ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘-ทุน-อุดมการณ์การปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล

 

 

 

 

ที่ สขนท.นว. ๒๑๑ / ๑๖ / ๒๕๕๘

 

๗  เมษายน  ๒๕๕๘

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน    นักวิชาชีพสื่อมวลชนทุกแขนง และนักวิชาการ ด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์

สิ่งที่แนบมาด้วย   โครงการ / กำหนดการ /แบบตอบรับ

เนื่องด้วยครบวาระ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงร่วมกับ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี  ๒๕๕๘  “สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๑๐ หัวข้อ ทุน-อุดมการณ์การปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล ในวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สะท้อนมุมมองเชิงวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และระบบทุนนิยมที่มีอิทธิพลต่อการทำหน้าที่ของสื่อกับสังคม เพื่อให้เกิดการปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ ณ ห้องออดิโทเรียม  อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในการนี้  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี  ๒๕๕๘ รวมทั้งท่านสามารถเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ “ทุน-อุดมการณ์สื่อยุคดิจิทัล” ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ด้วย   โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ที่ www.tja.or.th หรือติดต่อโดยตรง นายพีรพัฒน์  ดิลกกัลยากุล มือถือ ๐๘๖-๐๗๔๐๐๐๕   โทรสาร ๐๒–๖๖๘-๗๕๐๕         e - mail: tjareporter@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในครั้งนี้และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ)

เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ สำหรับผู้ร่วมการประชุมจากต่างจังหวัด ทางสถาบันอิศราฯจะสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางไป – กลับตามจริง  สำหรับค่าน้ำมันรถยนต์ กิโลเมตรละ ๔ บาท  แต่ไม่เกินท่านละ ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมทั้งจัดเตรียมห้องพักคู่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างจังหวัด โดยจะจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้เฉพาะผู้เข้าร่วมตลอดกิจกรรมเท่านั้น

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ดาวโหลด  กำหนดการโครงการ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ลงทะเบียนออนไลน์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘

“สัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๑๐

เรื่อง “ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์ การปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องออดิโทเรียม  อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

๘.๓๐ น.          ลงทะเบียน

๙.๐๐ น.          พิธิเปิด โดย     ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวรายงาน

๙.๑๕ น.          ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทุน-อุดมการณ์สื่อยุคดิจิทัล”

โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล

๙.๔๕ น.          บรรยาย เรื่อง “เส้นแบ่ง เนื้อหา และการตลาด”

โดย ภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๑๐.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารว่าง

 

๑๐.๑๕ น.        สัมมนา เรื่อง “การครอบงำ ครอบครองธุรกิจสื่อ ?”

อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

พัชระ  สารพิมพา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สำนักข่าวสปริงนิวส์

ดร.สิขเรศ  ศิรากานต์ นักวิชาการวิจัยเรื่องโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย

ดำเนินรายการ ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

๑๒.๐๐ น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ น.        สัมมนา เรื่อง “การตลาดสื่อปะทะอุดมการณ์สื่อยุคดิจิทัล”

ศิวัฒน์ เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลไทย

ณ กาฬ เลาหวิไลย รองบรรณาธิการบริหาร กลุ่มโพสต์

ธาม เชื้อสถาปนศิริ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการ ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต

 

๑๕.๓๐ น.        นำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ ทุน-อุดมการณ์สื่อยุคดิจิทัล

นำเสนอหัวข้อ   การปรับตัวทางธุรกิจขององค์กรสื่อเครือเนชั่นในยุคดิจิทัล

โดย     อศินา  พรวศิน นสพ.เดอะเนชั่น

นำเสนอหัวข้อ   การปรับตัวของสำนักข่าวไทยท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของภูมิทัศน์สื่อ

โดย     นราทิพย์ กวางเส็ง นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ สกุลศรี ศรีสารคาม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

วิพากษ์โดย อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์ คณบดี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

 

๑๖.๓๐ น.        สรุปประเด็นการประชุมวิชาการทั้งหมด

เปี่ยมศักดิ์  คุณากรประทีป สถานีโทรทัศน์ ไอพีเอ็ม ๒๖

ดร.บุปผา บุญสมสุข คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

๑๗.๐๐ น.        ปิดการประชุม โดย  วันชัย  วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

การประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐

เรื่อง “ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์การปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล”

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องออดิโทเรียม  อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์วารสารศาสตร์ก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน  อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  การเพิ่มปริมาณและประเภทของสื่อใหม่ๆ ที่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้รับสาร นอกเหนือจากสื่อดั้งเดิมที่เคยเป็นสื่อหลักของสังคม   รสนิยมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้รับสาร  การลดลงของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ งบประมาณโฆษณาที่เคลื่อนตัวไปยังสื่อใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ตรงกว่า  องค์กรข่าวกำลังอยู่ระหว่างการปรับตัว  การเคลื่อนย้ายทุนจากการเน้นลงทุนที่คนและคุณภาพของเนื้อหา ไปยังการลงทุนด้านเทคโนโลยี (Technology Investment) และการดำเนินการทางการตลาด ความพยายามเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับเนื้อหา ลีลาและรูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้รับสารมากขึ้น

ปัจจุบันเรากำลังก้าวสู่ภาวะ ‘การหลอมรวมกันของสื่อ’ (Media Convergence) นั่นหมายถึงทั้งในแง่ของเทคโนโลยี ที่ใช้องค์กรสื่อที่ขยายครอบคลุมธุรกิจสื่อหลายประเภทในเวลาเดียวกัน การร่วมมือกันระหว่างองค์กรในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน และงานข่าวที่มีเนื้อหาออกหลากหลายช่องทาง แนวโน้ม Convergent Journalism  ถูกมองว่าเป็นวารสารศาสตร์แห่งอนาคต  การรายงานข่าวเน้นข่าวเดียวออกหลากหลายช่องทาง  (One Content , Multiple Platforms) เพื่อตอบสนองผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ที่ต้องการบริโภคข่าวทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

นอกจากการปรับตัวของสื่อหนังสือพิมพ์ที่เคลื่อนเข้าหาสื่ออื่นๆ สื่อโทรทัศน์ก็กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปยังระบบดิจิทัล ความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้างและนโยบาย การแย่งชิงความสนใจจากผู้รับสารที่บริโภคผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งสื่อดั้งเดิมที่เคยมีอยู่และสื่อใหม่มากมาย นั่นหมายถึงเม็ดเงินโฆษณาที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่มีจำนวนผู้ต้องการส่วนแบ่งมากขึ้นเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันสังคมก็กำลังตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของสื่อ ความสามารถในการกำกับดูแลกันเองตามอุดมคติของวิชาชีพสื่อ  และเรียกหาจริยธรรมและความรับผิดชอบจากสื่อเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่สังคม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงการสื่อ และกระบวนการผลิตสื่อวารสารศาสตร์ทำให้  สถาบันการศึกษา  และสมาคมวิชาชีพวารสารศาสตร์ ที่เป็นองค์กรบ่มเพาะนักวารสารศาสตร์จำเป็นต้องนำมาพิจารณา ปรับปรุง และประกอบสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพวารสารศาสตร์แห่งอนาคต โดย ‘เครือข่ายวิชาชีพและวิชาการวารสารศาสตร์’ ได้จัดประชุมเครือข่ายในรูปแบบการสัมมนา“ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ด้วยการนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพทางด้านวารสารศาสตร์ แล้วทั้งสิ้น ๘ ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ ๑ หัวข้อ ‘ทิศทางสื่อ ทิศทางวารสารศาสตร์’ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • ครั้งที่ ๒ หัวข้อ ‘Convergence Newsroom’ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ครั้งที่ ๓ หัวข้อ ‘การตรวจสอบในยุคหลอมรวมสื่อ (Monitoring  Media  in  the  Convergence  Era)’ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ครั้งที่ ๔ หัวข้อ ‘ทิศทางวารสารฯ ในยุคสงครามแพลตฟอร์ม’ ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น   จังหวัดลำปาง
  • ครั้งที่ ๕ หัวข้อ ‘คนเปลี่ยน สื่อปรับ รุก-รับ อย่างไร’ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ครั้งที่ ๖ หัวข้อ ‘ASEAN Journalism & Education’ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • ครั้งที่ ๗ หัวข้อ ‘ตำราวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจ้นซ์’ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ครั้งที่ ๘ หัวข้อ ‘ปฏิวัติคนข่าว อภิวัฒน์สื่อ ปฏิรูปหลักสูตร’ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ครั้งที่ ๙ ภายใต้หัวข้อ ‘ปฏิวัติคนข่าว: ทิศทางการพัฒนาบุคลากรสื่อ’ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะทำงานจะจัดสัมมนา ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐  ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ปฏิวัติคนข่าว ทุน-อุดมการณ์การปรับตัวของนักนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล” วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องข่าวสาร และความก้าวหน้าทางวิชาการวิชาชีพสื่อมวลชน

๒. เพื่อสนับสนุน หรือเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ ในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพให้ทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/วิธีดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิชาการ นักวิชาชีพ สื่อมวลชน นักศึกษา จำนวน ๘o คน

รูปแบบดำเนินการ

การบรรยายพิเศษ  การสัมมนา นำเสนอผลงานทางวิชาการ และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

สถานที่จัดงาน

ณ โรงภาพยนตร์ อาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนา องค์กรทางด้านวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

๒. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้โครงการวารสารศาสตร์แห่งอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

๔. สร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีจากการมีสื่อที่คุณภาพ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

๓. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

๔. คณะทำงานวารสารศาสตร์แห่งอนาคต

๕. มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ผู้สนับสนุนโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิชาการวิชาชีพสาขาวารสารศาสตร์

๒. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดทำหนังสือ ตำรา คู่มือในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้โครงการวารสารศาสตร์แห่งอนาคต อันเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและวิชาชีพ

๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

๑. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก