Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ เอกสารสำหรับผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2551 - 2552- 2553 และ 2554

เอกสารสำหรับผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2551 - 2552- 2553 และ 2554

AddThis Social Bookmark Button

เอกสารสำหรับผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2551 -  2552- 2553 และ 2554

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2555

นักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจีทุกคน จะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ักับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อส่งต่อไปยัง มูลนิธิฯ ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

1.  เรียงความเรื่อง “ความรู้สึกต่อเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554” โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ เอ 4

2.  สำเนารายงานผลการศึกษา ปี 2554 ทั้ง 2 เทอม ในกรณีที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 จะต้องมีคำชี้แจงจากสถานศึกษาและของผู้ปกครอง

3.  สำเนาหน้าบัญชีของนักเรียน / นักศึกษา หรือของผู้ปกครอง สำหรับการโอนเงิน

4.  หนังสือแสดงความจำนงขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

5.  หนังสือรายงานจากครูประจำชั้น/ครูแนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา

6. แบบสำรวจสถานะครอบครัวนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี

หมายเหตุ – มูลนิธิเอสซีจี ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจ่ายทุนให้แก่นักเรียนทุนฯ ที่ส่งเอกสารไม่ครบและไม่ตรงตามกำหนดเวลา

///////////////////////////////////////////////


แบบประวัติ (doc) (pdf)

แบบสำรวจสถานะครอบครัว (doc) (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1150 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn