การคัดค้านร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง การคัดค้านร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
เรียน นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ ได้ดำเนินการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ............... เพื่อดำเนินการส่งให้คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปตามความทราบแล้วนั้น
องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ๖ องค์กรประกอบด้วย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ได้หารือร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ..... ที่คณะกรรมาธิการกำลังพิจารณาอยู่นั้น มิได้อยู่บนพื้นฐานหลักการของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน แต่กลับเน้นหลักการควบคุมสื่อมวลชนโดยใช้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่โดยอิสระของสื่อมวลชน และไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย ฉบับที่ผ่านการลงประชามติ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้สื่อมวลชนกำกับดูแลกันเองโดยอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากภาครัฐ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง ๖ องค์กรตามรายชื่อข้างต้นได้ดำเนินการคัดค้านและนำเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ที่เน้นหลักการส่งเสริมเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงการกำกับดูแลกันเองของคนในวิชาชีพให้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณา แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ และยิ่งกว่านั้น ยังได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเปิดโอกาสให้รัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ๖ องค์กรจึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมประชุมหารือและแถลงจุดยืนขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งหลายต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าวในการคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. และแถลงข่าวร่วมกันต่อสื่อมวลชน เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสมาคมนักข่าวฯ (ตรงข้าม ร.พ.วชิระ) ถนนสามเสน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายเทพชัย แซ่หย่อง)
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ในฐานะประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป