priligy janssen ebaa rules on lasix cialis online no prescription insurance plan that helps with daily cialis

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี ๒๕๕๕

AddThis Social Bookmark Button

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี  ๒๕๕๕

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ทุน โดยเป็นการให้ทุนเต็มจำนวนตลอดทุกภาคการศึกษา   จนกระทั่งจบการศึกษา (๒ ปีการศึกษา) สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่มีความสนใจ สมัครเข้ารับทุนดังกล่าว  โดยสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อีเมล์ reporter@inet.co.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ ขณะยื่นใบสมัครต้องเป็นสามัญ สมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่แน่วแน่ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพและชำระเงินค่าบำรุงประจำปี

๑.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

๑.๓ มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕

๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี

๑.๕ ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๑.๖ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร

๒.๑ สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript หรือใบรับรองจบการศึกษา)

๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง และถ่ายนมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

๒.๓  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

๓. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

๓.๑ ผู้รับทุนต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๓.๐๐ จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนในปีถัดไป

๓.๒ ผู้รับทุนต้องปฎิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

๓.๓ ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

๓.๔ ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเรียนจนจบการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทที่ได้เลือกไว้

๔. กำหนดวันรับสมัคร

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มได้ที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒

๔. ประกาศผลการพิจารณา

สมาคม ฯ จะประกาศผลการพิจารณาทุนภายในวันศุกร์ที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๕

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๔

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………เป็นสมาชิกสมาคมประเภทสามัญ / วิสามัญ

สังกัด…………………………………………..………………………...ตำแหน่ง……..………………………………

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ (หนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์)….………………………………………………………………….

โทรศัพท์…….…………………………………E-mail.........................................................................................

 

มีความสนใจเข้ารับการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะ………………………

โดยข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ…………………………......เอก.....................................................จากมหาวิทยาลัย…………….……………เกรดเฉลี่ยสะสม.........................ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา..............

 

ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งได้ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  พร้อมกันนี้ ได้ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(  ) สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript หรือใบรับรองจบการศึกษา)

(  ) รูปถ่ายหน้าตรง และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

(  ) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

 

 

ลงชื่อ……………………………………..

(………………………………………….)

สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

 

//////////////////////////////////////////////////////////

ดาวน์โหลดเอกสาร