using priligy and viagra lasix dosage for congestive heart failure priligy pe lasix and enalapril for dogs

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเหยี่ยวข่าวมืออาชีพ ‘การรายงานข่าวสืบสวน’

AddThis Social Bookmark Button

 

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเหยี่ยวข่าวมืออาชีพ ‘การรายงานข่าวสืบสวน’


สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และธนาคารธนชาต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเหยี่ยวข่าวมืออาชีพ ‘การรายงานข่าวสืบสวน’ โดยมีรูปแบบการอบรม  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ การอบรมเนื้อหาเบื้อต้นและการอบรมการรายงานข่าวสืบสวนแบบเข้มข้น

การอบรมระยะที่หนึ่ง วันเสาร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารธนชาต ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อติดอาวุธการทำข่าวให้กับสื่อมวลชน  จำนวน 30 คน ได้มีหลักและเทคนิคกระบวนการทำข่าวอย่างมืออาชีพ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 1.บทบาทของสื่อกับปัญหาการคอร์รัปชัน 2.ถอดประสบการณ์การทำข่าวเชิงสืบสวน 3.เทคนิคการสืบค้นข้อมูล 4.ศิลปะการตั้งคำถาม  การสัมภาษณ์แหล่งข่าว และเทคนิคการเก็บข้อมูลจากพื้นที่     

ส่วนการอบรมระยะที่สอง จะทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมในระยะที่หนึ่งจำนวน 15 คน เพื่อเข้าสู่กระบวนการอบรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 3 สัปดาห์ คือ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม วันเสาร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 1.การค้นหาประเด็นและวางแผนการทำข่าวสืบสวน 2.การแกะรอยจากเอกสาร ฐานข้อมูล/ เอกสารราชการ3.เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานข่าวเชิงข้อมูล (Data Journalism) 4.เทคนิคการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ visualization 5.การวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล 6.การอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง และ 7.กฎหมายและจริยธรรมในการรายงานข่าวเชิงสืบสวน โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมผลิตและนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคอร์รัปชัน ผ่านทางสื่อต้นสังกัด จำนวนคนละ 1 ผลงาน

ในการนี้จึงขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจ กรอกแบบฟอร์มนำเสนอประเด็นข่าวเชิงสืบสวนพร้อมกับแผนการทำข่าวมายังสถาบันอิศรา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับได้ทางโทรสาร 02-241-3906 หรือโทรแจ้งที่ คุณพรศรินทร์ ศรีสวัสดิ์ (ฝ้าย) โทรศัพท์ 02-241-3905 มือถือ 087-171-8944 หรือส่งมาทางอีเมล์ pornsarin.isra@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 รับจำนวนจำกัด(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลด  จดหมายโครงการและกำหนดการ / แบบฟอร์มตอบรับ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@