Thai Journalist Association : สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ,TJA : Thai Journalist Association,สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย http://tja.or.th/about-us Mon, 19 Aug 2019 22:26:19 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th ส.ค.๖-ใบแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่-(วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) http://tja.or.th/about-us/activity/5085-2019-06-05-03-42-38 http://tja.or.th/about-us/activity/5085-2019-06-05-03-42-38 ส.ค.๖-ใบแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่-(วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)


]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) เกี่ยวกับเรา Wed, 05 Jun 2019 03:39:53 +0000
ผุสดี คีตวรนาถ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวฯ ประจำปี 2562-2564 http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-46-08/5073-2019-04-04-09-24-55 http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-46-08/5073-2019-04-04-09-24-55

 

ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชุดที่5 ซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2562-2564 ได้จัดการประชุม ครั้งที่1/2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยมีนางผุสดี คีตวรนาถ ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีมติแต่งตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. นายเกียรติชัยพงษ์พานิช (รองประธาน) 2.นายสมานสุดโต (รองประธาน) 3.นายบุตรดา ศรีเลิศชัย (เลขานุการ) 4.นายสุขวุฒิ วรธรรม (เหรัญญิก) 5.นายสวิชย์ บำรุงสุข (นายทะเบียน) 6.น.ส.บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ (กรรมการฝ่ายวิชาการ) 7.นายมานะ โอภาส (กรรมการฝ่ายสวัสดิการ) และ 8.นายมงคล บางประภา กรรมการ

ส่วนที่ปรึกษามี 4 คน ประกอบด้วย1.นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 2.นายแถมสิน รัตนพันธ์ 3.นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์และ4.น.ส.วิมลพรรณ ปิตธวัชชีย

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) คณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา Thu, 04 Apr 2019 09:24:01 +0000
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒ http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-46-08/4926-2019-03-18-10-33-11 http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-46-08/4926-2019-03-18-10-33-11 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๒

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๔ คน และอนุกรรมการ ๙  คนดังนี้

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและ           ที่ปรึกษา

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๒. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล                          กรรมการนโยบายด้านกิจการสื่อสารมวลชน            ที่ปรึกษา

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๓. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง                    กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                       ที่ปรึกษา

๔. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                      คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย           ที่ปรึกษา

๕. นางสาวน.รินี เรืองหนู                         อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                              ประธาน

๖. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช               อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                         อนุกรรมการ

๗. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์            อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                            อนุกรรมการ

๘. นางภัทราวดี  ธีเลอร์                          คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   อนุกรรมการ

๙. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                 อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                             อนุกรรมการ

๑๐. นายวัฒนะชัย  ยะนินทร                    กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                             อนุกรรมการ

๑๑. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ    อนุกรรมการ

๑๒. นายชัยฤทธิ์  ยนเปี่ยม           อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                  อนุกรรมการ

๑๓. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ                   รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ          เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อสมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๒

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๒ คน และอนุกรรมการ ๗ คนดังนี้

๑. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                       อดีตนายก สมาคมฯ                                                                    ที่ปรึกษา

๒. นายมงคล บางประภา             นายก สมาคมฯ                                                              ที่ปรึกษา

๓. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ    ประธาน

๔. นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ                       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๕.นายมณเฑียร อินทะเกตุ                       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๖. นายณัฐนันท์ จุฑาภรณ์                       กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๗. นายเสด็จ บุนนาค                              อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                  อนุกรรมการ

๘. นายภานุมาศ สงวนวงษ์                      ชมรมช่างภาพเพื่อเพื่อน                                                   อนุกรรมการ

๙. นายกานต์ เหมสมิติ                           รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๓ คนดังนี้

๑. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                       ประธาน

๒. นายศิลป์ฟา ตันสราวุธ                        สื่อมวลชนอิสระ                                                  อนุกรรมการ

๓. นายดำรงเกียรติ มาลา            กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ           เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๖ คนดังนี้

 

๑. นายชุมพล แก้วแจ่ม                อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ                       ประธาน

๒. นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด         นายทะเบียน สมาคมฯ                                                                 อนุกรรมการ

๓. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง    อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ                อนุกรรมการ

๔. นายกานต์ เหมสมิติ                รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                            อนุกรรมการ

๕.นายปรีชา หยั่งทะเล                 บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์สยามรัฐ                                อนุกรรมการ

๖. นางสาวธนิตา อิสรา               กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๒

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑ คน และอนุกรรมการ ๘  คนดังนี้

 

๑. นายมงคล บางประภา             นายก สมาคมฯ                                                              ที่ปรึกษา

๒. นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง                อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ    ประธาน

๓. นางสาวน.รินี เรืองหนู                         อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                อนุกรรมการ

๔. ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ                                      อนุกรรมการ

๕. นายชุมพล แก้วแจ่ม                            ประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ           อนุกรรมการ

๖. นายกิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์               เหรัญญิก  สมาคมฯ                                                อนุกรรมการ

๗. นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด                     นายทะเบียน สมาคมฯ                                             อนุกรรมการ

๘. นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ                     รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                            อนุกรรมการ

๙. นายกานต์ เหมสมิติ                               รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  เลขานุการคณะอนุกรรมการ

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) คณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา Mon, 18 Mar 2019 10:29:14 +0000
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-46-08/4918--4- http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-46-08/4918--4-

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ  ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคมฯ  ดังนี้

 

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายมงคล บางประภา  (บางกอกโพสต์)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นางสาวน.รินี เรืองหนู (มติชน)                              อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า)                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ)          อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ

นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ)                           อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายกิตติ์ธเนศ  ตั้งสิริธนนันท์ (เดลินิวส์)                  เหรัญญิก  สมาคมฯ

นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์)        นายทะเบียน สมาคมฯ

นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ)          รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายกานต์ เหมสมิติ (ไทยรัฐ)                                รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายวัฒนะชัย  ยะนินทร(ผู้จัดการ)                        กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายดำรงเกียรติ มาลา (บางกอกโพสต์)                  กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ (เดลินิวส์)                        กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายมณเฑียร อินทะเกตุ (คมชัดลึก)                      กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายณัฐนันท์ จุฑากรณ์ (ไทยรัฐ)                           กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ)                             กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ

นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน)                          ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)                  ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) คณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา Mon, 04 Mar 2019 08:54:40 +0000
ส.ค.๖-ใบแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่-(วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) http://tja.or.th/about-us/activity/4776-2018-08-15-09-00-49 http://tja.or.th/about-us/activity/4776-2018-08-15-09-00-49 ส.ค.๖-ใบแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่-(วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

 

 

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) เกี่ยวกับเรา Wed, 15 Aug 2018 08:49:33 +0000
e-GPสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ http://tja.or.th/about-us/activity/4718-e-gp http://tja.or.th/about-us/activity/4718-e-gp e-GP สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

 


]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) เกี่ยวกับเรา Thu, 07 Jun 2018 07:58:20 +0000
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง เวลาทำการ สมาคมฯ http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-50-57/4711-2018-05-31-08-01-55 http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-50-57/4711-2018-05-31-08-01-55

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง เวลาทำการ สมาคมฯ

 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการสมาชิกและผู้ที่มาติดต่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการสมาคมฯ จากเดิมเป็น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดทำการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร.๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ อีเมล์ tjareporter@gmail.com ไลน์ไอดี ThaiJournalistsAsso.

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ระเบียบต่างๆ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Thu, 31 May 2018 08:00:18 +0000
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ สมาคมฯ http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-50-57/4712-2018-05-31-08-00-02 http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-50-57/4712-2018-05-31-08-00-02

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ สมาคมฯ

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติแต่งตั้ง ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลและสมาคม  ดูแลสวัสดิการและพัฒนาสมาชิก

และหาทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ระเบียบต่างๆ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Thu, 31 May 2018 07:58:16 +0000
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับโครงสร้าง สมาคมฯ http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-50-57/4713-2018-05-31-07-58-12 http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-50-57/4713-2018-05-31-07-58-12

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การปรับโครงสร้าง สมาคมฯ

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ปรับโครงสร้างในการบริหารงานสมาคมฯ โดยให้มีตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสมาคมฯ” เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลและสมาคม  ดูแลสวัสดิการและพัฒนาสมาชิก และหาทุน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) ระเบียบต่างๆ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ Thu, 31 May 2018 07:54:07 +0000
ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๑ http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-46-08/4663-2018-03-15-11-13-42 http://tja.or.th/about-us/2011-04-20-11-46-08/4663-2018-03-15-11-13-42 ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑  คน และอนุกรรมการ ๗ คน ดังนี้

 

๑.นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์           นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                       ที่ปรึกษา

๒.นายมงคล บางประภา  อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษและเลขาธิการ สมาคมฯ         ประธาน

๓.นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร       อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมฯ        อนุกรรมการ

๔.นางสาวกรชนก รักษาเสรี          อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                               อนุกรรมการ

๕.นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช     อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

๖.นายปรวิทย์  เจนสมุทร             เหรัญญิก  สมาคมฯ                                                                    อนุกรรมการ

๗.ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ       รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ                                                            อนุกรรมการ

และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ

๘.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง     รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ               อนุกรรมการ

๙. นายชนะ ผาสุกสกุล                กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ                      อนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ  ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๘ คน และอนุกรรมการ ๙ คน ดังนี้

 

๑.นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์            นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                       ที่ปรึกษา

๒.นายวันชัย วงศ์มีชัย                  อดีตนายกสมาคมฯ                                                                     ที่ปรึกษา

๓. นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์           อดีตนายกสมาคมฯ                                                                     ที่ปรึกษา

๔.นายเสด็จ บุนนาค                   อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                              ที่ปรึกษา

๕.นายมานพ ทิพย์โอสถ               อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                              ที่ปรึกษา

๖.นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                อดีตอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                             ที่ปรึกษาฯ

๗.น.ส.กุลชาดา ชัยพิพัฒน์           ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน ซีป้า                             ที่ปรึกษา

๘.นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล               กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                              ที่ปรึกษา

๙.นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร       อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                                    ประธานฯ

๑๐. นายชนะ ผาสุกสกุล             กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                                    อนุกรรมการ

๑๑.นายธนพล บางยี่ขัน              กรรมการฝ่ายต่างประเทศ                                                             อนุกรรมการ

๑๒. อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายญี่ปุ่น                                  อนุกรรมการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๓.นายราม ปั้นสนธิ                   ผู้สื่อข่าวไทยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์                                               อนุกรรมการ

๑๔.นายสิทธิชน กลิ่นหอมอ่อน     ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า                                                      อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวดารินทร์ หอวัฒนกุล ผู้สื่อข่าวอิสระ                                                                            อนุกรรมการ

๑๖. นายนิกร เลิศพิสิฐฐากูร         ผู้สื่อข่าว พีพีทีวี                                                                          อนุกรรมการ

๑๗.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ        เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยอนุกรรมการ ๑๑  คน ดังนี้

๑.ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ       รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ                                                            ประธาน

และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ

๒.นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ            อดีตเลขาธิการ สมาคม                                                                อนุกรรมการ

๓. นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ           กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ                      อนุกรรมการ

๔. นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด         กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมฯ                     อนุกรรมการ

๕. นายชุมพล แก้วแจ่ม                นายทะเบียน สมาคมฯ                                                                 อนุกรรมการ

๖. นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล    อดีตประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์              อนุกรรมการ

๗. นางสาวบุษดี พนมภู               อดีตประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ อนุกรรมการ

๘. นางสาวธนิตา อิศรา              หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ                                                                   อนุกรรมการ

๙. นายไพรัช  มิ่งขวัญ                 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                                                   อนุกรรมการ

๑๐. นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป   สถานีโทรทัศน์ IPM ๒๖                                                             อนุกรรมการ

๑๑.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ                             อนุกรรมการ

๑๒. นายชาติชาย สุขสมนึก         หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย                                                                  อนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๗ คน และอนุกรรมการ ๑๒ คน ดังนี้

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล   รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและ                   ที่ปรึกษา

แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

๒. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล                          กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                 ที่ปรึกษา

๓. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             อดีตนายกสมาคมฯ                                                         ที่ปรึกษา

๔. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง                    กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                 ที่ปรึกษา

๕. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                       คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย        ที่ปรึกษา

๖. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                   กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                  ที่ปรึกษา

๗. นางสาวน.รินี เรืองหนู                         อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                   ที่ปรึกษา

๘. นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช               อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                          ประธาน

๙. นายมงคล  บางประภา                        อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ                               อนุกรรมการ

และเลขาธิการ สมาคมฯ

๑๐.  นางหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ                  กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                         อนุกรรมการ

๑๑. นายปรวิทย์  เจนสมุทร                      เหรัญญิก สมาคมฯ                                                         อนุกรรมการ

๑๒. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์         อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                                        อนุกรรมการ

๑๓. นางสาวมนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา       คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                   อนุกรรมการ

๑๔.นางภัทราวดี  ธีเลอร์                          คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์            อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวพัฐอร พิจารณ์โสภณ นักข่าวอาวุโส PPTV ออนไลน์                                            อนุกรรมการ

๑๖. นางสาวนวลจันทร์  จินตนาพันธ์        อดีตบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ คมชัดลึก                           อนุกรรมการ

๑๗. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              อนุกรรมการ

๑๘. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์               อดีตเลขาธิการ สมาคมนักข่าวฯ                                        อนุกรรมการ

๑๙.     ว่าที่ร้อยตรี กานต์ เหมสมิติ            รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ                           เลขานุการคณะอนุกรรมการ

และกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ  ประจำปี ๒๕๖๑

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๖ คนและอนุกรรมการ ๙  คนดังนี้

 

๑. นายกวี จงกิจถาวร                              อดีตนายกสมาคมฯ                                                                     ที่ปรึกษา

๒. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์         อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ                              ที่ปรึกษา

๓. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                   ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ                               ที่ปรึกษา

๔. ดร.อนุชา เจริญโพธิ์                                        อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ                             ที่ปรึกษา

๕. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                       นายก สมาคมฯ                                                              ที่ปรึกษา

๖. นายมงคล  บางประภา                        อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ                               ที่ปรึกษา

และเลขาธิการ สมาคมฯ

๗.นางสาวกรชนก รักษาเสรี                      อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                   ประธาน

๘. นายธนพล บางยี่ขัน                            กรรมการฝ่ายต่างประเทศ     สมาคมฯ                               อนุกรรมการ

๙. นางธนิดา ตัณศุภผล                                      สื่อมวลชนอิสระ                                                              อนุกรรมการ

๑๐. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล            สื่อมวลชนอิสระ                                                              อนุกรรมการ

๑๑. นายวัสยศ งามขำ                            หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                              อนุกรรมการ

๑๒. นายสถาปัตย์ แพทอง                       เนชั่นทีวี                                                                         อนุกรรมการ

๑๓. ผศ. สิงห์ สิงห์ขจร                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ                                        อนุกรรมการ

๑๔. นางสาวเพ็ญโสภา สุคนธรักษ์            ไทยรัฐทีวี                                                                       อนุกรรมการ

๑๕.  นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์         สื่อมวลชนอิสระ                                                             อนุกรรมการ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลด รายชื่อคณะอนุกรรมการทั้งหมด

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

]]>
peerapat_d@hotmail.com (กองบรรณาธิการเว็บ) คณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษา Thu, 15 Mar 2018 10:55:50 +0000