สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด

Folder Path: \

Folder: Downloads

folder.png

AddThis Social Bookmark Button

Sub-Folders:

 • folder.png

  กฎหมายสื่อ

  File Count:
  10
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

 • folder.png
 • folder.png

  หนังสือ

  File Count:
  115
  Sub-Folders:
  23

  AddThis Social Bookmark Button

 • folder.png

  คลังข้อมูล

  File Count:
  6
  Sub-Folders:
  1

  AddThis Social Bookmark Button

 • folder.png

  เอกสาร

  File Count:
  106
  Sub-Folders:
  4

  AddThis Social Bookmark Button

 • folder.png

  การประชุมใหญ่วิชาการวิชาชีพ52

  File Count:
  63
  Sub-Folders:
  14

  AddThis Social Bookmark Button


  โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ระดับชาติ
  หัวข้อ “บทเรียนสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน ? ”  
  โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
  ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา
  สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย
  วันเสาร์ที่ ๑๖ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
  ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

  ..........................................

  หลักการและเหตุผล

  ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาการสื่อสารมวลชน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้ดำเนินการโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการห้องเรียนสาธารณะ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ โครงการพิราบน้อย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพหนังสือพิมพ์ให้กับนักศึกษาสาขาหนังสือพิมพ์ โครงการประชุมวิชาการวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองที่สร้างสรรค์ต่อประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการความร่วมมือวิชาชีพและวิชาการสื่อสารมวลชน (กวส.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้ดำเนินการ
  เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน การประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมากและกว้างขวาง  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการช่วยแก้วิกฤติ รวมทั้งบทบาทของการส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อ ให้สื่อสารมวลชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม โดยที่คณะกรรมการ กวส. เป็นความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาชีพ และนักวิชาการสื่อสารมวลชน จึงเห็นถึงบทบาทร่วมกันในด้านการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อสะท้อนมุมมองต่อแก้วิกฤติในสังคม จึงเห็นสมควร จัดประชุมวิชาการสื่อสารมวลชน ในหัวข้อการประชุม “บทเรียนสื่อ : อำนาจรัฐ อำนาจทุน อำนาจประชาชน ? ”  ขึ้น

  วัตถุประสงค์
  1.    เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ประจำปี
  2.    เพื่อเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชน

  3.    เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพสื่อสารมวลชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  4.    เพื่อสะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการต่อประเด็นวิกฤติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  5.    เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพ อันจะเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต

  กลุ่มเป้าหมาย
  1.    ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในฐานะผู้เสนอผลงานวิชาการ จำนวน ๕ คน
  2.    นักวิชาชีพและนักวิชาการในหลักสูตรผู้บริหารสื่อระดับสูง (บสส.) และผู้บริหารสื่อระดับกลาง (บสก.) ของสถาบันอิศรา ในฐานะผู้นำเสนอผลการวิจัย จำนวน ๕ คน
  3.    นักวิชาชีพ ในวงวิชาชีพสื่อสารมวลชน และกรรมการ จำนวน ๒๐ คน
  4.    คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์  ผู้เข้าร่วมการประชุม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน ๑๐๐ คน
  5.    สื่อมวลชน ร่วมรายงานข่าว จำนวน ๑๐ คน

 • folder.png

  กลไกมาตรา41แห่งรัฐธรรมนูญ2540

  File Count:
  2
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

  รายงานการศึกษาวิจัย
  เรื่อง
  กลไกตามมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญ
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540


  โดย
  รศ. ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ        หัวหน้าคณะผู้ศึกษาวิจัย
  รศ. ดร.วิษณุ วรัญญู                 ผู้ศึกษาวิจัย
  ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล        ผู้ศึกษาวิจัย
  อาจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์        ผู้ศึกษาวิจัย
  นายคนันท์  ชัยชนะ                  ผู้ศึกษาวิจัย
  นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม         ผู้ช่วยวิจัย

  เสนอต่อ
  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 • folder.png
 • folder.png
 • folder.png
 • folder.png

  55th-tja-aniversary

  File Count:
  2
  Sub-Folders:
  0

  AddThis Social Bookmark Button

 • folder.png
 • folder.png
 • folder.png

  งานวิจัย

  File Count:
  17
  Sub-Folders:
  2

  AddThis Social Bookmark Button

   

   

 • folder.png
 • folder.png
 • folder.png
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1493 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists