Home ความเคลื่อนไหวองค์กรวิชาชีพสื่อ ส.นักข่าวฯทำบันทึกข้อตกลงทุนเรียนภาษาอังกฤษกับบอสตั๊น ไบรท์

ส.นักข่าวฯทำบันทึกข้อตกลงทุนเรียนภาษาอังกฤษกับบอสตั๊น ไบรท์

AddThis Social Bookmark Button

ข่าวบันทึกข้อตกลงโครงการเรียนภาษาอังกฤษ ระหว่าง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษบอสตั้นไบรท์


นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับดร. ประสิทธิ์  ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนสอนภาษาบอสตั้น ไบรท์ มอบทุนการศีกษา General English Course จำนวน 10 ทุน มูลค่าทุนละ 52,000 บาท รวมทั้งสิ้น 520,000 บาท ให้กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งทางสมาคมนักข่าวฯได้ทำการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

///////////////////////////////////////////////////////

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษ

จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ ประจำปี  ๒๕๕๗

ตามที่  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับความอนุเคราะห์ทุนอบรมภาษาอังกฤษจาก โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ บอสตั้น ไบรท์ เป็นจำนวน ๑๐  ทุน โดยแบ่งทุนออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑.ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสามัญสมาชิก ๕ ทุน และ ๒. ทุนสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและพนักงานสมาคมฯ จำนวน ๕ ทุน  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาของสมาชิกสมาคมฯ  คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้คัดเลือกผู้สมัครจำนวน ๒๒ คน เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ปรากฏผลดังนี้

 

ประเภทที่  ๑  ทุนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับสามัญสมาชิก ๕ ทุน

๑. ๑ นายคเณศ จิรัษฐิติพงศ์                   หนังสือพิมพ์แนวหน้า

๑.๒  นางสาวจินตนา ปัญญาอาวุธ             หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น

๑.๓  นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์         สำนักข่าวเนชั่น

๑.๔  นายสัจภูมิ ละออ                          หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๑.๕  นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญ                  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

สำรอง ๒  อันดับ

๑.๑  นางสาวธนิตา อิสรา                      หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

๑.๒ นางสาววราภรณ์ กันยาเฮง                สำนักข่าว INN

ประเภทที่  ๒  ทุนสำหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานและพนักงาน จำนวน ๕ ทุน

๒.๑ นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม                 สำนักข่าว INN

๒.๒  นายเอกราช สัตตะบุรุษ                   หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

๒.๓  นางสาวบุษดี พนมภู                       หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

๒.๔  นางสาวจินตนา มากสิน                   สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗

๒.๕ นางสาวเทียมใจ ทองเมือง                สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สำรอง ๒  อันดับ

๒.๑ นายสุเมธ สมคะเน                            หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๒.๒ นายจิรยุทธ ปรีชัย                             รายการประเด็นเด็ด ๗ สี

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในวัน อังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น.  ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน

/////////////////////////////////////////////////

 


 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 1098 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists
public nudity porn