D-6-3-46_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2558 สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 10 “ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์ การปรับตัวของ

D-6-3-46_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อ […]

D-6-3-5_ เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายนักวิชาการและนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน (กวส) : สื่อเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายสื่อ

รหัส D-6-3-5 ชื่อเรื่อง _ เอกสารประกอบการประชุมเครือข่า […]

D-6-3-7-9_การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องการร่างกรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ”

รหัส D-6-3-7-9 ชื่อเรื่อง_การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่ […]

1 2 3 5