เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่-สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 10 องค์กร สมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยต่ออีกสมัย