lasix fatigue daily low dose cialis lasix other name how do i get tricare to cover cialis for daily use lasix morphine side effects furosemide lasix for sale

สมาคมนักข่าวฯเปิดอบรมหลักสูตร“มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้” (หมดเขต 19 ตุลาคม)

AddThis Social Bookmark Button

นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดการอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้ข้อมูลสื่อมวลชนไทยเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจจีนในยุคใหม่ในมิติต่างๆ อันจะนำไปสู่การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน  2.เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 3.เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย 1.เวทีสาธารณะ (public forum) การเสวนาเพื่อความเข้าใจและรู้จักจีนในยุคใหม่  2.การจัดบรรยายให้ความรู้เป็นวงปิดเฉพาะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการ  และ 3.การเดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน  (4 วัน ระหว่าง 13-16 พฤศจิกายน 2561)

สำหรับสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานด้านข่าวหรือรายการตั้งแต่ 3 ปีขึ้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tja.or.th ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสมาคมฯจะรับผิดชอบค่าอาหารและที่พักระหว่างการสัมมนาและค่าใช้จ่ายในการดูงานมูลค่าคนละ 50,000 บาท ให้  ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ดาวโหลด โครงการ และ ใบสมัคร


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

โครงการ “มองจีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้”

1.หลักการและเหตุผล

สาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบกว่า10 ปีที่ผ่านมา พร้อมๆกับการผงาดขึ้นเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเวทีโลก  โดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตได้ทำให้โฉมหน้าของความสัมพันธ์ของผู้คนในโลกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ทั้งด้านการสื่อสาร พฤติกรรมการใช้ชีวิต การเปิดรับสื่อ การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน ฯลฯ

ปีค.ศ. 2020  เป็นปีที่จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นวาระครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมทั้งเป็นปีที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีของจีน ฉบับที่ 13

( 2016-2020) จะครบกำหนดการดำเนินงาน ซึ่งมีเนื้อหาหลักเน้นการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรม สร้างความสามัคคี พัฒนาพื้นที่สีเขียว เน้นการเปิดกว้างและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน รัฐบาลจีนจึงหวังว่าจะสามารถบรรลุผลในการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข (เสี่ยวคัง) ได้ภายในสิ้นปี

สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการให้ข่าวสารแก่สาธารณะ เป็นสะพานเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อที่มีพันธกิจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสื่อมวลชนในประเทศไทยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง “มืออาชีพ” ในโอกาสที่จีนกับไทยมีความสัมพันธ์อันดีและกระชับแน่นแฟ้นมายาวนาน  ไทยยังมีอีกบทบาทในฐานะชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งในปีหน้า(2019) ก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนอีกด้วย   ดังนั้นการมีกิจกรรมที่จะทำให้สื่อมวลชนไทยได้ทำความเข้าใจและรู้จักจีนในแง่มุมต่างๆอย่างลึกซึ้งถ่องแท้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การรายงานข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปอย่างครบถ้วน รอบด้านแท้จริง

สมาคมฯ จึงดำริจะจัดโครงการฯเพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว ภายใต้ชื่อ  “มองจีนยุคใหม่  ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้” โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

2.วัตถุประสงค์

2.1 ให้ข้อมูลสื่อมวลชนไทยเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจจีนในยุคใหม่ในมิติต่างๆ อันจะนำไปสู่การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน

2.2 เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.3 เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 

3.รูปแบบกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

3.1  เวทีสาธารณะ (public forum) การปาฐกถาพิเศษและการเสวนาหัวข้อ  “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่

ไทยต้องเตรียมพร้อมอย่างไร”เพื่อความเข้าใจและรู้จักจีนในยุคใหม่ เพื่อให้คนทั่วไปรับฟังด้วยพร้อมการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์  จัดวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมดิอิมเมอรัลด์

3.2  การจัดบรรยายให้ความรู้ เป็นวงปิดเฉพาะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 – วัน

จันทร์ที่  12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี  โดยมีหัวข้อและขอบเขตเนื้อหา ดังนี้


3.2.1 ภาพรวมจีนหลังเปิดประเทศ- สถานการณ์ปัจจุบัน

ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆของจีนและนโยบายหลักๆที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาของจีน ผล

ที่เกิดขึ้นต่อไทยและนานาชาติ

 

3.2.2 ทิศทางเศรษฐกิจจีนก่อนเข้าสู่เศรษฐกิจโลกและยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกในมิติต่างๆ การผลักดันเงิน

หยวนเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก  การตั้งธนาคาร AIIB และกองทุนเส้นทางสายไหมกับการผลักดัน BRI รวมทั้งการขยายการพัฒนาสู่ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอื่นทั่วโลก

 

3.2.3 การท่องเที่ยวจีน-ไทย  ที่สื่อควรรู้

ไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายการท่องเที่ยวของชาวจีนจำนวนมากเกือบ 10 ล้านคนในแต่ละปี   แต่

ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาทั้งอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยทำให้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งมีมิติที่กว้างขวางกว่าแค่เศรษฐกิจการเงินและรายได้ดังนั้นสื่อควรต้องรู้เรื่องใดบ้าง

 

3.2.4 เทคโนโลยี/ platform สื่อใหม่ของจีน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆของจีนที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด และฉายภาพให้

เห็นอนาคตของธุรกิจค้าออนไลน์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขนส่ง โลจิสติกส์ การนำ AI, Big Data มาทดแทนในระบบ

3.2.5        Made in China to Innovated in China

การขยับก้าวเพื่อสร้างภาพจำใหม่ของจีนจากสินค้าคุณภาพต่ำราคาถูกไปสู่สินค้าคุณภาพสูงเน้น

เทคโนโลยี

3.3      การเดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันอังคารที่ 13 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน

2561 โดยมีประเด็นในการดูงานดังนี้

3.3.1 เข้าพบตัวแทนสถานทูต/สถานกงสุลไทย ณ  นครกว่างโจว

3.3.2 เข้าพบตัวแทนของมณฑลที่รู้เรื่องการพัฒนาและยุทธศาสตร์การบริหารกว่างโจว ในฐานะ

เมืองที่รัฐบาลจีนส่งเสริมงบประมาณมากและเป็นพื้นที่พัฒนานำร่องด้านเศรษฐกิจ/ โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

3.3.3 เข้าพบตัวแทนกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ Hi-Tech

3.3.4 เข้าพบตัวแทนธุรกิจของไทยที่กว่างโจวหรือพื้นที่ใกล้เคียง

3.3.5 เข้าพบตัวแทนสมาคมจีนโพ้นทะเล  หรือหน่วยงานที่ดูแลกิจการด้านนี้ เพราะกว่างโจว มีซัว

เถาที่คนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากมีครอบครัวและพื้นเพของบรรพบุรุษที่นั่น

3.3.6  เข้าพบตัวแทนดูแลงานด้านวัฒนธรรม/ ศิลปะ/การท่องเที่ยว  เพราะกว่างโจวเป็นแหล่งเด่น

เกี่ยวกับผ้าปักไหมจีนและกายกรรมกว่างโจว


4.วัน-เวลา สถานที่ และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิอิมเมอรัลด์ โรงแรมเดอะไทด์บางแสน และประเทศจีน มีสื่อมวลชนที่เข้าร่วมมาจากสำนักข่าวต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และออนไลน์จำนวน 20 คน

 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 สื่อมวลชนมีความเข้าใจจีนยุคใหม่ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน

5.2 สื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มี

ความสัมพันธ์และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน

5.3 เกิดเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300

www.tja.or.th E-mail : tjareporter@gmail.com โทร 02-668-9422

 

7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

 

8. ที่ปรึกษาโครงการ

8.1  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี     ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

8.2  นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร          นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

8.3  นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล             ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

8.4  นายมงคล บางประภา           อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

9.1 นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา     ผู้จัดการโครงการฯ

9.2 นางสาวเทียมใจ ทองเมือง      ผู้จัดการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

 

10. เงื่อนไขการสำเร็จการอบรม ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้

10.1 ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561  (หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้) และมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดหลักสูตรทุกกิจกรรม รวมถึงการศึกษาดูงาน

10.2 ผู้สมัครต้องโอนเงินประกันการอบรมเข้าบัญชีสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เลขที่ 073-211315-3 สาขาสามเสน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งสมาคมฯจะคืนเงินให้ทันทีหลังจากจบการอบรม

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@