9ตค52-ค้นพบผลงานเก่าพุทธทาสกับสื่อมวลชน

AddThis Social Bookmark Button


ค้นพบผลงานเก่าพุทธทาสกับสื่อมวลชน บรรยายธรรมให้ข้อคิดนักหนังสือพิมพ์ทำหน้าที่นำสังคมสู่สันติ เชิญร่วมงานวันที่ ๑๓ พ.ย.ฟังปาฐกถาเกียรติยศ หัวข้อ เขาหาว่าพุทธทาสบ้า ที่จะทำให้สื่อมวลชนเป็นปูชนียบุคคล

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการประชุมว่า หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ กรมการศาสนา องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย(อสมท.) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และอีกหลายสำนักพิมพ์ ที่เป็นคณะเจ้าภาพรวมจัดงานปาฐกถาประจำปี ๒๕๕๒  ได้ประชุมเพื่อจัดงานพุทธทาสกับสื่อมวลชน ในวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพหลโยธิน กทม. โดยกำหนดการงานนี้ในช่วงแรกจะเปิดเวทีธรรม ละครและดนตรี ณ เวทีหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดนิทรรศการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ ลานด้านหน้าและใต้หอประชุมฯ และยังมีกำหนดการที่สำคัญอีกหลายรายการ เช่น ปาฐกถาเกียรติยศหัวข้อ “เขาหาว่าพุทธทาสบ้า ที่จะทำให้สื่อมวลชนเป็นปูชนียบุคคล” จนกระทั้งปิดรายการด้วยการเสวนาสื่บเนื่องเพื่อการน้อมนำมาขับเคลื่อนสังคมไทย

การจัดงานดังกล่าว เพื่อน้อมนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามานำเสนอสู่การปรับประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ในฐานะที่สื่อมวลชนเป็นภาคีที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันตลอดจนในอนาคต และทางหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญได้สืบค้นพบเอกสารและเสียงธรรมบรรยายชุดสำคัญ ที่ปรารภถึงบทบาทสื่อมวลชนในฐานะเพื่อร่วมหน้าที่ในฐานะปูชนียบุคคลที่ชี้ประเด็นสำคัญ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ควรแก่การนำมาเผยแผ่และขบคิดพิจารณาในการนำมาปรับปรุงประยุคต์ใช้ได้

เนื่องจากในบรรดาธรรมบรรยายมากมายของท่านพุทธทาสภิกขุที่ดูเหมือนเป็นเรื่องทางโลก เช่น เรื่องการเมือง การศึกษา จนแม้เรื่องของสภาพสังคมและโลกที่วิปริตนั้น  เมื่อได้สดับและนำมาครุ่นคิดแล้วจึงพบว่าท่านน้อมทุกเรื่องเข้าสู่ทางธรรมทั้งสิ้น แม้เรื่องสื่อมวลชนก็เช่นกัน เห็นได้จากพุทธทาสกับสื่อมวลชน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


บทนำ

สื่อมวลชน เพื่อนร่วมหน้าที่

: อาชีพที่อาจทำให้เกิดบุญ-กุศล พร้อมกันไป

เท่าที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญได้สืบค้น  พบว่ามีธรรมบรรยายสำหรับสื่อมวลชนอยู่ด้วยกัน ๓ บท แสดงไว้ต่อต่างกลุ่มต่างกรรมต่างวาระ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒, ๒๕๒๗ และ ๒๕๓๔ โดยมีบทเดียวที่มีการตีพิมพ์เผยแผ่แล้วในหนังสือธรรมโฆษณ์ชุดบรมธรรม ซึ่งเป็นชุดธรรมบรรยายในแง่มุมต่าง ๆ แห่งบรมธรรมที่ท่านแสดงแก่พระภิกษุนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยอีกสองบทหลังที่เป็นการแสดงต่อกลุ่มสื่อมวลชนโดยตรงตามที่มีคณะสื่อมวลชนอาราธนานิมนต์ให้แสดงนั้น ยังไม่เคยมีการตีพิมพ์เผยแผ่มาก่อน

เมื่อหอจดหมายเหตุปรารภถึงเรื่องที่ควรนำมาเสนอในโอกาสแห่งการทำวัตรปฏิบัติบูชาคุณท่านพุทธทาสภิกขุ ประจำปี ๒๕๕๒ โดยจะจัดให้มีการปาฐกถาอภิปรายประชุมสัมมนาและกิจกรรมร่วมต่าง ๆ จึงได้นำบทธรรมบรรยายทั้ง ๓ คือ บรมธรรมกับสื่อมวลชน ธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์ และ สื่อธรรมะมวลชน ที่ท่านได้แสดงอย่างจำแนกแยกแยะและวิเคราะห์วิจารณ์พร้อมกับข้อเสนอเชิงชี้แนะสำคัญว่าสื่อมวลชนถือเป็นเพื่อนร่วมหน้าที่ เป็นอาชีพที่อาจทำให้เกิดบุญ-กุศล พร้อมกันไป มาจัดพิมพ์เพื่อประกอบกิจกรรมประจำปีดังกล่าว โดยเห็นว่าน่าจะยังทันต่อยุคสมัยที่สื่อกำลังครอบครองแทบทุกอณูพื้นที่ของสังคมอยู่ในทุกวันนี้

ถึงแม้ว่าข้อธรรมบรรยายทั้งหมดนี้ล่วงเวลามาแล้วหลายทศวรรษ  แต่หากได้นำมาครุ่นคิดจับหลักและถอดรหัสจะพบว่ามีการเปิดประเด็นและแง่มุมที่ไม่เคยมองของสื่อมวลชนมากมาย ไม่ว่าจะในแง่ลบที่ว่า  สื่อมวลชนเหล่านี้ทำให้มนุษย์เก่งแต่ในศิลปะแห่งการลวง, เป็นสื่อนำไปสู่วิกฤตการณ์ถาวร, เป็นสื่อที่นำไปสู่โลกของซาตาน, ที่น่าสมเพชเวทนาอย่างยิ่งก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัว, โลกทั้งโลกกำลังใช้สื่อมวลชนไปในทางที่จะขยี้หรือหั่นแหลกดวงวิญญาณของมวลชนนั่นเอง และแง่บวก อาตมามีความมุ่งหมายอย่างยิ่งที่ว่าจะให้หนังสือพิมพ์นั้นมันกลายเป็นเรื่องการกุศล, หนังสือพิมพ์จึงอยู่ในฐานะที่จะสร้างโลกให้เป็นอย่างไรก็ได้ จนท่านถึงกับปรารภว่า “แม้นักหนังสือพิมพ์เองบางคนคงจะพูดว่า อาตมาบ้า พุทธทาสบ้า ที่จะทำนักหนังสือพิมพ์ให้เป็นปูชนียบุคคลโดยในตอนท้ายสุดนั้นหลังจากให้ข้อเสนอแนะและทางออกแล้วท่านได้ลงท้ายไว้ว่า “หวังว่าหนทางคงจะพอมี คงจะไม่สายเกินไปในการที่จะสื่อให้ทุก ๆ คนรู้จักธรรมะ แล้วใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ปัญหา” ซึ่งหอจดหมายเหตุฯ ได้พบบันทึกลายมือเตรียมบรรยายในครั้งนี้ในอีกหลายประเด็นที่ท่านระบุว่า “ไม่ได้บรรยายครบ” แต่ขอนำมาลงรวมไว้ให้ท่านทั้งหลายได้ขบคิดกันต่อ

บันทึกย่อเรื่องเตรียมบรรยาย

ธรรมะสำหรับสื่อมวลชน

๑๖ มิย.๒๗

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการนำธรรมะสำหรับสื่อมวลชนนี้กลับมาเผยแผ่อีกครั้ง ทั้งสำนักวิชาสารสนเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่รับอาสาจัดทำและพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือเล่ม และ สำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนธรรมภาคีทั้งหลายที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปาฐกถาประชุมสัมมนาเพื่อทำวัตรปฏิบัติบูชาประจำปี ๒๕๕๒

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

www.bia.or.th, www.dhamma4u.com

บรมธรรมกับสื่อมวลชน

... มันเป็นดาบสองคม จะใช้คมไหนให้เป็นสิ่งที่สร้างสันติภาพ

ธรรมะสำหรับนักหนังสือพิมพ์

สื่อธรรมะมวลชน

...นี่คือสวรรค์ที่แท้จริง ที่นี่และเดี๋ยวนี้