แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ -(English)

 

 

แถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

“วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี ที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศ เพื่อให้สังคมทุกภาคส่วนตื่นตัว ตระหนักและให้ความสำคัญกับหลักการพื้นฐานของการมี "เสรีภาพของสื่อมวลชน” คือ “เสรีภาพของประชาชน” หากสื่อมวลชน ไร้ซึ่งเสรีภาพในการตรวจสอบ นำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านแล้ว ย่อมทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างรอบด้านก็จะถูกลิดรอนไปเช่นกัน

 

“สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ยังคงสนับสนุนหลักการดังกล่าว ที่ต้องการเห็นสื่อทุกประเภทในทุกช่องทางการนำเสนอ ตระหนักถึงคุณค่าของการได้มาซึ่ง “เสรีภาพ” ที่ต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ภายใต้หลักการ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” ท่ามกลางความคาดหวังและการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งจากภาคส่วนต่างๆในยุคสังคมออนไลน์  จึงต้องมีความพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วยวิธีการต่างๆ

 

เพื่อเป็นการย้ำเตือนกับวิชาชีพสื่อมวลชน “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ขอน้อมนำพระราชดำรัสของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งพระองค์เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์อาคารสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ ความว่า…

 

"ผู้มีหน้าที่สื่อข่าวก็ดี หรือมีหน้าที่ประสานความเข้าใจระหว่างคนหลายชาติหลายชั้นก็ดี ควรสำนึกอยู่เสมอว่า งานของเขาเป็นงานสำคัญและมีเกียรติสูง เพราะหมายถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการร่วมกันสร้างสันติสุขให้แก่โลก การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่คำพูดง่ายๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงานที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลายได้พยายามสร้างสรรค์ไว้ด้วยความยากลำบาก เป็นเวลาแรมปี” 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒


Statement on World Press Freedom Day​

Every year, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) marks the World Press Freedom Day​ on 3 May​ to highlight the importance of the basic principles of "press freedom." With little freedom for the press to inspect, present, and disseminate factual information, people will be deprived of opportunities to receive information conversantly.

The Thai Journalists Association continues to support the principles to ensure that professional media members of all channels is aware of the value of "press freedom" and commits themselves to the morals of the media profession under the principles of "freedom with responsibilities". In the era of online and social media, press media has high expectation from the public and is monitored by all sectors in society. As a result, members of the press media must share their responsibilities in all forms.

In a royal speech by HM the Late King Bhumibhol in 1969, he mentioned, "those​ who have a duty to communicate a report or a duty to​ strengthen better understanding among people from various races and walks of life should be well aware that their profession is of great importance and honour. They have such a significant responsibility to jointly create peace for the world. Information dissemination without caution or even a simple​ word can ruin the work of those with good intention who have attempted​ to create it for years without any difficulty.

Thai Journalists Association

May 3, 2019

 

#WorldPressFreedomDay  #WPFD2019