Home ราชดำเนิน เสวนา ลงทะเบียนราชดำเนินสนทนา เรื่อง การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ (Digital Marketing and Content Management in Media)

ลงทะเบียนราชดำเนินสนทนา เรื่อง การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ (Digital Marketing and Content Management in Media)

อีเมล พิมพ์ PDF
AddThis Social Bookmark Button

ที่ สขนท.นว พิเศษ /๑๖ / ๒๕๕๘

 

๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘

 

เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมราชดำเนินสนทนา เรื่อง

การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ  (Digital Marketing and Content Management in Media)

เรียน ท่านสื่อมวลชนทุกแขนงที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.กำหนดการ  ๒ ตอบรับเข้าร่วมราชดำเนินสนทนาออนไลน์ ที่www.tja.or.th

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการทำงานข่าวในปัจจุบันให้มีคุณภาพและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยจะเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบคำถามนักข่าว ผ่านการจัดกิจกรรม ราชดำเนินสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในแวดวงสื่อสารมวลชนเพื่อนำไปสู่การเข้าใจปรากฏการณ์ และการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพและวิชาการสื่อต่อไป

ทั้งนี้จากสภาพของการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่สื่อมีหลากหลายช่องทางในการเข้าถึงผู้รับสารเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาเนื้อหาที่ต้องตอบโจทย์แต่ละแพล็ตฟอร์ม เพื่อดึงดูดผู้รับสารให้มาติดตามเนื้อหาก็มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลายในสื่อดิจิทัล เวทีนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลสำหรับองค์กร แบรนด์ และคนทำสื่อ การวิเคราะห์และเข้าถึงกลุ่มผู้รับสารที่แตกต่างกันบนสื่อดิจิทัล รูปแบบของการสื่อสาร เครื่องมือ การวัดผล เนื้อหา และการทำการตลาดกับเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล การนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ของสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ   จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกิจกรรมราชดำเนินสนทนา  เรื่อง การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม   ๒๕๕๘    เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ. ห้อง ๒-๐๒๒๕ อาคารหอประชุม ชั้น ๒  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมราชดำเนินสนทนา ลงทะเบียนออนไลน์ www.tja.or.th หรือที่ คุณพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล มือถือ ๐๘๖-๐๗๔-๐๐๐๕   โทรสาร ๐๒–๖๖๘-๗๕๐๕   e - mail: tjareporter@gmail.com   ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ ฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน

ในครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ลงทะเบียนออนไลน์คลิ้กที่นี้

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

กำหนดการ โครงการราชดำเนินสนทนา

หัวข้อ การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ

(Digital Marketing and Content Management in Media)

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ. ห้อง ๒-๐๒๒๕ อาคารหอประชุม ชั้น ๒

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.     ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   ราชดำเนินสนทนา

หัวข้อ การตลาดและการจัดการเนื้อหาดิจิทัลในสื่อ

(Digital Marketing and Content Management)

วิทยากร

คุณปาริชาติ สัมฤทธิ์จินดากุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด

คุณศรีสุดา วินิจสุวรรณ์

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย พัฒนาธุรกิจและการตลาด sanook online

ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์กานต์ เชาว์นิรัติศัย

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.   ช่วงถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 


 
วีทีอาร์-สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พศ. 2562

ดูวีทีอาร์ทางyoutube

Login Formหนังสือน่าอ่านจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2232 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ :: The National Press Council of Thailand สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย :: Thai Broadcast Journalists Association สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย :: ISRA Institute Thai Press Development Foundation ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Information Technology Press Club The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) thai society of environmental jounalists