กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ เรื่อง “แกะรอยเหตุรุนแรงทางการเมือง : เสื้อแดงปะทะศอฉ.” มรภ.เชียงราย


 

กิจกรรมห้องเรียนสาธารณะ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓

เรื่อง “แกะรอยเหตุรุนแรงทางการเมือง : เสื้อแดงปะทะศอฉ.”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๒.๓o - ๑๖.๓o น.

ณ  ห้องประชุมเอื้องมัจฉา  ชั้น ๑ อาคารยุพราชวิทยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

_______________________________________________________________________________

 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐  น.                  ลงทะเบียน

๑๓.๐๐  - ๑๓.๑๐  น.                  กล่าวแนะนำโครงการ

๑๓.๑๐  - ๑๖.๐๐  น.                 เสวนา  “แกะรอยเหตุรุนแรงทางการเมือง : เสื้อแดงปะทะศอฉ.

วิทยากร

คุณเย็นจิตร์  สถิรมงคลสุข

หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์มติชน

คุณมานพ ทิพย์โอสถ

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอก โพสต์

คุณชลธิชา เหลิมทอง

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ผู้ดำเนินรายการ

ดร.เสริมศิริ  นิลดำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.                  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๑๖.๓๐ น.                                 จบการเสวนา

---------------------------------------------------

คุณวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวแนะนำโครงการ

ภาพบรรยากาศนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร