง

ประชาชาติ

4

2,000.00

47,942.00

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)   ประจำปี 25611

ชนะ ผาสุกสกุล

ผู้จัดการ 360

1

3,000.00

2

เชษฐ์ สุขสมเกษม

ไทยรัฐ

1

3,000.00

3

น.รินี เรืองหนู

มติชน

1

3,000.00

4

นฤพล อาหาญ

ช่อง 8

1

3,000.00

5

พรพรรณ พูลเกษม

ไทยรัฐ

1

3,000.00

6

รสพร จิรประณีต

ผู้จัดการ 360

1

3,000.00

7

สำเริง บุญมี

มติชน

1

3,000.00

8

สุริยา ปะตะทะโย

เนชั่น

2

6,000.00

27,000.00

ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส  (คนไข้นอก)1

จำนงค์ จันทร์สำเภา

วิสามัญฯ

2

2,000.00

2

ฐานิศร์ สมิตานนท์

วารสารช่างภาพ

2

1,340.00

3

มยุรี พ.ผลพิบูลย์

วิสามัญฯ

4

4,000.00

4

วิชเลิศ งามขำ

วิสามัญฯ

8

8,000.00

5

ศุภรัตน์ แสงสีทอง

ไทยก้าวหน้า

1

650.00

6

สุชิน ติยวัฒน์

วิสามัญฯ

5

5,800.00

7

สุประวัติ ศิริลักษณ์

วิสามัญฯ

1

500.00

8

อังสนา ศรีวัฒนา

วิสามัญฯ

6

5,036.00

9

โอภาส เพ็งเจริญ

มติชน

7

6,310.00

33,636.00

ค่ารักษาพยาบาล สมาชิกอาวุโส  (ผู้ป่วยใน)1

วิชัย แสงทวีป

วิสามัญฯ

2

10,000.00

2

สุพจน์ อุ้ยนอก

เดลินิวส์

1

5,000.00

15,000.00

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม  ปี 2561
สมาคมฯ  ส่งพวงหรีด - ร่วมสวดพระอภิธรรม
1

จิราพร สังคะวนิช1,000.00

2

บำรุง จินากุล

วิสามัญฯ


6,000.00

3

ประพฤติ สอนสมบูรณ์

วิสามัญฯ


5,000.00

4

ศรี อินทปัญตรี

วิสามัญฯ


1,000.00

5

ศุภเกียรติ ธารณากุล

วิสามัญฯ


6,000.00

6

สมบัติ บำรุงวงษ์

วิสามัญฯ


1,000.00

7

สุคร วิทยากุล

วิสามัญฯ


1,000.00

8

สุรพงษ์ ทวี

เดลินิวส์


1,000.00

22,000.00

สวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2561
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต

รับสินไหมมรณกรรม  กับ  บริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด  (มหาชน)1

จิราพร สิงคะวนิช

มติชน


100,000.00

2

ปรินทร ภาวรรณ

มติชน


100,000.00

3

อารี นักเพียร

แนวหน้า


100,000.00

300,000.00

สมาชิกถึงแก่กรรมในรอบปี  2561

1              จิราพร สิงคะวนิช

2              บำรุง จินากุล

3              ประพฤติ สอนสมบูรณ์

4              ปรินทร ภาวรรณ

5              ศรี อินทปัญตรี

6              ศุภเกียรติ ธารณากุล

7              สมบัติ บำรุงวงษ์

8              สุคร วิทยากุล

9              สุรพงษ์ ทวี

10           อารี นักเพียร

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม Sun, 03 Mar 2019 17:00:00 +0000
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย http://tja.or.th/member-benefits/4886-2018-12-28-04-57-38 http://tja.or.th/member-benefits/4886-2018-12-28-04-57-38

ที่ สขนท. ๑๕๕/๑๙/๒๕๖๑

๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๑

 

เรื่อง      ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน    เพื่อนนักข่าว(เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑) คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

๒) ใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ

 

เนื่องในโอกาสวันนักข่าว ๕ มีนาคม ของทุกปีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีวาระของการพิจารณารับรองสมาชิกใหม่ของสมาคมซึ่งจัดขึ้นปีละครั้งเดียวเท่านั้น

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนนักข่าว สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  มีตำแหน่งและมีรายได้ประจำ และทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสารเป็นสาระสำคัญ

๑)     กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ หรือ

ส่งผ่านกรรมการบริหารสมาคมที่อยู่ในสังกัด   ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

๒) เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณารับรองใบสมัครของท่านแล้ว ทางสมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อมาแสดงตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๑๐๐ บาท พร้อมค่าบำรุงสมาชิกปีแรกอีก ๓๐๐ บาท ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ที่ทำการของสมาคม

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์โดยสมบูรณ์และมีศักดิ์และสิทธิในฐานะสมาชิกของสมาคมทุกประการ

 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนท่านสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์มา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นายปราเมศ เหล็กเพชร์ )

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (pdf)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (doc)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

หน้าที่ของสมาชิก

สมาชิกมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์และเกียรติคุณของสมาคมกับต้องสนับสนุนช่วย เหลือกิจกรรมของสมาคม  ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกำหนด  ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพและปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบของ สมาคมทุกประการ

สิทธิของสมาชิก

(๑)  เข้าร่วมประชุมและใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่สมาคมกำหนด

(๒)  ประดับเครื่องหมายของสมาคมในโอกาสอันควร

(๓)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคม

(๔)  ตรวจดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและบัญชีงบดุลของสมาคม

(๕)  ได้รับสวัสดิการและบริการต่าง ๆ  ที่สมาคมจัดขึ้น  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สมาคมกำหนด

สวัสดิการของสมาชิก

๑. สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก สมาคมมอบสวัสดิการคลอดบุตรคนแรกเป็นเงินช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกต้องยื่นขอพร้อมหลักฐานสูจิบัตรภายในกำหนด ๓ เดือนนับตั้งแต่คลอดบุตรคนแรก

๒. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคม มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนครอบครัวละ ๑ ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ปริญญาตรี โดยใช้ดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีกองทุนการศึกษามาเฉลี่ยกับจำนวนสมาชิกผู้ขอทุนแต่ไม่ต่ำกว่าทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินแต่ละทุน พร้อมทั้งให้มีการกำหนดเพดานเงินเดือนของผู้รับทุนในอัตราที่เหมาะสม

๓. สวัสดิการรักษาพยาบาล สมาคมมอบสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กับสมาชิกโดยแยกเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอกและผู้ป่วยใน

๓.๑ สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอก สมาคม มอบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้นอกครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๖ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องขอรับสวัสดิการจากสมาคมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้สมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน

๓.๒ สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน สมาคม มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกซึ่งเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (เข้ารักษาพยาบาลตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมง) สมาคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จ ค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน กรณีที่นำสำเนาใบเสร็จมาแสดงสมาชิกต้องนำหลักฐานการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือบริษัทประกันชีวิตมาแสดงด้วย

๔. สวัสดิการมรณกรรม

สมาคมมอบสวัสดิการมรณกรรมให้กับสมาชิกโดยแบ่งเป็น ๒ กรณี

๔.๑ การจัดทำประกันชีวิต สมาคมจัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกโดยมีทุนประกันดังนี้

ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ทายาทจะได้รับทุนประกันชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทายาทจะได้รับทุนประกันชีวิต ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่สมาชิกสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สมาชิกจะได้รับเงินชดเชยตามเงื่อนไขสัญญา

ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องเขียนใบสมัครเข้าทำประกันชีวิตตามแบบที่สมาคมกำหนด

๔.๒ สวัสดิการงานสวดอภิธรรมศพ สมาคมนำพวงหรีดเคารพศพและเงินสวัสดิการ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยในการสวดอภิธรรมศพ

๕. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

๕.๑ ยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงประจำปีของสมาชิกอาวุโสทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป  โดยยังคงได้รับสิทธิต่างๆเหมือนสมาชิกอื่นทุกประการ

๕.๒ สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสแบบคนไข้นอก สมาคม มอบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสซึ่งเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบคนไข้นอกครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องขอรับสวัสดิการจากสมาคมภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งนี้สมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน

๕.๓ สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกอาวุโสแบบผู้ป่วยใน สมาคม มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกอาวุโสซึ่งเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (เข้ารักษาพยาบาลตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมง) สมาคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ทั้งนี้ไม่เกินครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี โดยสมาชิกต้องนำใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง) มามอบให้กับสมาคมเป็นหลักฐาน กรณีที่นำสำเนาใบเสร็จมาแสดงสมาชิกต้องนำหลักฐานการรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือบริษัทประกันชีวิตมาแสดงด้วย

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม Fri, 28 Dec 2018 04:57:02 +0000
ส.นักข่าวฯปรับปรุงรายชื่อผู้รับประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก http://tja.or.th/member-benefits/4779-2018-08-20-09-46-48 http://tja.or.th/member-benefits/4779-2018-08-20-09-46-48
นายกานต์ เหมสมิติ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายชื่อผู้รับประโยชน์จากการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ซึ่งสมาคมฯได้ทำให้กับสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงรายปี  โดยทำไว้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน จึงขอประกาศเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้เขียนใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  www.tja.or.th แล้วส่งคืนให้สมาคมฯ ภายใน 31 สิงหาคม 2561

 

 

ดาวน์โหลด ใบผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกที่จ่ายค่าบำรุงประจำปีแล้ว

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม Mon, 20 Aug 2018 09:38:43 +0000
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯขอรับสวัสดิการออนไลน์ http://tja.or.th/member-benefits/4742-2018-07-04-08-35-21 http://tja.or.th/member-benefits/4742-2018-07-04-08-35-21

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดให้สมาชิกสมาคมฯขอรับสวัสดิการออนไลน์

นายกานต์ เหมสมิติ  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดสวัสดิการประเภทต่างๆให้กับสมาชิกสมาคม ประกอบด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และสวัสดิการคลอดบุตรคนแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จึงเปิดช่องทางให้สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการออนไลน์ได้  โดยหากสมาชิกต้องการขอรับสวัสดิการสามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงค์นี้ได้เลย


ลงทะเบียนสวัสดิการสมาชิกออนไลน์

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม Wed, 04 Jul 2018 08:34:27 +0000
รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2561 http://tja.or.th/member-benefits/4722--2561 http://tja.or.th/member-benefits/4722--2561 รายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2561

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสมาคมฯที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี และสมาชิกอาวุโสที่อายุไม่เกิน 75 ปี กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดเรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที สิทธิประโยชน์สมาชิก / ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิก  โดยสิทธิประโยชน์เบื้องต้น กรณีสมาชิกเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ จะได้รับสินไหมมรณกรรม 100,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุ จะได้รับสินไหมมรณกรรม 200,000 บาท

เริ่มคุ้มครอง 9 มิถุนายน 2561  ถึง  8 มิถุนายน 2562

No mem_no1 mem_name
425 E0003695 กนก ศิริกาญจน์
426 E0003696 กนกลักษณ์ ธนรักษ์กิตติโชติ
1 E0002101 กมล (อนุสนธิ์) ชวาลวิทย์
495 E0003823 กมลชนก จันทร์กลัด
2 E0002102 กมลทิพย์ สอาดนัก
513 E0003892 กรกมล เรืองเวทย์สกุล
263 E0003215 กรชนก (จันทร์เพ็ญ) เจนนภาภัณฑ์กิจ
328 E0003384 กรชนก รักษาเสรี
3 E0002106 กรรณิกา วิริยะกุล
561 E0003971 กรวริฬ กิ่งแก้วกันจารุ
582 E0004015 กรวัฒน์ วีนิล
4 E0002108 กริชภิญญา ปัจฉิมนันท์(จ.ส.ต.หญิง )
264 E0003216 กฤษณา ไพฑูรย์
329 E0003385 กวี จงกิจถาวร
507 E0003882 กษม จักรเครือ
265 E0003218 กอบแก้ว แผนสท้าน
330 E0003387 กัญณัฎฐ บุตรดี
415 E0003666 กัมพล (ศิวกร) เสนสอน
5 E0002112 กัลยาณ์ ธรรมปรีชาไว
331 E0003388 กาญจน์วดี โชควิทยานุกูล
601 E0004039 กาญจนา กาญจนทวี
6 E0002114 กาญจนา บุนปาน
332 E0003390 กานต์ เหมสมิติ
600 E0004037 กำพล มหานุกูล
7 E0002118 กิตติ ไกรฤกษ์
498 E0003831 กิตติชัย ไพโรจน์ไชยกุล
584 E0004018 กิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์
427 E0003698 กิตตินันท์ นาคทอง
602 E0004040 กิตติพงศ์ นโรปการณ์
238 E0003108 กิตติพงษ์ ตรีเมฆ
520 E0003916 กุลธน เลาหทวีโชค
266 E0003222 กุลนธี นวลย้อย
161 E0002773 เกริก เขมะบุลกุล
234 E0003097 เกริกชัย ซุ่นพงศ์
8 E0002126 เกรียงไกร บัวศรี
224 E0003065 เกรียงไกร ภู่ระย้า
267 E0003223 เกรียงศักดิ์ เยี่ยงศุภพานนทร์
603 E0004041 เกศกาญจน์ บุญเพ็ญ
583 E0004017 เกศศินีย์ นุชประมูล
9 E0002129 เกษตร น้อยทิพย์
390 E0003612 เกษมณี นันทรัตนพงษ์
175 E0002825 โกศล นาคาชล
268 E0003225 ไกรเลิศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
672 E0004110 ไกรวุฒิ ลำดวนหอม
494 E0003822 ขนิษฐา สุโกมล
416 E0003667 ขุนทอง ลอเสรีวานิช
10 E0002137 เขมชาติ ชวนะธิต
269 E0003227 เขมมิกา พลายงาม
604 E0004042 คณาธิศ ศรีหิรัญเดช
270 E0003228 คณาภพ ทองมั่ง
180 E0002888 คเณศ จิรัษฐิติพงศ์
585 E0004019 คเณศร์ เพ็งศรีทอง
428 E0003700 คทา ประทุมธารารัตน์
605 E0004043 คมน์ เครือวัลย์
521 E0003917 คัทลียา นุดล
522 E0003918 ฆฎนาวดี เมนะคงคา
429 E0003702 จตุรงค์ ปทุมานนท์
271 E0003229 จรรยารักษ์ วิโรจน์สกุล
523 E0003919 จรัญ พงษ์จีน
272 E0003230 จรินทร์ นุชนิศากร
181 E0002891 จริยา พันธ์ศรี
430 E0003703 จเร รัตนราตรี
11 E0002150 จักรพันธ์ วงศ์สลับสี
12 E0002151 จักรฤทธิ์ นาคเสวี
504 E0003876 จักรี ผดุงขันธ์
228 E0003075 จันดารา อุดมสิน
431 E0003704 จันทนา เชียงทอง
333 E0003406 จันทร์ทิพย์ เทศรงค์ทอง
13 E0002156 จันทวรรณ แก้วสุวรรณ
14 E0002157 จันทิมา ตันตราภรณ์
15 E0002158 จันทิมา สุขสมพืช
167 E0002795 จารึก เรืองเกษม
214 E0003041 จารุพัน์ จิระรัชนิรมย์
16 E0002160 จำรัตน์ พูลทรัพย์
17 E0002161 จิตตนาถ ลิ้มทองกุล
417 E0003668 จิตปภาส ปริญญากุล
18 E0002163 จินตนา จันทร์ไพบูลย์
19 E0002165 จิรพร สิงควะนิช
591 E0004027 จิรภัทร เจริญพูล
391 E0003617 จิรวรรณ โรจนพรทิพย์
562 E0003975 จิรวัชร สิทธิโชติพงศ์
334 E0003409 จิระชัย ธนะโสภณ
392 E0003618 จิระพงศ์ เต็มเปี่ยม
20 E0002170 จิรากร พุ่มพวง
335 E0003410 จิราวัฒน์ จารุพันธ์
387 E0003599 จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง
21 E0002171 จีระ กลิ่นหอม
22 E0002174 จุฑานันทน์ บุญทราหาญ
586 E0004020 จุไรวรรณ วงศาสนธ์
23 E0002175 จุฬาภรณ์ กุดวิเทศ
432 E0003710 เจตนา จนิษฐ
176 E0002830 เจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์
606 E0004044 เจษฎา จันทรรักษ์
24 E0002179 ฉลาด จันทร์เดช
273 E0003235 ฉัตรชัย ธนจินดาเลิศ
336 E0003415 ชญานิษฐ คงเดชศักดา
418 E0003669 ชนะ ผาสุกสกุล
433 E0003711 ชนิดา สระแก้ว
25 E0002185 ชลิต กิติญาณทรัพย์
26 E0002187 ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
274 E0003237 ช้องมาศ พุ่มสวัสดิ์
245 E0003127 ช่อทิพย์ คลี่แก้ว
337 E0003418 ชัชพัชร ทองกรณ์
563 E0003976 ชัย งามเมืองแมน
434 E0003712 ชัยพงษ์ ชัยพงษ์ชิระพจน์
27 E0002189 ชัยยศ สำราญพันธ์
393 E0003620 ชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม
435 E0003713 ชัยวัฒน์ อยู่น้อย
229 E0003077 ชัยสิทธิ์ รอดทอง
524 E0003925 ชาญชัย กิ่งเงิน
338 E0003422 ชาญชัย สงวนวงศ์
28 E0002195 ชาญชัย หลำสำเริง
29 E0002196 ชาญวิทย์ ทานกระโทก
30 E0002198 ชาติชาย ศิริพัฒน์
31 E0002199 ชานัญ ถือนิล
394 E0003621 ชาย ปถะคามินทร์
436 E0003714 ชายชาตรี ลิ้มจรูญ
32 E0002202 ชาลินี แก้วคงคา
275 E0003238 ชิษณุชา เรืองศิริ
339 E0003424 ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์
232 E0003086 ชุติมณฑน์ ศรีขำ
395 E0003622 ชุติมา นิ่มสุวรรณสิน
276 E0003239 ชุติมา นุ่นมัน
598 E0004035 ชุมพล แก้วแจ่ม
252 E0003170 ชุลีพร แฟ้มคลองขอม
607 E0004045 ชุลีพร อร่ามเนตร
182 E0002900 ชูชัย สระแก้ว
33 E0002212 เชาวลี ชุมขำ
277 E0003241 โชคชัย บุญยะกลัมพะ
437 E0003715 ไชยชม ฟูสินไพบูลย์
34 E0002216 ไชยรัตน์ ส้มฉุน
278 E0003242 ญาณาธิป พึ่งแย้ม
438 E0003716 ฐานวัฒน์ วรประสิทธิ์ชัย
388 E0003601 ฐานิศร์ สมิตานนท์
564 E0003978 ฐิติรัตน์ สังข์เมือง
525 E0003926 ณ รนารถ บุญเย็น
608 E0004046 ณรงค์ จรุงธรรมโชติ
526 E0003927 ณรงค์ สัจจะภูริภูมิ
35 E0002228 ณรงค์พันธ์ ปลื้มจิตต์
36 E0002229 ณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา
527 E0003928 ณัชชารีย์ วิเชียรรัตน์
528 E0003929 ณัชพล โรจน์ถาวร
439 E0003718 ณัฎฐ์ แก้วปัด
609 E0004047 ณัฎฐาภรณ์ เพิ่มศรีสุข
610 E0004048 ณัฐนัย วัชรฐิตพร
611 E0004049 ณัฐพร รุจิวรรณ์
253 E0003172 ณัฐพล ศรีภิรมย์
592 E0004028 ณัฐภัสสร กองพรต
220 E0003059 ณัฐยา มหาเทียน
183 E0002907 ณัษฐพร อินทร์คง
177 E0002834 ณิฌา ฐิติชีวิน
184 E0002908 ดนฤดี วงษ์เคี่ยม
419 E0003670 ดรงค์ ฤทธิปัญญา
396 E0003627 ดวงพร ลิ้มทองกุล
185 E0002909 ดวงฤทัย ผ่องใส
340 E0003438 ดารากร วงศ์ประไพ
37 E0002237 ดาวเรือง วรจินดา
38 E0002238 ดำฤทธิ์ วิริยะกุล
529 E0003930 ดิลก ศิริฤกษ์
39 E0002241 ดิษนีย์ นาคเจริญ
279 E0003252 เดชา ชนะโชติ
502 E0003853 เดชาธร แสงศัพท์
612 E0004050 ทรงพร ศรีสุวรรณ
587 E0004021 ทรงพล ไชยสนธิ์
440 E0003720 ทวีพร พิชัย
565 E0003980 ทิฆัมพร ศรีจันทร์
40 E0002260 ทิพวิมล จันทาทับ
489 E0003816 เทียมใจ ทองเมือง
341 E0003441 ธนกฤต กอแก้ววิเชียร
254 E0003175 ธนกฤต แก้วโกริยะ
597 E0004034 ธนพล บางยี่ขัน
212 E0003023 ธนพล ปิยสิรานนท์
613 E0004051 ธนัชพงศ์ คงสาย
420 E0003671 ธนิดา สนธิพิจิตร
165 E0002791 ธนิตา อิสรา
397 E0003630 ธรรมสถิตย์ ผลแก้ว
41 E0002270 ธวัชชัย ปุณณะรัตน์
496 E0003827 ธันย์ชนก กุลมา
441 E0003725 ธิดารัตน์ เย็นสงค์
42 E0002273 ธิดารัตน์ ลอย
442 E0003726 ธีรวัฒน์ ดุรงค์กวิน
342 E0003451 ธีรวัฒน์ ธรรมสกุล
43 E0002280 ธีระชัย ทองเสน
280 E0003259 ธีระพงษ์ เหลืองทองกุล
588 E0004022 เธียรทรรศน์ ไวทยานนท์
44 E0002282 น.รินี เรืองหนู
614 E0004052 นพดล ศรีทวีกาศ
443 E0003727 นพดล สันติภาพจันทรา
187 E0002914 นพพร เจริญเปี่ยม
45 E0002288 นพพร ชวนภิรมย์
46 E0002289 นพภาภรณ์ เกตุพิจิตร
615 E0004053 นพรัตน์ มณีมงคล
47 E0002291 นภา คงวัฒน์
48 E0002293 นภาพร แจ่มจันทร์
343 E0003454 นภาพร เนินสกุลชัย
49 E0002294 นภาพร พานิชชาติ
566 E0003981 นริทธิ์ เพิ่มสิทธ์
50 E0002297 นริศรา สุทธิคำ
508 E0003883 นฤนุช สุนทรศิริ
244 E0003126 นฤมล ไชยขันธ์
444 E0003728 นฤมล ประพฤติดี
281 E0003263 นวพรรษ (สุวัฒน์) บุญชาญ
282 E0003264 นวลสวาท เพิ่มเพ็ชร์
530 E0003935 นันทนีย์ นราภินนท์
283 E0003265 นันทภรณ์ แพพ่วง
51 E0002301 นาตยา คชินทร
52 E0002302 นาตยา เชษฐโชติรส
344 E0003458 นารีนาฎ ภัยวิมุติ
616 E0004054 น้ำฝน บำรุงศิลป์
567 E0003983 นิตยา สดวัฒนา
284 E0003268 นิติ โมราวรรณ
345 E0003459 นิพนธ์ วิรยศิริ
346 E0003460 นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์
223 E0003063 นิภาวรรณ จันทร์เปลี่ยน
285 E0003269 นิรมล ธีระจินต์
286 E0003270 นิรันดร์ เยาวภาร์
617 E0004055 นิรันศักดิ์ บุญจันทร์
398 E0003631 นุชรัตน์ ผลหิรัญกิจ
445 E0003732 นุสรา พินิจพงศ์
531 E0003936 นุสรา อินทร์น้อย
250 E0003159 เนาวรัตน์ สุขสำราญ
532 E0003937 บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์
53 E0002318 บพิตร เกาฎีระ
239 E0003110 บรรญาณี สุวรรณผ่อง
54 E0002319 บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
55 E0002320 บวร ศรีทรงวุฒิ
347 E0003463 บังอร ทรรพกาญจน์
255 E0003184 บังอร ธงทอง
287 E0003273 บังอร ราชสิงโห
446 E0003733 บัญชา จันทร์สมบูรณ์
568 E0003984 บัญชา นันทวโนทยาน
447 E0003734 บัณฑิต จันทร์เฮง
56 E0002325 บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์
448 E0003736 บุญลาภ ภูสุวรรณ
569 E0003985 บุญส่ง คชเกร็ง
57 E0002329 บุตรดา ศรีเลิศชัย
618 E0004056 บุษกร ภู่แส
188 E0002919 บุษดี พนมภู
449 E0003738 เบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตร
58 E0002332 ปฏินันท์ สันติเมทนีดล
490 E0003817 ปนัดดา เหล่าชูวงศ์
348 E0003469 ปรวิทย์ เจนสมุทร
399 E0003634 ประกิต หลิมสกุล
570 E0003986 ประคองจิต ไชยชนะ
533 E0003938 ประชัน แสนมาตร
400 E0003635 ประชา เหตระกูล
619 E0004057 ประดับสุข บุญมา
534 E0003939 ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
59 E0002337 ประพันธ์ จินดาเลิศอุดมดี
288 E0003282 ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
60 E0002346 ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
172 E0002814 ประสัยห์ จารุรัตน์
256 E0003188 ประเสริฐ คำพลงาม
593 E0004029 ประเสริฐ ปรีกลาง
620 E0004058 ประเสริฐ ภาคภูมิวุฒิกุล
240 E0003114 ประเสริฐ ศรีโรจน์รุ่ง
61 E0002351 ประหยัด คูณสมบัติ
450 E0003740 ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร
62 E0002353 ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์
289 E0003286 ปราโมทย์ ฝ่ายอุประ
227 E0003074 ปริญญา ช้างเสวก
290 E0003287 ปริญญา ม่วงอากาศ
621 E0004059 ปริญญา สุวรรณมณี
189 E0002922 ปรินทร ภาวรรณ
190 E0002923 ปริศนา ทับดวง
63 E0002356 ปรีชา ชัยยาโลม
291 E0003288 ปรีชา ภูริวัฒนากิจ
451 E0003742 ปรีชา หยั่งทะเล
64 E0002357 ปรียา ชื่นทรวง
349 E0003476 ปรุง ปัญญาประดิษฐ์
401 E0003636 ปัญจภัทร อังคสุวรรณ
535 E0003940 ปัญญา เจริญวงศ์
402 E0003637 ปัทมนันท์ ขำอรุณ
65 E0002359 ปัทมา ลือวัฒนะ
501 E0003848 ปานใจ ปิ่นจินดา
350 E0003478 ปาริชาติ เฉลิมศรี
622 E0004060 ปาริชาติ ประคองจิตร์
452 E0003744 ปาริชาติ ป่าเขตต์
66 E0002363 ปิยะชนน์ สุทวีทรัพย์
351 E0003480 ปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์
352 E0003481 ปิยะนันท์ ขุนทอง
453 E0003745 ปุณญาดา มะจิ๊
67 E0002367 เปี่ยมศักดิ์ สุวรรณ
385 E0003592 ผ่องพรรณ จงยศยิ่ง
216 E0003048 ผาณิต นิลนคร
68 E0002368 พงษ์เทพ ทับบุรี
594 E0004030 พงษ์ธร กิจเจริญยิ่ง
292 E0003295 พงษธร พุกรัดกรุด
69 E0002370 พงษ์พรรณ อ่องสะอาด
536 E0003942 พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร
70 E0002373 พงษ์ศักดิ์ พิพิธพงศ์พัฒน์
236 E0003099 พจนา จักรกาย
537 E0003943 พชร สมุทวณิช
623 E0004061 พณัฐสิทธิ์ (พิชัย) ศรีรัตนวงศ์
71 E0002376 พนมพร นุกูลรักษ์
72 E0002377 พนอ หลิมไทยงาม
538 E0003944 พรชัย ปุณณวัฒนาพร
73 E0002380 พรประไพ เสือเขียว
74 E0002381 พรพรรณ พูลเกษม
75 E0002382 พรพรรณ โลหาชีวะ
454 E0003748 พรพัฒน์ ชุนชฎาธาร
624 E0004062 พรรณรวี พิศาภาคย์
625 E0004063 พรรณี อมรวิพุธพนิช
626 E0004064 พลายแก้ว บัวลำอางค์
191 E0002927 พลพิบูล เพ็งแจ่ม
192 E0002928 พลศักดิ์ สุพร
193 E0002929 พสุพล ชัยมงคลทรัพย์
599 E0004036 พัชรพรรณ โอภาสพินิจ
162 E0002778 พัชรินทร์ ธรรมรส
76 E0002386 พัชรินทร์ สารพูนทรัพย์
627 E0004065 พัชรี ผจงกิจพิพัฒน์
628 E0004066 พัฐสุดา วังกุรงกูล
421 E0003674 พัฒนพงศ์ แต้สกุล
77 E0002388 พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์
293 E0003297 พัทธนันท์ ศรแก้ว
78 E0002393 พานิช บัณฑราภิวัตน์
231 E0003083 พิกุล จันทวิชญสุทธิ์
219 E0003058 พิชชานี การวุฒิ
79 E0002394 พิชญะ วงษ์ฟัก
455 E0003750 พิเชษฐ์ ชูรักษ์
294 E0003301 พิเชษฐ์ ณ นคร
630 E0004068 พิเชษฐ์ รื่นกลิ่น
403 E0003643 พิทักษ์ คันธจันทน์
539 E0003945 พินิต ทองสุข
503 E0003875 พิบูลย์ ลี้สุขสม
404 E0003644 พิมพ์นารา ประดับวิทย์
295 E0003303 พิมพ์ปวีณ์ แซ่เตียว
353 E0003489 พิสิฐ ภูตินันท์
491 E0003818 พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากลุ
296 E0003305 พีรยุ ดีประเสริฐ
571 E0003990 พีรวัส อนุอัน (ว่าที่ ร.ต.)
243 E0003121 พีระพรรณ พิสิฐชัยรักษ์
194 E0002931 พุทธชาติ แซ่เฮ้ง
195 E0002932 พูนทรัพย์ ทองทาบ
80 E0002413 เพ็ญทิพย์ อักษรเนียม
297 E0003306 เพ็ญพิชญา แซ่เตียว
516 E0003901 เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ
456 E0003752 เพลินฤดี ศรีรัตนตาปี
196 E0002933 ไพรัช มิ่งขวัญ
354 E0003493 ไพโรจน์ โฉลกคงถาวร
631 E0004069 ไพศาล ชัยเพชร
457 E0003754 ไพสันติ์ พรหมน้อย
632 E0004070 ภักดี สุขเพิ่ม
633 E0004071 ภัททจารี โพธิ์แดง
493 E0003821 ภัทราพร โพธิ์ทองสุข
298 E0003309 ภัทราพร โพธิอาศน์
505 E0003877 ภาคภูมิ ภู่กาญจน์
299 E0003310 ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง
300 E0003311 ภิญโญ อัศวสันติชัย
458 E0003756 ภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์
81 E0002427 ภูริพรรธน์ ตุลยธรวงศ์
634 E0004072 ภูวสิษฎ์ สุกใส
510 E0003885 ภูษณิศา สัญญารักษกุล
629 E0004067 ม.ล. พิชญา สวัสดิวัตน์
355 E0003497 มงคล บางประภา
356 E0003498 มณฑลทัศน์ นันทวิสูตร์
82 E0002430 มณฑา ศรีสุข
197 E0002935 มณเฑียร อินทะเกตุ
83 E0002431 มณีรัตน์ มีนา
357 E0003499 มณีรัตน์ สว่างคำ
198 E0002936 มธุริดา รัตนอุบล
213 E0003040 มนตรี ประทุม
540 E0003947 มนตรี ไม้จีน
84 E0002435 มนตรี ร่มรุกข์
358 E0003502 มนเทียร พานทอง
635 E0004073 มนัสนันท์ วิภวาอนันต์
541 E0003948 มยุรี พ.ผลพิบูลย์
85 E0002442 มยุรี พัวศิริมิตร
359 E0003503 มยุรี วนะสุขสถิตย์
199 E0002938 มยุรี โสตถิชัยอาภรณ์
86 E0002444 มะลิวัณย์ ยงยุทธ
246 E0003128 มัลลิกา อัศวราชันย์
636 E0004074 มานพ ชูแสง
542 E0003949 มานิจ โมฬีชาติ
87 E0002451 มาโนช สาระศาลิน
459 E0003760 มาริสา ช่อกระถิน
88 E0002453 ยุทธเดช ชื่นทรวง
301 E0003318 ยุพิน แสงฉาย
589 E0004024 ยุวดี ใบเนียม
89 E0002457 ยุวนันต์ สวัสดิ์วงษ์
492 E0003820 เยาวริน แก่นภักดี
90 E0002461 โยธิน พรหมชัย
460 E0003762 โยธิน เพ็ชรล่อเหลียน
497 E0003830 รณชาติ บุตรแสนคม
257 E0003193 รสพร จิรประณีต
91 E0002464 ระวิวรรณ ธำรงวินิจฉัย
200 E0002945 รังสรรค์ สว่างศรี
215 E0003045 รัชนี วงศ์ลาโพธิ์
461 E0003763 รัชนีย์ ศรีวัฒนชัย
302 E0003320 รัญจน์ วังวิบูลย์
360 E0003508 รัฐปัถย์ เสถียรภูริภาคย์
572 E0003993 รัตติยา อังกุลานนท์
361 E0003509 รัตนกมล วงศ์เครือศร
506 E0003881 รัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์
462 E0003764 รัตนา เตชะเสาวภาคย์
637 E0004075 รัตนา ฤทธิ์งาม
362 E0003510 รัตนา ฤทธิงาม
222 E0003062 รัตนาภรณ์ มีสิงขร
92 E0002472 รุ่งชัย คงสุข
463 E0003766 รุ่งรดิศ เชาวนปรีชา
93 E0002475 รุ่งโรจน์ ขันธ์แก้ว
638 E0004076 เรวดี พงศ์ไชยยง
543 E0003951 เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์
94 E0002479 ฤดี พิริยะพงษ์พันธ์
303 E0003323 ลฎาภา ทิวะสิงห์
95 E0002483 ลักขณา ธรรมรักษา
363 E0003514 ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
517 E0003902 ลักษ์โตเย่น วุฒิศักดิ์
96 E0002485 ลัดดา ธนวิชากร
464 E0003767 ลำยอง ปกป้อง
465 E0003768 เลขา เกลี้ยงเกลา
97 E0002488 เลอสรรค์ ศรีกนก
258 E0003195 วชิร สายจำปา
364 E0003517 วชิรหัตถ์ นามบุตร
639 E0004077 วรธาร ทัดแก้ว
98 E0002491 วรพจน์ เที่ยงตรง
304 E0003324 วรพจน์ แสนประเสริฐ
405 E0003648 วรพล เขตต์บรรพต
217 E0003049 วรพล เพชรสุทธิ์
99 E0002492 วรรณทนา ธนาวรรณกิจ
100 E0002494 วรรณภา งามสมวงษ์
365 E0003519 วรรณศิริ วงศ์วานิช
640 E0004078 วรรณี ห่อวโนทยาน
101 E0002495 วรรธะนี มหาวุฒิวงศ์
467 E0003770 วรวิทย์ ไชยทอง
466 E0003769 วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
366 E0003521 วรวุฒิ เดือนขาว
573 E0003995 วรันธร รุ่งเลิศ
225 E0003066 วรางคนาง สุขม่วง
468 E0003771 วราภรณ์ เทียนเงิน
102 E0002502 วราวุธ คูณสมบัติ
103 E0002503 วริษฐ์ ลิ้มทองกุล
509 E0003884 วริษฐา ภักดี
574 E0003996 วัชรพงษ์ จันทร์คง
104 E0002508 วัชรินทร์ อิ่มอารมย์
544 E0003952 วัฒนะชัย ยะนินทร
641 E0004079 วัน แย้มมาก
105 E0002509 วันชัย เพ็ชรเสนา
406 E0003649 วันชัย ภมรมานพ
106 E0002511 วันชัย วงศ์มีชัย
515 E0003899 วันเพ็ญ แก้วสกุล
545 E0003953 วัลลภ ชัดแววศรี
107 E0002516 วัลลภา เสนาะจิตต์
249 E0003150 วัสยศ งามขำ
178 E0002856 วาทินี ห้วยแสน
367 E0003523 วารินทร์ พรหมคุณ
642 E0004080 วารุณี สิทธิรังสรรค์
469 E0003775 วารุณี อินวันนา
305 E0003329 วารุธ เหลาโชติ
306 E0003330 วาสนา นิภากรพันธ์ (เเพชรเกตุ)
307 E0003331 วาสนา พันธ์ครู (อมาตยกุล)
470 E0003776 วิชเลิศ งามขำ
471 E0003777 วิชัย สอนเรือง
233 E0003093 วิชัย เสาร์หิรัญเมธี
368 E0003526 วิชัย แสงทวีป
201 E0002957 วิชาตรี ทับดวง
546 E0003954 วิชิต แก้วเกื้อ
259 E0003198 วิชุดา อ่อนศิลา
108 E0002530 วิเชียร ดอนก้อนไพร
260 E0003199 วิเชียร เส็นหละ
109 E0002532 วิญญู ศรีนาง
369 E0003529 วิฑูร พึงประเสริฐ
235 E0003098 วิบูลย์ อัศวชานนท์
110 E0002537 วิภา เทพศิริ
163 E0002782 วิภาวรรณ หาญชนะ
308 E0003333 วิมล ทัศนบริบูรณ์
111 E0002539 วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
643 E0004081 วิมุตตา ทอมสิน
644 E0004082 วิโรจพันธ์ อนันต์ภิรมย์ริ่น
575 E0004000 วิษณุ นกนาค
472 E0003779 วิษณุ นุ่นทอง
645 E0004083 วิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์
646 E0004084 วีรชัย เต็มดวง
547 E0003955 วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร
112 E0002546 วีระ ประทีปชัยกูร
113 E0002548 วุฒิณี ทับทอง
511 E0003886 ศชากานท์ แก้วแพร่
202 E0002961 ศรัญญา อนันตสุข
370 E0003532 ศราวุธ ดีหมืนไวย์
407 E0003651 ศรีชัย เรืองไรรัตนกุล
241 E0003118 ศรีสมพงษ์ วาจาสิทธิ์
203 E0002962 ศรีสุดา จันทรสีมา
647 E0004085 ศศดิศ ชูชนม์
371 E0003534 ศศิธร ทองกวาว
226 E0003067 ศศิธร แย้มศิลา
114 E0002552 ศศิมา ดำรงสุกิจ
115 E0002553 ศะศิมา ใจชุ่ม
309 E0003338 ศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ
372 E0003537 ศิรินภา สมานสุข
116 E0002561 ศิริโรจน์ ศิริแพทย์
548 E0003956 ศิลปชัย ศรีไพรวัลย์
549 E0003957 ศิลปชัย ศรีรุ้ง
117 E0002565 ศุภกิจ วัณโณ
118 E0002567 ศุภนุช บัวผ่อง
310 E0003339 ศุภพจน์ สุภาคง
550 E0003958 ศุภพล กมลาภิรมย์
595 E0004031 ศุภภร รักษาทรัพย์
204 E0002965 ศุภรดา ญาณพระรักษา
576 E0004001 ศุภรภัทร (ปาริชาติ) ชำนิบรรณการ
389 E0003605 ศุภรัตน์ แสงสีทอง
311 E0003340 ศุภฤกษ์ ธงไชยฤทธิ์
171 E0002807 ศุภลักษณ์ หัตถพนม
312 E0003341 สดศรี คุปตะพันธ์
313 E0003343 สนิทสุดา เอกชัย กองจันทึก
473 E0003784 สมแข ปัญจวงค์
119 E0002579 สมควร สีเน
120 E0002581 สมจิตต์ อิสระพินิจ
121 E0002582 สมจิตร บุญแจ้ง
474 E0003785 สมชัย ตั้งมั่นสุจริตกุล
314 E0003345 สมชัย ธรฤทธิ์
514 E0003894 สมชาติ แซ่เอียะ
173 E0002819 สมชาติ นาคหล่อ
475 E0003786 สมถวิล เทพสวัสดิ์
122 E0002593 สมปอง แจ่มเกาะ
123 E0002594 สมพงษ์ ตั้งกฤษณขจร
242 E0003120 สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล
124 E0002595 สมพงษ์ แหวนจะโป๊ะ
125 E0002600 สมศักดิ์ นิ่มอนงค์
126 E0002601 สมศักดิ์ ศรีกำเหนิด
373 E0003544 สมหมาย ปาริจฉัตต์
476 E0003788 สมหมาย สาตะโยธิน
499 E0003832 สมัชชา หุ่นสาระ
648 E0004086 สรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ
649 E0004087 สรวิทย์ จำนงค์ฤทธิ์
577 E0004003 สรัญญา จงใจหาญ
518 E0003903 สรัญญา จันทร์สว่าง
251 E0003162 สฤษฎ์เดช มฤคทัต
650 E0004088 สลักจิตร ผิวพรรณ์
315 E0003349 สวิชย์ บำรุงสุข
218 E0003056 สัจภูมิ ละออ
211 E0003007 สันติ เต๊ะเปีย
477 E0003791 สายัณห์ พรนันทรัตน์
169 E0002801 สารภี นำธรรมวงศ์
127 E0002623 สาโรจน์ มณีรัตน์
519 E0003911 สาโรช เมฆโสภาวรรณกุล
651 E0004089 สาวิตรี เล็กมณี
551 E0003959 สำเนย ฟูสินไพบูลย์
652 E0004090 สำราญ สมพงษ์
128 E0002626 สำเริง บุญมี
653 E0004091 สิตานัน เตียงเกตุ
424 E0003685 สิทธิเดช จันทรศิริ
374 E0003550 สิริพร พานทองถาวร
129 E0002633 สืบพงษ์ อุณรัตน์
375 E0003554 สืบศักดิ์ ปลื้มจิตต์
654 E0004092 สุกัญญา ตระกูลสุขโข
422 E0003681 สุกัญญา แสงงาม
130 E0002636 สุขสันต์ พจนรุ่งวกุล
131 E0002637 สุขะวุฒิ วรธรรม
316 E0003355 สุคนธวิทย์ จังคศิริ
170 E0002802 สุจิต เมืองสุข
578 E0004006 สุจิตรา ขวัญวงกระจ่าง
174 E0002820 สุจิตรา วงษ์อัษฎาพร
132 E0002643 สุชาดา ปาทาน
133 E0002644 สุชาดา รุจิโชค
317 E0003357 สุชาติ พิมโคตร
552 E0003961 สุชิน ติยวัฒน์
134 E0002648 สุณัฐตินันท์ อุ่นหล้า
135 E0002649 สุดใจ บูรณะกิจ
376 E0003559 สุดารัตน์ งามพิรุณตระกูล
136 E0002652 สุทธา พิมาลัย
478 E0003792 สุทธิชัย หยุ่น
408 E0003655 สุทธิวรรณ ตัญญพงศ์ปรัชญ์
655 E0004093 สุธา ทางดี
656 E0004094 สุธารัตน์ เกสร
479 E0003795 สุธิมา ประดับหิน
137 E0002659 สุนทร กุลวัฒนวรพงษ์
480 E0003796 สุนทรี ทองศรี
318 E0003359 สุนนต์ คชพันธุ์
261 E0003209 สุนันทา ผกาหลง
377 E0003562 สุประวัติ ศริลักษณ์
210 E0002998 สุพจน์ ศิลปงาม
319 E0003360 สุพรรณนา เจริญผล
409 E0003656 สุพัต ทีปะลา
590 E0004026 สุภลัคน์ วุฒิกรีธาชัย
500 E0003833 สุภัค แสงกระจ่าง
481 E0003797 สุภัทรา บุณยพรหม
138 E0002668 สุภางค์ ศิริเดช
657 E0004095 สุภาพงษ์ เทียนสี
139 E0002670 สุภาพร มีลาภา
248 E0003141 สุภารัตน์ ยอดศิริวิชัยกุล
205 E0002978 สุมนชยา จึงเจริญศิลป์
320 E0003361 สุมาลี โงะบุดดา
140 E0002676 สุเมธ จันทะวงศ์
658 E0004096 สุเมธ สมคะเน
168 E0002797 สุรเชษฐ์ ศิลานนท์
659 E0004097 สุรพล ระวิวงษ์
141 E0002683 สุรพล ล่อใจ
660 E0004098 สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
142 E0002684 สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล
661 E0004099 สุรสีห์ อาศัยราษฎร์
378 E0003568 สุรัตน์ อัตตะ
237 E0003103 สุริยะ คชินทร
579 E0004008 สุริยา ปะตะทะโย
410 E0003659 สุรียพัชร์ แก้วไพรสี
482 E0003799 สุวภัทร รัตนะพันธ์
179 E0002866 สุวรรณรักษ์ สุขมะ
143 E0002692 สุวัฒน์ ทองธนากุล
321 E0003366 สุวิชชา เพียราษฎร์
322 E0003367 เสกสรรค์ กิตติทวีสิน
144 E0002697 เสด็จ บุนนาค
553 E0003963 เสถียร วิริยะพรรณพงศา
411 E0003660 เสนาะ สุขเจริญ
554 E0003964 เสริมศักดิ์ ทองศรีสุข
555 E0003965 เสริมศักดิ์ ศุกวรรณ
412 E0003662 เสริมสุข กษิติประดิษฐ์
596 E0004032 เสาวนีย์ จุ้ยประเสริฐ
262 E0003212 เสาวพร ชื่นประภานุสรณ์
483 E0003801 เสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน
580 E0004010 แสงจันทร์ กาญจนขุนดี
484 E0003802 แสงทิพย์ ยิ้มละมัย
662 E0004100 หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ
485 E0003804 อณุรัจจ์ มณีพันธุ์
145 E0002707 อโณทัย ถือวรรณ
146 E0002708 อดิเรก อินต๊ะพรม
147 E0002709 อดุลย์ ประพฤติดี
148 E0002711 อธิชา ชื่นใจ
206 E0002980 อธิพงศ์ ลอยชื่น
149 E0002712 อนงค์ จำรัสบุญสม
207 E0002981 อนันตเดช พงษ์พันธุ์
150 E0002714 อนุชา เจริญโพธิ์
151 E0002716 อภิชัย รุ่งเรืองกุล
663 E0004101 อภิชาติ จันทร์บรรจบ
664 E0004102 อภิชิต จินากุล
665 E0004103 อภิญญา (ศรีเพริศ) ภู่กิ่ง
152 E0002721 อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
153 E0002722 อมรศรี วองเทียม
486 E0003807 อมรศักดิ์ ไม้งาม
323 E0003373 อรนุช วานิชทวีวัฒน์
324 E0003374 อรนุชา หุตะสิงห์
230 E0003079 อรพิน อุตตมางคพงศ์
413 E0003663 อรรถชยา โทนุศิษย์
208 E0002984 อรวรรณ จารุวัฒนะถาวร
247 E0003135 อรวรรณ เหม่นแหลม
379 E0003577 อรวรางศ์ คนเพียร
154 E0002727 อรสา ผาวันดี
155 E0002729 อรุณ ลอตระกูล
164 E0002786 อรุณรัตน์ เชื้อบาง
156 E0002730 อรุณศักดิ์ สอนศีลพงศ์
157 E0002731 อรุณี ทรงพรวานิชย์
380 E0003578 อลงกฎ จิตต์ชื่นโชติ
325 E0003376 อ้อมจันทร์ พรายพรรณ
512 E0003890 อักษร วิสุมา
326 E0003378 อังคณา รุ่งพรนุรักษ์
209 E0002988 อังสนา ศรีวัฒนา
423 E0003682 อัญชลี คงกรุต
666 E0004104 อัญชลี จิตติวิชกุล
381 E0003580 อัญชลี มั่นวาที
382 E0003582 อัมพร สรหงษ์
667 E0004105 อัมพร สิทธิผา
556 E0003966 อัมพา สันติเมทนีดล
487 E0003810 อานุภาพ เงินกระแชง
668 E0004106 อาภาพร เทศทองดี
158 E0002752 อารี นักเพียร
669 E0004107 อารีย์ เหมเปา
221 E0003060 อารีลักษณ์ ผินสูงเนิน
166 E0002792 อาวุธ มะณีแสง
581 E0004011 อำนาจ เกิดเทพ
384 E0003591 อำนาจ จงยศยิ่ง
414 E0003664 อิทธิเทพ กาญจนรัตน์
670 E0004108 อิศรานนท์ สิทธาพิสุทธิ์กุล
488 E0003814 อิศรินทร์ หนูเมือง
557 E0003967 อุทัย เดชแพง
186 E0002911 อุทิตา รัตนภักดี
327 E0003380 อุทุมพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
671 E0004109 อุบล ชาญปรีชาสมุทร
159 E0002760 อุไร วิรุณพันธ์
383 E0003590 อุษา มีชารี
386 E0003596 เอกราช สัตตะบุรุษ
160 E0002764 เอื้อมพร สิงหกาญจน์
558 E0003968 โอภาส เพ็งเจริญ
559 E0003969 โอฬาร จงกุลสถิตย์ชัย
560 E0003970 ไอณัฐชา อมรรัตนสีห์
เพิ่มเติม
E0004111 สมฤดี  คงเกิด
E0004112
วราภรณ์  กันยาเฮง
E0004113 วีรยุทธ   รวานนท์
E0004114 
ภัทระ  คำพิทักษ์
E0004120 
สมาน  สุดโต
E0004115
ทรงวิทย์  ดลประสิทธิ์
E0004116
ทวีพร  จำนงนุสรณ์
E0004117 ตวงศักดิ์  ชื่นสินธุวล
E0004119 
สุปราณี  คงนิรันดรสุข
E0004118 
สมาน พิมพ์โครต
สิริลักษณ์   เขตร์กุฎี
แสงระวี   สุมณฑา
]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ข้อมูลสิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคม Mon, 11 Jun 2018 04:29:13 +0000