bronchopulmonary dysplasia lasix generic cialis viagra levitra online lasix 40 mg dosage oral jelly kamagra bestellen lasix intravenous dosage

ข่าวการอบรมเชิงปฎิบัติการนักข่าว ประจำปี 2554

AddThis Social Bookmark Button

นายชวรงค์  ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมนุมนักข่าว ประจำปี 2554  เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำข่าวเชิงสืบสวน สอบสวน  โดยมีผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์  วิทยุ และโทรทัศน์เข้าร่วมจำนวน  27 คน  ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา!