ประกาศ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ไม่มีการพิจารณารางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2563

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คือโครงการประกวดข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสู่สาธารณะ และประกาศเกียรติคุณแก่สื่อมวลชนและองค์กรสื่อเจ้าของผลงาน อันจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชน สร้างความตื่นตัวในการรายงานข่าวสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่คนในสังคม ผ่านการมอบรางวัลดังกล่าวในวันนักข่าว คือวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี

แต่สถานการณ์ปีนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง มีหลายปัจจัยสำคัญที่เกิดขึ้นและส่งผลต่อภูมินิเวศสื่อในประเทศไทย โดยเฉพาะการทำข่าวสิ่งแวดล้อม ทั้งปัจจัยข้อจำกัดจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสื่อในมิติต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยี เป็นต้น ส่งผลให้กิจกรรมโครงการประกวดข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นปีนี้ ได้รับความสนใจจากนักข่าวและองค์กรข่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีผลงานข่าวที่ส่งเข้าประกวดเพียง 1 ผลงาน

            ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จึงมีมติเอกฉันท์ให้ ไม่มีการพิจารณารางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนและหาแนวทางดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อไป เพื่อร่วมสร้างสมดุลข่าวสิ่งแวดล้อมในภูมินิเวศสื่อของประเทศไทย

                         ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

(นายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล)

                         ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

                            สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย