D-5-2-33_ตัวอย่างสคริตปรายการวิทยุของ BBC ภาคภาษาไทย

AddThis Social Bookmark Button

รหัส  D-5-2-33

ชื่อเรื่อง_ตัวอย่างสคริตปรายการวิทยุของ BBC ภาคภาษาไทย

จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2547 ณ สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี