ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย รุ่นที่ 11

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร

“การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย รุ่นที่ ๑๑”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย รุ่นที่ ๑๑" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๑  - วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ วังยางรีสอร์ท อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๘ คน ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ ดังนี้ ๑         จรัสรวี ไชยธรรม                                  ๒         ณฐอร สมพงษ์ ๓         ทัพพนัย บุญบัณฑิต                             ๔         นราธร เนตรากูล ๕         นันทชัย  ศิริอรุณรัตน์                            ๖         เนติเชาวน์ คงแก้ว ๗         บรรณกร จันทรทิณ                              ๘         บุญฤทธิ์ เวชชัยโย ๙         ปิยภัทร ฤกษ์อาษา                              ๑๐      ปิยะพงษ์ สุขเผือก ๑๑      พรทิวา กันธิยาใจ                                 ๑๒      พรนภัส ตะปะสา ๑๓      พิมพ์รัมภา บุญศักดิ์                              ๑๔      ภัทรดา มณี ๑๕      มินธิรา แสนแก้ว                                  ๑๖      มุกระวี  ดีบุกคำ ๑๗      รัชฌาพัฒน์   โพธิลิมปวรกุล                   ๑๘      รัชตะ ไทยตระกูลพาณิช ๑๙      รัชนีกร โพธิ์ไพจิต                                ๒๐      รุ่งทิพย์ อมรธาตรี ๒๑      วิภา ปิ่นแก้ว                                        ๒๒      ศิรประภา ชัยเจริญ ๒๓      ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม                            ๒๔      ศิลดา โรจน์รัตนเกียรติ ๒๕      สโรชา หง่าสงฆ์                                   ๒๖      สุทธิพัฒน์ กนิษฐกุล ๒๗      อาณกร จารึกศิลป์                                ๒๘      อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย