หนังสือมอบอำนาจ- รับเช็คเงินช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย จากศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย (ศปสภ.)

AddThis Social Bookmark Button

 

หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่....................................................

วันที่ ..................เดือนมกราคม พ.ศ. 2555

 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………………..…………อายุ.............ปี เชื้อชาติ.................สัญชาติ........................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่ ..........ตรอก/ซอย...............................................

ถนน ............................................ตําบล/แขวง .................................อําเภอ/เขต .........................................

จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................

ได้มอบอำนาจให้............. .................. .................. .................. ................อายุ.............ปี เชื้อชาติ.................

สัญชาติ........................................อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่ ..........ตรอก/ซอย...............................................

ถนน ............................................ตําบล/แขวง .................................อําเภอ/เขต .........................................

จังหวัด.........................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................

เป็นผู้มีอํานาจ รับเช็คเงินช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัย จากศูนย์เฉพาะกิจประสานงานช่วยเหลือสื่อมวลชนผู้ประสบอุทกภัย (ศปสภ.) แทนข้าพเจ้า

ขาพเจาขอรับรองวาการกระทําที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปนั้น  ใหถือเสมือนหนึ่งเปนการกระทําของขาพเจาและเพื่อเปนหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้  ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  ต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อพยาน

ลงชื่อ................................................ผูมอบอานาจ

(................................................)

ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอานาจ

(................................................)

ลงชื่อ...............................................พยาน

(................................................)

ลงชื่อ................................................พยาน

(................................................)

หลักฐานประกอบ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผูมอบอานาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2 สำเนาบัตรประชาชนของผูรับบอานาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ (pdf)

ดาวโหลด หนังสือมอบอำนาจ (doc)