สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Home
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา h-10-5

ทั้งหมด 22 ข้อมูลที่พบ

1. h-10-5-14_เขียนข่าวให้เก่ง
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-14_เขียนข่าวให้เก่ง ผู้เขียน  ปีเตอร์ เอง และเจฟ ฮอดสัน ผู้แปล  วิภาศรี   สมิทธิพงศ์ จัดทำโดย  มูลนิธิ เดอะอินโดไชน่า มีเดีย เม็มโมเรียล ฝ่ายข่าวและประชาสัมพันธ์ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
2. h-10-5-13_Media Monitor 2548-2558
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
h-10-5-13_Media Monitor 2548-2558 จัดทำโดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรณาธิการ  โสภิต  หวังวิวัฒนา ISBN 978-616-92399-0-1  ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
3. h-10-5-13_Media Monitor 2548-2558
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-13_Media Monitor 2548-2558 จัดทำโดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บรรณาธิการ  โสภิต  หวังวิวัฒนา ISBN 978-616-92399-0-1  ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
4. h-10-5-12_ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ กรอบสำหรับประเมินการพัฒนาสื่อ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-12_ตัวชี้วัดการพัฒนาสื่อ กรอบสำหรับประเมินการพัฒนาสื่อ ตีพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1  พศ. 2551 โดยหน่วยการสื่อสารและข้อมูลของ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
5. h-10-5-11_จริยธรรมสื่อ (Media Ethics)
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
h-10-5-11_จริยธรรมสื่อ (Media Ethics) บรรณาธิการ ร.ศ. ดร. ดรุณี หิรัฐรักษ์ จัดทำโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ(สสส.) ปีพิมพ์ ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
6. h-10-5-11_จริยธรรมสื่อ (Media Ethics)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-11_จริยธรรมสื่อ (Media Ethics) บรรณาธิการ ร.ศ. ดร. ดรุณี หิรัฐรักษ์ จัดทำโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ(สสส.) ปีพิมพ์ ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
7. h-10-5-10_เจาะข่าว นโยบายสาธารณะ
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-10 _เจาะข่าว นโยบายสาธารณะ บรรณาธิการ  น.ส.อรุณี  เอี่ยมสิริโชค จัดทำโดย  สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โรงพิมพ์  บ.ลาภทอง จก. ปีพิมพ์  กรกฎาคม 2549    ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
8. h-10-5-11_เจาะข่าว -สารคดีข่าวเชิงสืบสวนโดยนักข่าวภูมิภาค
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-11 _เจาะข่าว -สารคดีข่าวเชิงสืบสวนโดยนักข่าวภูมิภาค บรรณาธิการ   น.ส.กิ่งอ้อ  เล่าฮง , นายปกรณ์  พึ่งเนตร จัดทำโดย สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โรงพิมพ์  บ.เฟิสท์ออฟเซท(1993)จก. ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
9. h-10-5-8_โลกในอุ้งมือสื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
h-10-5-8 _โลกในอุ้งมือสื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ผูัแต่ง  กุนดา  ดิกซิต บรรณาธิการ บุญรัตน์   อภิชาติไตรสรณ์ โรงพิมพ์ ไอพีเอส เอเชีย-แปซิฟิก เซ็นเตอร์ ฟาวน์เดชั่นอิงท์ ปีพิมพ์ สิงหาคม 2557  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
10. h-10-5-8_โลกในอุ้งมือสื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-8 _โลกในอุ้งมือสื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ผูัแต่ง  กุนดา  ดิกซิต บรรณาธิการ บุญรัตน์   อภิชาติไตรสรณ์ โรงพิมพ์ ไอพีเอส เอเชีย-แปซิฟิก เซ็นเตอร์ ฟาวน์เดชั่นอิงท์ ปีพิมพ์ สิงหาคม 2557  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
11. h-10-5-7_หลักวารสารศาสตร์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
h-10-5-7 _หลักวารสารศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์ 2554 โครงการตำราวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
12. h-10-5-7_หลักวารสารศาสตร์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-7 _หลักวารสารศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์ 2554 โครงการตำราวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
13. h-10-5-6_การสื่อข่าวเชิงสืบสวน
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
h-10-5-6 _การสื่อข่าวเชิงสืบสวน ผู้แต่ง ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์  2554  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
14. h-10-5-6_การสื่อข่าวเชิงสืบสวน
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-6 _การสื่อข่าวเชิงสืบสวน ผู้แต่ง ผศ. สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์  2554  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
15. h-10-5-5_เอกสารคำสอน หลักวารสารศาสตร์ (Principle of Journalism)
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-5 _เอกสารคำสอน หลักวารสารศาสตร์ (Principle of Journalism) ผู้แต่ง  ผศ.สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีพิมพ์  2552  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
16. h-10-5-3_ คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเอง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส  h-10-5-3 ชื่อเรื่อง_ คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเอง ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เจ้าของ  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปีพิมพ์   ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
รหัส  h-10-5-4 ชื่อเรื่อง_ฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและบทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
รหัส  h-10-5-4 ชื่อเรื่อง_ฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและบทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
19. h-10-5-2_หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
(รายการหนังสือใหม่ในห้องสมุด/หนังสือใหม่ ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)
รหัส h-10-5-2 เรื่อง_หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ Principles of Convergence Journalism บรรณาธิการ  ดร.สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล, จักร์กฤษ เพิ่มพูล จัดพิมพ์โดย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 04 กันยายน 2014
20. h-10-5-2_หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
รหัส h-10-5-2 เรื่อง_หลักและแนวคิดวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ Principles of Convergence Journalism บรรณาธิการ  ดร.สุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล, จักร์กฤษ เพิ่มพูล จัดพิมพ์โดย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 04 กันยายน 2014
21. h-10-5-1_คู่มือการบริหารกิจการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
(ห้องสมุดสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์/H-นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
h-10-5-1_คู่มือการบริหารกิจการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ภายใต้แผนงานส่งเสริมระบบการสื่อสารสุขภาวะ จัดทำโดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีพิมพ์  พฤษภาคม พศ. 2554  ...
พุธ, 04 ธันวาคม 2013
h-9-2 / h-9-3 / h-9-4 / h-9-5 / h-10-2 / h-10-3 / h-10-4 / h-10-5 / h-10-6  ...
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2559

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่าน

 
จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1517 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists