ประกาศ รายชื่อผู้ขายงาน คนข่าวมาขายของ#3

ประกาศ รายชื่อผู้ขายงาน คนข่าวมาขายของ#3


ขอเชิญทุกท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มาร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดและดูสถานที่จัดงาน
คนข่าวมาขายของ#3 ในวันที่ 28 ส.ค 2562 เวลา 14.00 น. ที่ MBK Center ชั้น 5


ขอให้ทุกท่านขึ้นลิฟท์ที่ชั้น G ข้างร้านกาแฟ Starbucks ฝั่งโรงแรมปทุมวันปริ้นซ์เซส ไปที่ชั้น 5

หาทางไปไม่ถูก กรุณาติดต่อสอบถามน้องวี เจ้าหน้าที่ MBK ที่หมายเลข 089-1645115

 

ลำดับที่ เพศ ชื่อ  -  นามสกุล
1 นางสาว กนกนภัส กันตภาพัทธ์
2 นางสาว กนกวรรณ ศรีชู
3 นาย กฤต  เจนพานิชการ
4 นาง กฤตสอร สิ่งคงสิน
5 นางสาว กษมา ศิริกุล
6 นางสาว กัญทนน คล้ำจีน
7 นางสาว กัลยา พิพัฒน์รังสรรค์
8 นาง กาญจนา สุขเพิ่ม
9 นาย กานต์ เหมสมิติ
10 นาย เกรียงศักดิ์   เยี่ยงศุภพานนทร์
11 นาย จักรีผดุงขันธ์
12 นาย จีระวัฒน์ สุขานนท์
13 นางสาว จุไรรัตน์ พลราชม
14 นาง เจนจิรา พิศิษฐ์จริง
15 นาย เจ้าพระยา ท่าพระจันทร์
16 นาย ฉัตรชัย  ธนจินดาเลิศ
17 นางสาว ญาตินันท์ เฉลิมนันทพิชัย
18 นาย ฐิติพล เฟื่องลิขิต
19 นางสาว ณัฐธนพร อู่ทรัพย์
20 นางสาว ณัฐธิกา คล้ายชาวนา
21 นางสาว ณัฐพัชร์ ศักดาศักดิ์
22 นาง ทิพยวดี ผุดประภากุล
23 นาย ธนะสิทธิ์ ร้อยชัย
24 นางสาว ธนิดา กิจบำรุง
25 นาย ธีระศักดิ์​ แสนสองเมือง
26 นาง นฤนุช  สุนทรศิริ
27 นาง นัจนันท์  พฤกษ์ไพบูลย์
28 นางสาว นิลลยา  พูลภัทรชีวิน
29 นางสาว นิษก์นิภา
30 นางสาว บุษกร อังคณิต
31 นางสาว เบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตร
32 นาง ปรียะดา ฉันทะกลาง อดกลั้น
33 นางสาว ปัญชลีย์ ธนะกัมพลศักดิ์
34 นางสาว ปาลิกา กุลจิตติสิโรดม
35 นางสาว ปิยสุดา จันทรสุข
36 นางสาว พรชนก วิบูลกิจโกศล
37 นางสาว พรสวรรค์  นันทะ
38 นางสาว พัฒน์นรี  ชัยเดชารัตน์
39 นางสาว พาฝัน กันทะวัง
40 นาย ไพฑูร ชุติมากรสกุล
41 นาย ไพฑูรย์ ศรีโฮง
42 นาย ไพโรจน์  สุนทรโชติ
43 นางสาว ภัทร์นรินท์ ประคงบุญ
44 นาย ภูริต สุคนธ์ปัญญา
45 นางสาว มณฑยา. แสนโคตร
46 นางสาว มณสิการ รามจันทร์
47 นางสาว ยุพาพร  ขาวสุทธิ์
48 นางสาว รวีวรรณ สมรภูมิ
49 นางสาว รัชนีวรรณ ดวงแก้ว
50 นาง ลักขณา  สมบูรณ์ทรัพย์
51 นาง ลักษยา พงศ์ชัยศรีกุล
52 นางสาว วรรณพร เลิศประเสริฐพันธ์
53 นางสาว วิชนีย์ แสงประดับ
54 นางสาว วิไล  อักขระสมชีพ
55 นางสาว ศิริประภา เย็นยอดวิชัย
56 นาง ศิริพร วิลัยรักษ์
57 นางสาว ศิริพร​  ชูสังกิจ
58 นาง ศิริพร. วาสะศิริ
59 นางสาว ศุภรัตน์ สาครรัตน์
60 นางสาว สมโชค แจ้งจันทร์
61 นาย สมรัก บรรลังก์
62 นาย สมาน พิมพ์โคตร
63 นางสาว สริตา โรจน์วัฒนวงศ์
64 นาย สวัสดิ์ เครือบุญ
65 นางสาว สันติมาน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
66 นาย สิทธิเดช ผุดประภากุล
67 นางสาว สุกานดา สินขจิต
68 นางสาว สุจิตรา ขวัญวงกระจ่าง
69 นาย สุพจน์   อึ่งทอง
70 นางสาว สุภา ลิ้มวงศ์
71 นาย สุรพงษ์ พิมพ์สิงห์
72 นางสาว สุรีย์ พัฒน์ทอง
73 นางสาว สุวินา เอี่ยมสุทธา
74 นางสาว อนุสรา ทองอุไร
75 นาง อรพิน  อุตตมางคพงศ์
76 นางสาว อรุณรัตน์ พงศ์สาวิตร
77 นางสาว อัจฉรา  ผ่องผล
78 นาย อัฐวุฒ เหลืองสอาด
79 นาย อำนวย  จันทะริส
80 นาย อำพน เทียนสุวรรณ