สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา a-1-1

ทั้งหมด 23 ข้อมูลที่พบ

1. a-1-1-21_Vietnam the Landscape and the People
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
a-1-1-21_Vietnam the Landscape and the People ec. 2016          ...
อังคาร, 25 กรกฏาคม 2017
2. A-1-1-20_Dien Bien Phu 1954-2004
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส   A-1-1-20 ชื่อเรื่อง _Dien Bien Phu 1954-2004 ชื่อผู้แต่ง  Nha xuat Banthong tan ีปีพิมพ์  คศ. 2004    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
3. A-1-1-19_Bangkok 200 : City of Culture
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-19 ชื่อเรื่อง_Bangkok 200 : City of Culture เจ้าของ  Bangkok Metropolitan Administration ปีพิมพ์  คศ. 2000    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
4. A-1-1-18_Chongging : China fourth Municipality Directly under the Central Goverment
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-18 ชื่อเรื่อง  _Chongging : China fourth Municipality Directly under the Central Goverment เ้จ้าของ  Goverment Wei Zhong โรงพิมพ์  New star publishers ปีิพิมพ์  คศ. 1998    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
5. A-1-1-17_Major thai festivals and event 2001
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-17 ชื่อเรื่อง _Major thai festivals and event 2001 เจ้าของ  Tourism Authority of Thailand โรงพิมพ์  Advertising Production division ปีพิมพ์ คศ. 2001    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
6. A-1-1-16_Designing federalism in Burma
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-16 ชื่อเรื่อง_Designing federalism in Burma ผู้แต่ง  David C Williams,  Lian H. Sakhong โรงพิมพ์ Peaful Co-existence : Towards Federal Unoin of Burma ปีพิมพ์   คศ 2005    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
7. A-1-1-15_Dimension of Human rights in the Asia-Pacific region
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส   A-1-1-15 ชื่อเรื่อง  _Dimension of Human rights in the Asia-Pacific region ชื่อผู้แต่ง   Vitit  Muntarbhorn โรงพิมพ์  Office of the National Human Rights Commission of Thailand ปีพิมพ์  ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
8. A-1-1-14_Diplomatic and Consular list
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-14 ชื่อเรื่อง_Diplomatic and Consular list เจ้าของ  Department of Protocal Ministry of Foreign affair ปีพิมพ์ คศ. 2005    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
9. A-1-1-13_Main Currents in the history of American Journalism
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-13 ชื่อเรื่อง_Main Currents in the history of American Journalism ผู้แต่ง  Willard Grosvenor Bleyer, PH.D. ปีพิมพ์ คศ. 1927    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
10. A-1-1-12_Information Policies in Asia
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส    A-1-1-12 ชื่อเรื่อง _Information Policies in Asia ผู้แต่ง  Nick Moore ปีพิมพ์  คศ. 2005    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
11. A-1-1-11_Treasures of Thunder Dragon : A Portrait of Bhutan
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-11 ชื่อเรื่อง_Treasures of Thunder Dragon : A Portrait of Bhutan ผู้แต่ง  Ashi Dorji Wandmo Wangchuchk : Queen of Bhutan โรงพิมพ์  Penguin Books India ปีพิมพ์  คศ. 2006    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
12. A-1-1-10_Managment Reform and Vision
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-10 ชื่อเรื่อง_Managment Reform and Vision ผู้แต่ง  Anand Panyarachun, Prime Minister 1991 ปีพิมพ์ คศ. 1991  ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
13. A-1-1-9_Laen Chabang Port
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-9 ชื่อเรื่อง  Laen Chabang Port เจ้าของ  The Maingatway of Thailand ปีพิมพ์  คศ. 2001    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
14. A-1-1-8_The Encyclopaedia Britanica : Fourteenth edition
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-8 ชื่อเรือง  The Encyclopaedia Britanica : Fourteenth edition ชื่อเจ้าของ   The United states of America ปีพิมพ์  คศ. 1929    ...
พุธ, 28 ตุลาคม 2009
15. A-1-1-7_Welcome to Dien Bien Phu and Lai Chau
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-7 ชื่อเรื่อง  Welcome to Dien Bien Phu and Lai Chau ผู้แต่ง  the people's committee of lai chau province-Vietnam สำนักพิมพ์  Theethnic Cultures Pulbishing house ปีพิมพ์  ค.ศ. 2003   ...
ศุกร์, 23 ตุลาคม 2009
16. A-1-1-6_The Experience of Literature
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-6 ชื่อเรือง  The Experience of Literature ผู้แ่ต่ง Lionel  Trilling โรงพิมพ์ Holt, Rinehart and Winston ปีพิมพ์  คศ. 1967  ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
17. A-1-1-5_Directory 2004 the Federation of Thai Industries
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A-1-1-5 ชื่อเรื่อง Directory 2004 the Federation of Thai Industries ชื่อเจ้าของ the Federation of Thai Industries ปีพิมพ์  คศ. 2004  ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
18. A-1-1-2_Photo Exhibition Surat Osathanugrah
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส A-1-1-2 ชื่อเรื่อง Photo Exhibition Surat Osathanugrah: Eyes.mind.heart ผู้แต่ง Surat Osathanugrah สำนักพิมพ์ Amarin Printing and Publishing Public Cth. ปีพิมพ์ พศ. 2548    ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
19. A-1-1-1_35 Most influential thais : over the post 35 years
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส  A1-1-1 ชื่อเรื่อง  35 Most influential thais : over the post  35 years ชื่อผู้แต่ง  The Nation สำนักพิมพ์ The Nation 2006    
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
20. A-1-1-4_Standard Dictionary comprehensive
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส A-1-1-4 ชื่อเรื่อง Standard Dictionary comprehensive ผู้แต่ง/เจ้าของ Funk and Wagnalls company ปีพิมพ์ ค.ศ. 1968  ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
21. A-1-1-3_Standard Dictionary comprehensive
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/A-หนังสือภาษาอังกฤษ)
รหัส A-1-1-3 ชื่อเรื่อง Standard Dictionary comprehensive ผู้แต่ง/เจ้าของ Funk and Wagnalls company ปีพิมพ์ ค.ศ. 1968  ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2009
a-1-1 / a-1-2 / a-1-3 / a-1-4 / a-1-5 / a-1-6 / a-2-6  ...
...  การจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลระบบหมวดหมู่ตามตัวอักษร A-Q (ตามรายละเอียดด้านล้างนี้) พร้อมกับเลขแถว เลขชั้น และเลขลำดับหนังสือ ตัวอย่างเช่น A-1-1-2 หมายถึง หนังสือหมวด A อยู่แถวที่ 1 ชั้นที่ 1 เล่มที่ ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 3100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists