ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕ “ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๒

 

ประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕ “ยุทธศาสตร์ เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่  ๒ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ  อาคาร ๑๒  นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์  ชั้น ๙  ห้องประชุมปองทิพย์ ๑  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.)