D-5-3-40 เอกสารประกอบการสัมมนา "กรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์

AddThis Social Bookmark Button

D-5-3-40 เอกสารประกอบการสัมมนา "กรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ"

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

2540

https://drive.google.com/open?id=14fXPTCLS7VXEmLLFBzii_hIVpyRrrPh2